Okresní shromáždění OSL ČLK Brno-město 2009

Z Á P I S
z jednání okresního shromáždění OS ČLK Brno-město, konaného 6. dubna 2009 od 17.00  do 20.00 hodin ve velkém sále Břetislava Bakaly v Brně, Žerotínovo nám 4/6.
 
1)
Jednání zahájil předseda OS MUDr. Jiří Mach přivítáním přítomných členů OS a hostů.
 
Jako hosté se jednání účastnili prezident a viceprezident ČLK, zástupce krajské samosprávy, zástupci zdravotních pojišťoven, ředitelé brněnských nemocnic.
 
Zvoleno pracovní předsednictvo: MUDr. mach, MUDr. Dobeš, prof. MUDr. Kaňovský, CSc.
 
Zvolena návrhová komise: MUDr. Kadlec, MUDr. Berka, doc. MUDr. Skřička, CSc.
 
Schválen program jednání podle pozvánky.
 
2)
Zprávu o činnosti OS přednesl jeho předseda MUDr. Jiří Mach:
- pozitivně zhodnotil průběh a výsledky posledního sjezdu ČLK, zejména zvolení viceprezidenta MUDr. Zdeňka Mrozka, PhD.
 
- byla vedena jednání s představiteli Jm kraje, zejména k budoucnosti Úrazové nemocnice, personálnímu vybavení jihomoravských nemocnic, kde jsou závažné problémy. K tomu chybějící vyhláška MZ ztěžuje řešení, problém se týká i kontrol přístrojového vybavení. S Krajským úřadem dohodnuta spolupráce při kontrolách personálního a věcného vybavení nemocnic, kromě státních.
 
- současným předsedou Rady ČLK Jihomoravského kraje je po MUDr. Fialovi z OS Brno-venkov nyní MUDr. Machač z OS Blansko-Boskovice.
 
- novým předsedou revizní komise OS je MUDr. Svatopluk Dobeš po prim. MUDr. Gaillyové, jež byla zvolena do centrální revizní komise ČLK. Vysoce se oceňuje její dlouholetá náročná a nezáviděníhodná činnost v místní revizní komisi OS.
 
-kladně kvitováno rozhodnutí Ústavního soudu ve věci žaloby politických činitelů k povinnému členství lékařů, působících v klinické praxi, v ČLK, s tím, že povinné členství není v rozporu se základními demokratickými svobodami.
 
- rozvíjejí se expanze řetězců ambulantních a nemocničních nestátních zdrav. zařízení a přechod na velká centra jsou právně nenapadnutelné, jejich činnost zatím nelze hodnotit.
 
- v komoře byly diskutovány personální standardy nemocnic, vědecká rada ČLK vypracovala doporučené postupy pro některé obory, vycházela ze Sazebníku výkonů. Nelze akceptovat případy práce lékařů bez specializace v příslušných odbornostech bez odborného dohledu.
 
- problémem zůstává povinnost lékařů po službě hned nastupovat do další práce.
 
- o připravovaných návrzích nových zdravotnických zákonů jsou vedeny diskuse, na návrhy a připomínky komory nikdo neodpovídal. Na sjezdu byly tyto návrhy 80% delegátů odmítnuty jako nepřijatelné a proti zájmům lékařů.
 
- problematických je i novelizovaný zákon o nemocenské pojištění, pro lékaře nevýhodný. Komora podává návrhy na jeho změnu.
 
- výhrady lékařů jsou i k otázce legislativní úpravy proskripce volně prodejných léčiv a k vydávání léčiv podle uvážení lékáren, nezávazně na preskripci.
 
- vyšetřovací orgány v trestních věcech týkajících se klinických lékařských postupů nesprávně  si vyžadují znalecké posudky soudních lékařů. Nevhodnost si uvědomuje i nejvyšší státní zástupkyně, slíbila sjednat nápravu.
 
- se společností Grada uzavřela komora dohodu o spolupráci v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů.
 
- vzhledem k tomu, že bude končit 10-letá platnost primářských licencí, doporučuje se včas, i v předstihu žádat komoru o novou licenci.
 
- komora se rozhodla poskytnout podporu uherské lékařské komoře, u níž cílem rozbít její jednotu je organizován paralelní vedení.
 
3)
MUDr. Dobeš podal zprávu o činnosti revizní komise za r. 2008 (viz příloha).
 
4)
Zpráva o činnosti čestné rady OS písemně doložena (viz příloha).
 
5)
Prof. MUDr. Kaňovský, CSc. přednesl zprávu o hospodaření OS za rok 2008 )s příznivým výsledkem) a návrh rozpočtu OS na rok 2009.
 
6)
V rámci vystoupení hostů prezident ČLK MUDr. Kubek zdůraznil, že ČLK jako profesní samospráva je v tomto směru unikátní a nemohou je nahradit žádná sdružení ani jiné organizace. Založil ji stát zákonem, svěřil jí kompetence a umožnil, aby si lékaři v rámci svobodného povolání svou samosprávu vykonávali sami. Ovšem ČLK může dělat pouze to, co jí zákon ukládá nebo povoluje. Záleží pak na samých lékařích, jak svěřené kompetence využijí. Nelze od komory očekávat, že bude řešit jen členské povinnosti, disciplinární věci atd.,  aniž by zároveň nehájila oprávněné zájmy lékařů.  Zatím šťastně překonala soustředěné útoky odpůrců na její integritu, snahy o její likvidaci, žaloby na ni u Ústavního soudu. Komora při hájení zájmů lékařů se musí zákonitě dostávat do konfliktů s politickou representací, neboť jí ani lékařům nikdo sám nic nedá, pokud se nebude uplatňování svých zájmů sama usilovně domáhat.
Mylný je názor  méně o činnosti komory informovaných lékařů, že komora pro ně nic nedělá a je tedy zbytečná. Bylo by možné uvést překvapivě velký výčet komorou často za velmi obtížných podmínek prosazených opatření na obranu a ve prospěch zájmů lékařů, i když sdělovací prostředky o nich tolik nemluví a které by bez nátlakových aktivit komory nikdo neprobojoval.
Komora má zpracovaný vlastní návrh legislativních a jiných řešení, i ve vlastní organizační struktuře, nyní se zvýšenou šancí na jejich prosazování po zkrachování oficiálních reformních návrhů vlády a MZ, konstruovaných ve prospěch velkých  investorských společností a zdravotních pojišťoven (změna universit na akciové společnosti, zrušení pravidel pro zakládání dalších zdravotních pojišťoven, rámcových dohod, cenových ujednání atd.).
Problémem zůstávají poplatky za zdravotnické služby, označované jako regulační, zavedené však k jiným účelům. Obtížné bude prosadit kompenzaci příjmů ze zrušených poplatků u praktických lékařů pro děti a dorost, již ministerstvo považuje za zbytečnou.
Snahou komory v současné době musí být posílení její autority, zejména když MZ je rozvrácené, neschopné zvládat svou administrativu, vydávat vyhlášky atd. Pozitivum je, že MZ přestalo komoře nadávat, komoře se podařilo prosadit své zástupce do pracovních skupin MZ pro tvorbu Sazebníku výkonů, pro zpracování standardů zdrav. výkonů, založena aktivita „Nemocnice 21. století“ atd.
Komora zpracovala návrh standardů personální vybavenosti nemocnic, byl rozeslán všem ředitelům pod nabídkou udělení certifikace (na rozdíl od akreditačních komisí, které problémy vybavenosti jako základního předpokladu kvality péče nezajímají). Je zapotřebí získat pro toto řešení ředitele nemocnic, neboť jejich manažeři se snaží z úsporných důvodů personální vybavenosti minimalizovat, což jde na úkor kvality péče.
Zahájena spolupráce s kraji o režimu odměňování zdrav. pracovníků, což  je v kompetenci krajů, zejména tak, aby byla stanovena mzdová minima v zařízeních v působnosti krajů.
V návrhu zákona o zdrav. službách se komoře nelíbí zamýšlený katalog služeb, který má stanovit přesnější podmínky pro jednotlivé zdravotní výkony v rámci jednotlivých odborností, s tím, že vhodnější je využít zpracovaných podmínek pro funkční licence ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi.
Komora se snaží zabránit snaze nahrazovat stávající registrace nestátních zdrav. zařízení novou registrací, nyní tzv. doplněním oprávnění poskytovatele.
Dále usiluje o obnovu dohodovacích řízení, tím prosadit korektní jednání za účasti komory proti diktátu zdravotních pojišťoven.
Komora požaduje zachování výběrových řízení na smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami, pro pojišťovny závazných.
24. – 25. 4. 2009 organizuje komora na Skalském dvoře konferenci k současným problémům zdravotnictví, za účasti oficiálních zástupců parlamentních politických stran.
Vzhledem k probíhající ekonomické krizi lze očekávat, že pro příští rok bude těžké udržet dosavadní úhrady podle Sazebníku výkonů z roku 2006.
 
7)
V diskusi k předneseným výročním zprávám a vystoupením hostů se hodnotila vhodnost změny úhradového bodového systému na korunový s tím, že rozhodujícím bude především kolik budou lékaři placeni. Diskutovány byly úvahy o zavedení pokladenského systému.
Viceprezident MUDr. Mrozek informoval o záměrech, jak zaktivizovat činnost pracovní skupiny MZ pro standardy, přístup komory k podkladovým údajům ve vlastnictví VZP, pojišťovnou chráněných jako tajným, s nimiž bude proto obtížně argumentovat, pouze se utvrzovat o správnosti snah komory.
Na MZ se vede diskuse o tom, co je vlastně standard – doporučený léčebný postup, který však nesmí být právně závazný pro jinak zranitelnost všech lékařů z hlediska právní odpovědnosti. Bude třeba přesněji definovat, co je obsahem zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a co jako nadstandard založený na připojištění. Připomínané nejasnosti v otázce odvodu DPH z registračních poplatků budou prokonzultovány s daňovými poradci komory.
S vedením VZP je konzultován projekt AKODR, komora má k němu výhrady.
 
Příští okresní shromáždění OS bude volební, je vhodné již nyní hledat a získávat vhodné kandidáty na funkce v komorových orgánech.
 
8)
Podle prezence je na okresním shromáždění přítomno 62 členů OS, tedy okresního shromáždění není usnášeníschopné.
 
Okresní shromáždění bere na vědomí:
- zprávu o činnosti OS
- zprávu revizní komise OS
- zprávu čestné rady OS
- zprávu o hospodaření OS za rok 2008
- zprávu rozpočtu OS na rok 2009.
 
Na závěr prezident komory doporučil členům OS sledovat často velmi poučné rady v Tempusu medicorum a nabídl odpovídat běžně na jakékoliv další příp dotazy členů na stránkách komorového časopisu.
 
Jednání okresního shromáždění ukončeno ve 20.00 hodin.
 
 
                                                                MUDr. Jiří Mach
                                                   Předseda OS ČLK Brno-město

Výroční zpráva revizní komise OSL ČLK Brno-město za rok 2008

 
1) Revizní komise pracovala v roce 2008 v tomto složení:
 
MUDr. Svatopluk Dobeš
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. – předsedkyně RK
MUDr. Vladimír Kutal
MUDr. Jitka Ryšánková, CSc.
MUDr. Kamil Unger
 
Po volbách do revizní komise ČLK, které proběhly na sjezdu ČLK a kde byla do revizní komise ČLK zvolena prim. MUDr. Gaillyová si revizní komise zvolila předsedou MUDr. Svatopluka Dobeše. Děkuji tímto prim. MUDr. Gaillyové, která vykonávala nevděčnou funkci předsedkyně revizní komise po řadu let, a to s velkým osobním nasazením a často za cenu nutnosti snášet osobní výpady neuspokojených stěžovatelů. Přeji ji zároveň mnoho úspěchů v práci centrální revizní komise.
 
2) Revizní komise schválila hospodaření OSL ČLK Brno-město v roce 2008.

3) Revizní komise obdržela v roce 2008 celkem 22 stížností, což znamená, že oproti roku 2007 nedošlo k výrazné změně v počtu kauz, kterými se revizní komise zabývala. Z těchto 22 nových stížností jich bylo 8 na neetické jednání a zbytek na zanedbání péče. V 11 případech revizní komise nezahájila disciplinární řízení, v jednom případě bylo řízení zastaveno, ve třech případech byly stížnosti odmítnuty pro promlčení a zbývající stížnosti jsou v řešení. Celkem se revizní komise zabývala 62 stížnostmi, neboť došetřovala stížnosti i z minulých let.
 
4) Pokud pak jde o skladbu stížností, je zhruba stejný počet stížností na zanedbání péče jako na neetické jednání. Novinkou bylo podávání stížností samotnými lékaři na údajné nekalé praktiky některých firem při získávání nové klientely. Ze strany pacientů se pak častěji setkáváme se stížnostmi nikoli na konkrétní lékaře, ale na celá oddělní či kliniky nebo na více různých zdravotnických zařízení současně. Rozlišování individuální odpovědnosti pak bývá docela složité. Ze stran stížností, které podávají sami lékaři to pak byli spíše telefonické podněty na údaje uváděné na internetových stránkách www.znamylekar.cz, kdy se lékaři cítí tam zveřejněnými údaji dotčeni a poškozeni. V tomto směru již ČLK podniká kroky, aby bylo případnému protiprávnímu jednání zabráněno.
 
5) Děkuji členům revizní komise za jejich práci v uplynulém roce.
 
 
V Brně dne 30.3.2009
 
                                                                          MUDr. Svatopluk Dobeš
                                                                     předseda revizní komise OSL

 

Výroční zpráva čestné rady OSL ČLK Brno-město za rok 2008

 
1) Čestná rada pracovala v roce 2008 v tomto složení:
 
MUDr. Petr Hrbek
MUDr. Petr Kus
MUDr. Miloš Pokorný, CSc.
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
MUDr. Ivan Weinberger – jako předseda
 
 
2) Čestná rada se v roce 2008 sešla celkem čtyřikrát a rozhodovala o 7 návrzích na zahájení disciplinárního řízení. V jednom případě bylo rozhodováno o tvrzeném porušení mlčenlivosti, kdy čestná rada uznala lékaře vinným a uložila od uložení disciplinárního opatření, v dalším případě šlo o tvrzeném pochybení v nezahájení resuscitace, kde u jednoho z lékařů bylo rozhodnuto o jeho nevině a u nedohoní lékaře bylo rozhodnuto o vině s uložením důtky. Další kauza se vztahovala k pochybením při vystavování posudků o zdravotním stavu pro potřeby cizinecké policie, kde byl lékař uznán vinným a bylo upuštěno od uložení disciplinárního opatření. Další případ se týkal chybného popisu RTG snímku, kde senát čestné rady dospěl k závěru, že lékař pochybil a uložil mu za toto pochybení důtku. V posledních dvou případech byli lékaři stíháni pro pochybení při poskytování zdravotní péče, které mělo spočívat v chybné diagnostice, v obou případech byli lékaři shledáni nevinnými.
 
Pokud jde o skladbu disciplinárních provinění, ve všech případech s výjimkou jednoho byli lékaři stíháni za zanedbání péče.
 
3) Děkuji kolegům z čestné rady za jejich práci v uplynulém roce.
 
V Brně dne 30.3.2009
 
 
                                                                       MUDr. Ivan Weinberger
                                                     předseda čestné rady OSL ČLK Brno-město
 
publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město