Okresní shromáždění OSL ČLK Brno-město 2011

 

Z Á P I S

 

 
z okresního shromáždění České lékařské komory, okresního sdružení lékařů Brno-město, konaného dne 23. 5. 2011 v Brně, ve velkém sálu Břetislava Bakaly, Žerotínovo nám. 4/6 od 17.hod.
_________________________________________________________________
 
1. Zahájení
 
 
 
 
Jednání v 17.00 hod. zahájil předseda OS MUDr. Jiří Mach. Vzhledem k dosud nízkému počtu přítomných členů vyhlásil přestávku a jednání pokračovalo po 15-ti minutovém přerušení.
 
Hlasováním schválen program jednání podle pozvánky.
 
Jako hosté přivítáni viceprezident komory MUDr. Zdeněk Mrozek, PhD., předseda OS ČLK Brno-venkov MUDr. Fiala, zástupci VZP ČR a OZP, ředitelé brněnských nemocničních zařízení a další.
 
2. Volba komisí
 
Veřejným hlasováním byly zvoleny:
- pracovní předsednictvo: MUDr. Mach, MUDr. Berka, prof. MUDr. Kaňovský, CSc.
- volební komise: MUDr. Krifta, prof. MUDr. Hep, CSc., MUDr. Neugebauer
- návrhová komise: MUDr. Doležalová, MUDr. Berka, prim. MUDr. Filipínský
- mandátová komise: MUDr. Kus, MUDr. Hrbek, MUDr. Kepák
 
3. Zpráva o činnosti OS od minulého okr. shromáždění
 
Zprávu podal předseda OS MUDr. Mach.
Připomněl průběh jednání minulého volebního shromáždění OS, na jehož organizaci voleb byla podána stížnost - předtištění hlasovacích lístků seznamem kandidátů. Po prošetření revizní komise OS potvrdila platnost voleb. Příští volby po skončení stávajícího volebního období budou organizovány stejným způsobem. Výsledky činnosti za rok od voleb svědčí o tom, že volby byly správné, všechny zvolené okresní orgány zodpovědně plní své úkoly.
 
Pozitivně zhodnotil průběh posledního sjezdu komory, který probíhal v umírněné atmosféře až do doby řešení předčasné abdikace starého představenstva. Hlasováním byl zvolený postup schválen.
 
Pozitivně zhodnotil akce Děkujeme, odcházíme, jíž dalo představenstvo OS plnou podporu. Poděkoval všem členům, zejména těm, kteří projevili odvahu a svým zapojením do akce riskovali svou pracovní kariéru.
 
Práce představenstva OS probíhala v klidném tvořivém ovzduší i přes samozřejmě názorovost k některým problémům.
 
Vyjádřil uznání správnímu aparátu OS za pozitivní pomoc v činnosti volených orgánů OS.
 
4. Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu OS
 
 
Tajemník OS prof. MUDr. Kaňovský, CSc. podal podrobnou zprávu o hospodaření OS za rok 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011.
Pozitivně se na hospodaření osvědčila společná kancelář s OS Brno-venkov. Byla provedena nábytková rekonstrukce recepční kanceláře OS, jinak žádné větší investice se neplánují.
 
5. Zpráva revizní komise OS
 
 
Zprávu podal za nepřítomného předseda člen komise MUDr. Kepák - viz příloha. Počet stížností se za rok zvýšil téměř o ¼, převážně neoprávněných. V rozboru byly zhodnoceny stížnosti ve dvou skupinách - na vlastní výkon lékařské péče a na problematiku neplacení členských příspěvků za rok 2009.
 
6. Zpráva čestné rady OS
 
 
Zprávu podal předseda čestné rady MUDr. Weinberger - viz příloha. Na disciplinárních pokutách bylo uloženy celkem 64.000 Kč, uděleno 5 důtek, několik lékařů bylo zproštěno disciplinárního obvinění, 1 případ řešen smírčím řízením, 3 případy jiným způsobem. Nejvíce stížností směřovalo na praktické lékaře, poté na nemocniční lékaře, na ambulantní specialisty. Nespokojení stěžovatelé hojně využívají námitkového řízení u čestné rady ČLK až po řízení soudní.
 
7. Doplňující volba člena čestné rady OS
 
 
Volbu řídil předseda volební komise prof. MUDr. Hep, CSc.
Důvodem volby byla okolnost, že povinný počet členů čestné rady z 5 se snížil na 4.
Byl podán výklad volebního řádu ČLK a organizace volebního aktu.
Na výzvu k navrhování kandidátů byl podán pouze 1 návrh - na MUDr. Ludmilu Veselou.
Mandátovou komisí byl ověřen počet přítomných volících členů OS. Přítomno bylo 49 členů, z celkového počtu 4.010 registrovaných členů OS, tj. 1 %.
Volební komise rozdala členům volební lístky na vepsání voleného kandidáta. Provedena volba tajným hlasováním.
Po odděleném sečtení podaných hlasů vyhlásil předseda volební komise tento výsledek:
Odevzdáno 48 hlasovacích lístků, z toho 5 neplatných  a 43 hlasů pro MUDr. Ludmilu Veselou.
MUDr. Ludmila Veselá byla zvolena členem čestné rady OS.
Přijato s potleskem.
 
8. Vystoupení hostů
 
 
Viceprezident ČLK MUDr. Mrozek omluvil prezidenta MUDr. Kubka pro závažné onemocnění v rodině.
Seznámil s několika připravovanými vyhláškami MZ, zejména návrhem vyhlášky o minimální personálním vybavení ústavních zdrav. zařízení - pro ČLK neakceptovatelné, dále s návrhem vyhlášky o věcném vybavení ZZ s tím, že by mělo dojít k prodloužení stávající vyhlášky o 1 a 1/2 roku, s čímž může komora souhlasit.
Komora navrhla MZ spolupráci Vědecké rady ČLK ke stanovování standardní a nadstandardní lékařské péče, dále k předpisu o lázeňské péči.
Jinak odkázal na podrobnou informaci v posledním čísle komorového časopisu Tempus medicorum.
 
9. Diskuse
 
 
V diskusi vyjádřeno znepokojení nad návrhem vyhlášky o personálním vybavení zdrav. zařízení, poukazováno na riziko zhoršení poskytované zdravotní péče.
K aktuální situaci v postgraduálním vzdělávání jednáno i na úrovni VR ČLK, nedoporučována decentralizace na jednotlivé LF.
Setrvává počet mladých lékařů zajímajících se o možnostech zahraniční praxe, určitým indikátorem je počet komorovou vydávaných potvrzení o profesní bezúhonnosti, loni v ČR téměř 600 žádostí, letos zatím kolem 300. Čeká se na k tomu připravovaný veletrh v Praze.
K otázce povinného členství v ČLK pro lékaře vykonávající lékařské povolání v ČR upozorněno, že MZ při udělování hostujícím lékařům ze zahraničí tuto povinnosti od uchazečů opomíjí vyžadovat. Je riziko, že právní odpovědnost za tuto jejich činnost ponesou jejich garanti - lékaři zajišťující dohled. Je třeba upozornit  orgány komory na příp. výskyt takových případů.
V diskusi zaznívalo znepokojení nad malou účastí členů na okresním shromáždění a nezájmu zejména mladých lékařů o činnost komory. Vzpomenuto na nedávné setkání vedení komory se spolky mediků jako kroku ke zlepšení stavu.
Vyjádřeno poděkování představenstvu OS za aktivní podporu akce mladých lékařů Děkujeme, odcházíme.
 
10. Usnesení
 
 
Mandátová komise prohlásila okresní shromáždění pro nízkou účast členů za neusnášeníschopné.
Proto přijat tento závěr jednání přednesený předsedou návrhové komise MUDr. Berkou:
Usnesení Okresního shromáždění OS ČLK Brno-město,konaného dne 23.5.2011
 
Shromáždění zvolilo pracovní předsednictvo ve složení MUDr. Mach, prof. Kaňovský, MUDr. Berka;
mandátovou komisi ve složení MUDr. Kepák, MUDr. Kus, MUDr. Hrbek;
volební komisi ve složení prof. Hep. MUDr. Krifta, MUDr. Neugebauer;
návrhovou komisi ve složení MUDr. Doležalová, MUDr. Filipínský, MUDr. Berka.
 
Shromáždění vyslechlo a přijalo:
zprávu o činnosti OS přednesenou dr. Machem
zprávu o hospodaření OS přednesenou prof. Kaňovským
zprávu revizní komise OS přednesenou dr. Kepákem
zprávu čestné rady OS přednesenou dr. Weinbergerem
 
Shromáždění zvolilo do funkce členky čestné rady OS MUDr.Ludmilu Veselou, pro tuto volbu bylo 43 hlasů z 48 odevzdaných lístků. MUDr. Veselá zvolení přijala.
 
Shromáždění vyslechlo projev viceprezidenta ČLK dr. Zdeňka Mrozka.
 
Shromáždění vyjádřilo znepokojení nad nízkou aktivitou členské základny vyjádřenou m.j.nízkou účastí na tomto shromáždění, přičemž doporučuje všem orgánům ČLK hledat cesty k další aktivizaci zejména mladší generace lékařů.
 
Shromáždění považuje aktuální návrh Vyhlášky o personálním a věcném vybavení zdravotnických zařízení za nekompetentní a vyzývá v dalším procesu projednávání této normy k akceptování připomínek ČLK.
 
Veřejným hlasování jednomyslně tento závěr schválen a tím jednání předsedou OS ukončeno v 18.30 hodin.
 
 
 
Zapsal: JUDr. Jaromír Kožoušek                                   MUDr. Jiří Mach
               Právník OS                                                 předseda OS ČLK Brno-město
 

 
 
 
 
 
Z P R Á V A
 
o činnosti revizní komise OS ČLK Brno-město pro okresní shromáždění OS ČLK Brno-město
_____________________________________________
 
     Činnost revizní komise OS Brno-město se v roce 2010 hlavně koncentrovala na prošetřování a řešení došlých stížností.
 
     Celkem došlo k doručení 206 stížností, zařazených pro přehlednost do 2 základních skupin. Na vlastní profesní činnost lékařů při poskytování zdravotní péče došlo celkem 119 stížností. Druhou skupinou byli lékaři, kteří včas nezaplatili členské příspěvky za rok 2009, příp. ještě za rok 2008.
 
     Z první skupiny bylo šetřeno 95 stížností. Dalších 24 stížností bylo odloženo bez šetření pro jeho nepřípustnost, tj. pro promlčení, věcnou nebo místní nepříslušnost našeho OS, dále pro příp. nesrozumitelnost, nevěcnost, anonymitu.
 
     Z těchto 95 stížností na přímou lékařskou činnost revizní komise OS svým rozhodnutím 68 věcí po prošetření odložila bez návrhu na zahájení disciplinárního řízení pro neopodstatněnost, příp. pro menší závažnost drobných pochybení, nedávající dostatečný  důvod pro disciplinární řízení.
 
     18 případů předložila revizní komise čestné radě OS s návrhem na zahájení disciplinárního řízení. 2 případy postoupila jiným věcně příslušným orgánům, 3 případy zastavila pro úmrtí a jiné důvody, 1 případ uzavřela mezi lékaři smírčím řízením. 3 případy řešila dopisy a jinými způsoby. Několik dalších stížností je dosud v probíhajícím šetření neuzavřeno.
 
     Z druhé skupiny revizní komise prošetřovala 87 případů neplacení členských příspěvků ve stanovené lhůtě, z toho 11 zbývajících případů za rok 2008 a 76 případů za rok 2009.
 
     49 případů revizní komise uzavřela rozhodnutím o nezahájení disciplinárního řízení na základě dodatečného zaplacení dlužných příspěvků, namnoze po složitých jednáních, korespondování, zjišťování změněných adres v tuzemsku i v zahraničí, záměrném vyhýbání se přebírání zasílané korespondence.
 
     20 případů řízení bylo zastaveno z důvodu úmrtí nebo neznámého a nezjistitelného pobytu dlužníků.
 
     Zbývajících 8 případů je dosud v šetření, zejména v dohledávání adres.
 
     Pro úplnost nutno zmínit, že značný počet jinak neevidovaných stížností podávaných osobně nebo telefonicky řešila kancelář OS, zejména její právní poradna.
 
     Revizní komise OS bohatě využívala pomoci odborných sekcí OS v komplikovaných případech.
 
     45 stížností bylo podáno na praktické lékaře pro dospělé i pro děti a dorost, 17 stížností na ambulantní specialisty, 35 stížností na nemocniční lékaře a 11 stížností ostatních, zejména na LSPP a ZZS, lékaře zdravotních pojišťoven atd.
 
     Celkový počet stížností se proti roku 2009 a předchozím letům vůbec výrazně zvýšil, téměř o čtvrtinu, zejména neoprávněných i verbálně agresivních.
 
     Vzrostl počet stěžovatelů nespokojených s vyřízením jejich stížností, kteří podávali námitky k čestné radě ČLK. Drtivá většina těchto námitek byla čestnou radou ČLK po projednání odmítnuta pro neopodstatněnost, opakování stejných důvodů apod. a byla potvrzena  naše rozhodnutí jako věcně i procesně správná, dostatečně vyšetřená a zdůvodněná. Členové revizní komise OS byli k těmto námitkovým  řízením zváni a jezdili na jednání čestné rady do Olomouce.
 
     V námitkovém, příp. odvolacím řízení u čestné rady ČLK je k současnému datu 12 našich rozhodnutí.
 
 
                                                                                 MUDr. Svatopluk Dobeš
                                                                             předseda revizní komise OS
 
 

 
 
 
 
 
Z P R Á V A
 
o činnosti čestné rady OS ČLK Brno-město pro okresní shromáždění OS ČLK Brno-město ze dne 23. května 2011
_____________________________________________
 
Pětičlenná čestná rada OS ztratila odchodem MUDr. Hrbka jednoho člena, proto musí být na tomto okresním shromáždění doplněna volbou jednoho nového člena.
 
Čestná rada OS na základě návrhů revizní komise OS vedla disciplinární řízení s 26 lékaři, z toho ve 14 případech pro zaviněná pochybení při poskytování lékařské péče, ve 3 případech pro ordinování pod vlivem alkoholu, 1x pro znaleckou činnost a 11x pro nezaplacení členských příspěvků ČLK.
 
Čestná rada v disciplinárním řízení uložila celkem 13 pokut v celkové částce 64.000 Kč, dále 5 důtek, 1x osvobození z disciplinárního obvinění. 7 případů je dosud v řízení.
 
Činnost čestné rady OS se ukazuje stále náročnější. Stěžovatelé i disciplinárně obvinění maximálně využívají v řízení právního zastupování advokáty. Obě strany bedlivě zkoumají a ve svůj prospěch si interpretují někdy nedokonalé právní předpisy, napadají procesní postupy, skutková zjištění, znalecké posudky, využívají možnosti námitkového a odvolacího řízení až k soudnímu řízení. V činnosti čestné rady OS významně pomáhají právníci OS.
 
Podstatně se rozšířila součinnost s Policií ČR, která rostoucí počet trestních oznámení po prošetření předává komoře k disciplinárnímu řízení včetně vyšetřovacích spisů.
 
Věcně jako opakující se příčiny stížností, zejména oprávněných, se ukazují nedostatky ve vzájemné komunikaci mezi lékaři a pacienty, v nevedení zdravotnické dokumentace podle právních předpisů, nedostatky v organizaci a provozu zdrav. zařízení, v nedostatečném personální vybavení, neopatrná manipulace s chráněnými osobními údaji, v nesprávném vybírání regulačních poplatků, nedostatky ve vzájemném se informování lékařů při předávání služby, při zastupování.
 
Typickou podstatou neoprávněných stížností pacientů a jejich příbuzných jsou výhrady k regulačním poplatkům a tím k údajnému obohacování lékařů, vynucování různých lékařských potvrzení a posudků pro uplatňování sociálních dávek, ve sporech o rodičovskou výchovu, odměřené chování lékařů, neinformování o léčebných postupech a jejich rizicích, dlouhé čekací doby v čekárnách, odmítání požadovaných návštěv pacientů v bytě, odmítání požadavků na převoz sanitními vozy apod.
 
I když proti roku 2009 se snížila nekázeň členů OS v řádném placení členských příspěvků, stále trvá vysoká a zbytečná administrativní zátěž v jejich vymáhání, ignorování výzev a upomínek, účasti na jednání čestné rady až k nutnosti ukládání disciplinárních pokut a vymáhání dlužných příspěvků soudní cestou se zbytečnými výdaji.
 
Přivítali jsme změnu disciplinárního řádu ČLK spočívající ve stavení promlčení podaných stížností jejich řešením u jiných orgánů, zejména Policie ČR, územních znaleckých komisí, u krajských úřadů apod. a tím možnost řešit i případy starší 1 roku.
 
 
                                                         MUDr. Ivan Weinberger
                                          Předseda čestné rady OS ČLK Brno-město
©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město