OKRESNÍ SHROMÁŽDĚNÍ LÉKAŘŮ ČLK BRNO-VENKOV 2015

 

Zápis z okresního shromáždění členů České lékařské komory Brno-venkov, ,
které se konalo dne 21.4.2015
 
Předseda OS Brno-venkov MUDr. Josef Fiala přivítal přítomné, přečetl program a vyzval přítomné, zda chtějí doplnění programu. Nikdo se nepřihlásil.
Počet členů k 21.4.2015 je 378.
Okresní shromáždění zvolilo :
-          pracovní předsednictvo : MUDr. Josef Fiala, MUDr. Jiří Rašovský, MUDr. Leona Vargovčíková, MUDr. Ing. Lucie Hrdličková, MUDr. Petr Chladil – hlasováno o složení – všichni pro
-          mandátová komise : MUDr. Zdeňka Malášková, MUDr, Alena Bendáková, MUDr. Veronika Pozděnová
hlasováno o složení komise – všichni pro
-          volební komise : MUDr. Alexander Šín, CSc., MUDr. Jaroslav Jeroušek, MUDr. Vladimír Nečesánek – hlasováno o složení komise – 1 se zdržel, ostatní pro
-          návrhová komise : MUDr. Miroslav Jedlička, MUDr. Jiří Novák, MUDr. Zuzana Hrbková – hlasováno o složení komise : 1 se zdržel, ostatní pro
Členové komisí si zvolili svého předsedu : za pracovní představenstvo MUDr. Josef Fiala, na mandátovou komisi MUDr. Zdeňka Malášková, za volební komisi MUDr. Vladimír Nečesánek a za návrhovou komisi MUDr. Jiří Novák
-          přítomno je 18 členů OS
Zprávu o činnosti OSL ČLK Brno-venkov přednesl jeho předseda MUDr. Josef Fiala – viz příloha č.1
Zprávu o hospodaření OSL ČLK Brno-venkov přednesl MUDr. Jiří Rašovský – viz příloha č.2
Zprávu revizní komise a čestné rady OSL ČLK Brno-venkov přednesla MUDr. Hana Dušková – viz příloha č.3. Čestná rada se v roce 2015 nesešla, neřešila žádnou stížnost.
-          MUDr. Josef Fiala vysvětlil průběh voleb, představil kandidáty do představenstva, revizní komise, čestné rady a delegáty sjezdu ČLK. Představil rovněž kandidáta na předsedu MUDr. Jiřího Rašovského a vznesl dotaz, zda ještě někdo kandiduje na předsedu OS ČLK Brno-venkov (kromě MUDr. Jiřího Rašovského) – nikdo se nepřihlásil
-          Všichni kandidáti souhlasí se svojí kandidaturou
-          Volí se jeden předseda, 8 kandidátů do představenstva, 4 do revizní komise+1 náhradník, 5 do čestné rady a 3 na delegáty sjezdu ČLK+ 1 náhradník
V průběhu jednání se dostavili další 2 členové, celkem je tedy přítomno 20 členů OS
Volby byly zahájeny v 17,55h. Jako první volí volební komise.
Po provedené volbě a před vyhlášením jejich výsledků vystoupil MUDr. Josef Fiala a MUDr. Jiří Rašovský. Odpověděli na dotazy přítomných, které se týkaly např. výběrových řízení na Krajském úřadě a následně proběhla diskuze k daným tématům
MUDr. Josef Fiala navrhl dát do návrhu usnesení bod týkající se sociálního fondu, který je i součástí návrhu rozpočtu na r. 2015 – s tím, že pokud nebude vyčerpána rezerva, bude zůstatek (v případě potřeby ) čerpán pro lékaře ve finanční tísni –hlasováno, všichni pro
 
VÝSLEDKY VOLEB
Předsedou OSL ČLK Brno-venkov na období 2015-2020 byl zvolen : MUDr. Jiří Rašovský
Do představenstva OS ČLK Brno-venkov byli zvoleni :
MUDr. Alena Bendáková, MUDr. Josef Fiala, MUDr. Ing. Lucie Hrdličková, MUDr. Petr Chladil, MUDr. Miroslav Jedlička, MUDr. Zdeňka Malášková, MUDr. Petr Prokop a MUDr. Leona Vargovčíková
Do revizní komise OS ČLK Brno-venkov byli zvoleni :
MUDr. Jaroslav Jeroušek, MUDr. Jiří Novák, MUDr. Zdeňka Nováková, CSc., MUDr. Alexander Šín, CSc. a náhradník MUDr. Ladislav Křoustek
Do čestné rady OS ČLK Brno-venkov byli zvoleni :
MUDr. Miroslav Čech, MUDr. Jana Fojtová, MUDr. Aleš Soukal, MUDr. Jaroslav Svoboda a MUDr. Hana Dušková
Za delegáty sjezdu ČLK byli zvoleni :
MUDr. Josef Fiala, MUDr. Petr Chladil, MUDr. Jiří Rašovský a náhradník MUDr. Miroslav Jedlička
Proti průběhu voleb a výsledku voleb nikdo nevznesl stížnost.
 
Nový předseda MUDr. Jiří Rašovský, poděkoval za důvěru a poděkoval odstupujícímu předsedovi MUDr. Josefu Fialovi za jeho práci v čele OS ČLK Brno-venkov.
Okresní shromáždění bylo ukončeno v 19 h.
Nedílnou součástí tohoto zápisu jsou výše uvedené přílohy a výsledky voleb orgánů a delegátů OSL ČLK Brno-venkov.
 
MUDr. Josef Fiala
MUDr. Jiří Rašovský
MUDr. Leona Vargovčíková
MUDr. Ing. Lucie Hrdličková
MUDr. Petr Chladil
publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město