Okresní shromáždění lékařů OSL ČLK Brno-venkov 2020

 

Zápis z okresního shromáždění členů České lékařské komory Brno-venkov,

které se konalo dne 14. 9. 2020

Předseda OS Brno-venkov MUDr. Jiří Rašovský přivítal přítomné, přečetl program a vyzval přítomné, zda chtějí doplnění programu. Nikdo se nepřihlásil.

Úvodem MUDr. Rašovský poznamenal, že se volební okresní shromáždění koná v přeloženém termínu z původně plánovaného data 14. 4. 2020 kvůli vládním preventivním karanténním opatřením vyhlášeným v souvislosti s epidemií koronaviru a poděkoval přítomným za účast a za práci, kterou pro OS odvádějí.

Jednání jednotlivých orgánů OSL ČLK Brno-venkov probíhala v uplynulém roce dle potřeby agendy OS.

Počet členů k 14. 9. 2020 je 419.

Z důvodu nízké účasti v souvislosti s COVID-19 okresní shromáždění zvolilo:

  • pracovní předsednictvo : MUDr. Jiří Rašovský, MUDr. Josef Fiala, MUDr. Alena Bendáková, MUDr.  Petr Chladil a MUDr. Zdeňka Malášková– hlasováno  o složení – všichni pro

  • volební komisi ve složení : MUDr. Hana Dušková, MUDr. Jiří Novák, MUDr. Miroslav Čech – hlasováno o složení komise – všichni pro

Členové volební komise si zvolili za svou předsedkyni MUDr. Hanu Duškovou.

-          přítomno je 11 členů OS

Zprávu o činnosti OSL ČLK Brno-venkov  přednesl jeho předseda MUDr. Jiří Rašovský – viz příloha č.1

Zprávu o hospodaření OSL ČLK Brno-venkov (rozbor hospodaření za rok 2019 + návrh rozpočtu na r. 2020) přednesl MUDr. Josef Fiala – viz příloha č.2

Zprávu revizní komise OSL ČLK Brno-venkov přednesla její předsedkyně MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

 – viz příloha č. 3.

Zprávu o činnosti čestné rady OSL ČLK Brno-venkov přednesla její předsedkyně MUDr. Hana Dušková – viz příloha č. 4.

Všechny zprávy byly jednohlasně přijaty.

-          MUDr. Josef Fiala vysvětlil průběh voleb, představil kandidáty do představenstva,  revizní komise, čestné rady a delegáty sjezdu ČLK. Pozici předsedy OSL ČLK Brno-venkov obhajuje MUDr. Jiří  Rašovský, MUDr. Fiala vznesl dotaz, zda ještě někdo kandiduje na předsedu OS ČLK Brno-venkov (kromě MUDr. Jiřího Rašovského) – nikdo se nepřihlásil

-          Všichni kandidáti souhlasí se svojí kandidaturou

-          Volí se jeden předseda, 8 kandidátů do představenstva, 5 do revizní komise, 5 do čestné rady a 3 na delegáty sjezdu ČLK.

Volby byly zahájeny v 17,55h. Jako první volí volební komise.

Po provedené volbě a před vyhlášením jejich výsledků vystoupil MUDr. Jiří Rašovský a MUDr. Josef Fiala.
MUDr. Rašovský hovořil o aktuálním epidemiologickém tématu týkající se COVIDU-19, o způsobu řešení ze strany odb. zdravotnictví KÚ JMK a ohodnotil zásobování OOP na jaře 2020 v okrese Brno-venkov jako uspokojivé.
Bylo zjištěno, že odb. zdravotnictví KÚ JMK nemá validní seznamy lékařů, nastaly zmatky v rozdělování OOP, mnoho lékařů ochranné pomůcky neobdrželo. Z tohoto důvodu byla z funkce ved. odd. zdravotnictví KÚ JMK odvolána PhDr. Jarmila Pavlíková. Na začátku epidemie byly seznamy poskytovatelů čerpány z dat ÚZISu, ale ta byla z r. 2019. KÚ nemá k dispozici platný registr poskytovatelů.

Rovněž je zapotřebí zlepšit informovanost (v souvislosti s šířením COVIDU-19), kde se nacházejí hygienické stanice.

Zmínil též dobrou spolupráci s Radou kraje JMK ČLK při výběrových řízeních, které probíhají na odb. zdravotnictví KÚ JMK.

Dotazy přítomných se týkaly především aktuální epidemiologické situace a jejího další vývoje – jaké jsou možnosti pro lékaře, metodika, lepší informovanost lékařů kolem COVIDU-19, rozdělování ochranných pomůcek. Očekává se, že na plánovaném sjezdu ČLK, který se bude konat z epidemiologických důvodů výjimečně pouze v 1 dnu v Praze 28. 11. 2020, proběhne velká diskuse ohledně vývoje a možnosti řešení ve věci šíření epidemie koronaviru.


VÝSLEDKY VOLEB

Předsedou OSL ČLK Brno-venkov na období 2020 -2025 byl zvolen : MUDr. Jiří Rašovský

Do představenstva OS ČLK Brno-venkov byli zvoleni :

MUDr. Alena Bendáková, MUDr. Josef Fiala, MUDr. Ing. Lucie Hrdličková, MUDr. Petr Chladil, MUDr. Miroslav Jedlička, MUDr. Zdeňka Malášková, MUDr. Petr Prokop a MUDr. Leona Vargovčíková

Do revizní komise OS ČLK Brno-venkov byli zvoleni :

MUDr. Jaroslav Jeroušek, MUDr. Jiří Novák, MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, CSc., MUDr. Alexander Šín, CSc. a MUDr. Ladislav Křoustek

Do čestné rady OS ČLK Brno-venkov byli zvoleni :

MUDr. Vladislav Ambroz, MUDr. Miroslav Čech, MUDr. Bronislava Macíčková, MUDr. Vladislav Setínský a MUDr. Jaroslav Svoboda

Za delegáty sjezdu ČLK byli zvoleni :

MUDr. Josef Fiala, MUDr. Petr Chladil a MUDr. Jiří Rašovský

Proti průběhu voleb a výsledku voleb nikdo nevznesl stížnost.

Nově zvolený předseda MUDr. Jiří Rašovský poděkoval přítomným za důvěru.


USNESENÍ:

Okresní shromáždění OSL ČLK Brno-venkov proběhlo podle programu.

Byli zvoleni členové jednotlivých orgánů OSL ČLK Brno-venkov.

Nebyla zvolena návrhová a mandátová komise pro nedostatek členů.

Členové OSL ČLK Brno-venkov poukázali na nedostatečnou koordinaci vedení ČLK s jednotlivými OS a předávání informací veřejnosti z MZ – jednohlasně odsouhlaseno všemi přítomnými členy.

Okresní shromáždění bylo ukončeno v 18,30 h.

Nedílnou součástí tohoto zápisu jsou výše uvedené přílohy a výsledky voleb orgánů a delegátů OSL ČLK Brno-venkov.

 

MUDr. Jiří Rašovský

MUDr. Josef Fiala

MUDr. Alena Bendáková

MUDr. Petr Chladil

MUDr. Zdeňka Malášková

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město