ZÁPIS Z OKRESNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ OSL ČLK BRNO-VENKOV 2013


Z Á P I S
z jednání okresního shromáždění OS ČLK Brno – venkov, konaného 26. 3. 2013 od 17.00 hod. v malém sálu Břetislava Bakaly v Brně, Žerotínovo nám. 6
__________________________________________________________________________
 

1. Jednání zahájil předseda OS MUDr. Josef Fiala
Hlasováním byl schválen program jednání podle pozvánky.
Okresní shromáždění se sešlo v neusnášeníschopném počtu. OSL ČLK Brno venkov má 364 členů.

Dále byly zvoleny orgány okresního shromáždění v následujícím složení:

a/ předsednictvo okresního shromáždění pracovní ve složení:
MUDr. Fiala, MUDr. Krátký, MUDr. Pozděnová , MUDr. Rašovský, MUDr. Vargovčíková.
b/ komise mandátová ve složení: MUDr. Malášková (předsedkyně), MUDr. Bendáková, MUDr. Hrbková
c/ komise návrhová ve složená: MUDr. Chladil (předseda), MUDr. Hrdličková, MUDr. Prokop.

Přítomní hosté:
MUDr. Jiří Mach, předseda OSL ČLK Brno-město, JUDr. Ing Lukáš Prudil, PhD.

2. Zpráva o činnosti OS ČLK Brno-venkov – MUDr. Fiala (příloha).
Předseda OS zhodnotil činnost představenstva a komisí za období od minulého okresního shromáždění v březnu 2012. Nebyla žádná stížnost na tyto orgány ani na kancelář OS a právní poradenství.
Nezůstal žádný nevyrovnaný dluh na výběru členských příspěvků za rok 2011, byly splněny závazky, není evidován žádný neplatič za rok 2012
Členové představenstva se zúčastňovali výběrových řízení na Krajském úřadu Jihomoravského kraje.
byla poskytnuta informace o jednáních Rady kraje ČLK a porad předsedů. V dalším sdělení byly členům podány informace k protestním akcím ČLK a k rizikům, plynoucím z připravovaných legislativních změn.

3., 4. Zpráva o činnosti revizní komise a čestné rady OS - viz příloha
Zprávu přednesla MUDr. Dušková
Proti předchozím letům nedošlo k nárůstu stížnostní agendy. Celkem bylo projednáváno 5 stížností, většina z nich je v řešení.

5. Zpráva o hospodaření OS za rok 2012 a návrh rozpočtu OS na rok 2013
Zprávu přednesl MUDr. Rašovský
Hospodaření OS v r. 2012 bylo ziskové (456 vers. 429 tisíc Kč).
Bylo ověřeno a ke schválení doporučeno revizní komisí OS.
Návrh rozpočtu OS 2013 - nepočítá se s žádnými mimořádnými příjmy ani výdaji. Představenstvo schválilo poskytnutí peněžních darů z přebytku hospodaření pro MŠ Kociánka a Lékaři bez hranic.
Obě zprávy jsou v podrobnostech k nahlédnutí členům OS v kanceláři OS v jejích úředních hodinách.

6. Vystoupení hostů:
Právník OSL ČLK Brno JUDr. Ing. Lukáš Prudil, PhD. v přednášce na téma novinky ve zdravotnickém právu informoval o změnách, které přináší zákonné úpravy pro rok 2013. Podstatnou novinkou je zjednodušení souhlasů zákonných zástupců se zdravotnickou péčí u nezletilých.

7. Diskuse:
Tentokrát byla jen krátká diskuse, týkala se poznámek k přednášeným tématům. Návrh z pléna: n uvádět na popisových arších u jména členů OS také lékařskou odbornost a zařazení lékaře.

8. Podle zprávy mandátové komise bylo na okresním shromáždění přítomno … členů. Celkový počet registrovaných členů OS - 364.

9. Na návrh návrhové komise přijat tento závěr:
Okresní shromáždění OS ČLK Brno-venkov dne 15. 3. 2012 vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti OS
- zprávu revizní komise a čestné rady OS
- zprávu o hospodaření OS
- návrh rozpočtu OS na r. 2013

Jednání okresního shromáždění bylo ukončeno v 19.00 hod.


Zapsal: MUDr. Petr Chladil
Ověřil: MUDr. Josef Fiala, předseda OS ČLK Brno-venkov
 


Zpráva o činnosti Okresního sdružení ČLK Brno venkov – rok 2012

Zpráva za období od března 2012.
V uplynulém roce nebyla evidována žádná stížnost na práci kanceláře, představenstva ani revizní komise a čestné rady.
Závazky, zejm. odvody centru a splátky úvěru byly splněny.
Podílíme se podle počtu členů na provozu kanceláře společně s OSL Brno město

K dnešnímu dni máme 364 členů.
K dnešnímu dni všichni členové uhradili příspěvky za rok 2012.
Vedoucí kanceláře OS Brno město a Brno venkov je paní Lenka Pivoňková, sekretářkou je paní Martina Hansová a účetnictví zajišťuje paní Dagmar Doležalová, která je současně i sekretářkou Rady kraje ČLK.
Kancelář a obě okresní sdružení využívají právní pomoc Dr. Ing. Lukáše Prudila
a Dr. Jany Konečné

Představenstvo se scházelo na pravidelných jednáních v intervalu 1-2 měsíců, vždy v potřebném počtu členů. Členové představenstva se zúčastňovali výběrových řízení na Krajském úřadě.
Koordinace činnosti našeho okresního sdružení v rámci kraje je zajištěna činností Rady kraje ČLK, jejímž předsedou byl v uplynulém roce pan Dr. Jiří Mach. S jedinou výjimkou jsem se pravidelně těchto jednání zúčastňoval. Závěry z těchto jednání byly předneseny a diskutovány v představenstvu okresního sdružení.
Jednáním Rady kraje se zástupci Krajského úřadu byly dohodnuty možnosti a formy spolupráce s výkonným státním orgánem na kontrolách lékařů těch zdravotnických zařízení, kde je důvodné podezření z činnosti pod vlivem návykových a omamných látek. V našem okresním sdružení nebyly v tomto roce řešeny podobné případy. Dobře funguje redukovaná síť LSPP a koronera pro oblast Brno-venkov.
Jistě již všichni víte, že byl spuštěn při portálu ČLK upravený registr lékařů, kde po přihlášení můžete některé údaje pro veřejnost upravovat sami, případně při zjištěných chybách tyto ihned opravit s pomocí sekretářek. Všichni členové mohou tento registr využít i jako svou reklamu pro pacienty. Aktivitou Komory bylo prazatím zabráněno duplicitnímu seznamu Ministerstva zdravotnictví ČR.
Jako předseda okresního sdružení jsem se také pravidelně zúčastňoval porad předsedů svolávaných prezidentem komory. Poslední dvě porady (31/1. a 21/3.) byly z velké části věnovány protestu lékařů proti postupům Ministerstva zdravotnictví, které mnohdy ignoruje zákonný nárok ČLK na spoluúčast při tvorbě zákonů a norem ve zdravotnictví, a zejména pak nové Úhradové vyhlášky.
Touto vyhláškou jsou restrikcí časovou postiženy zejména interní obory. Několikaletá stagnace úhrad však znamená redukci reálných příjmů všech zdravotníků.
Pokračuje zhoršování zdravotní péče v nemocnicích v důsledku snižování počtu kvalifikovaných lékařů, ale i snižování platů, které je vynuceno snížením úhrad zdravotními pojišťovnami a nedodržením memoranda ministra o zvýšení platů po akci „Děkujeme, odcházíme“.
Na svém si zůstávají praktici – neodpustím si vyjádřit na tomto místě politování nad nekolegiální reakcí vedení SPL k akci ČLK „Zachraňme české zdravotnictví“. Pan Dr. Šmatlák byl za svůj rozvračečský počin pochválen dopisem samotným panem ministrem.
Jednotlivé skupiny lékařů a zejména jejich vedení si stále neuvědomuje, že v celé lidské historii platí: „rozděl a panuj!“
Když jsem o akci telefonicky hovořil s některými lékaři, pochopil jsem, že se čeští lékaři v okrese Brno - venkov mají většinou velmi dobře.
Bylo nás jen pár, kteří své ordinace 1/3. zavřeli.
I když jsem nesouhlasil při schvalování textu Petice na záchranu českého zdravotnictví se všemi body, byla jako celek přijata a podporuji ji.
Žádám vás všechny, abyste pokračovali ve sbírání podpisů na petičních arších. Do minulého týdne bylo do centra odesláno přes 70 tisíc podpisů; cílový počet je 100 tisíc podpisů. I tímto aktem bude podpořena podávaná ústavní stížnost proti Úhradové vyhlášce, kterou vedení ČLK má již připravenu.
Na poslední poradu předsedů navazovalo pasování Rytíře českého lékařského stavu. Novým rytířem se stal prof. MUDr. Jiří Heřt.
Že ČLK není bezzubá, o tom svědčí úspěch předešlé ústavní stížnosti – byla zrušena přeregistrace lékařských praxí i duplicitní vedení registru lékařů.
Nejbližším cílem a zaměřením ČLK je vedle výše zmíněného také zrušení nového zákona o elektronické preskripci, který zřejmě zlikviduje všechny kolegy, kteří nepoužívají při své práci počítač s trvalým internetovým připojením.
Svízele elektrických výpadků a internetu, nebo selhání centrálních registrů si myslím dokáže představit i ten, kdo komunikační sítě nepoužívá.
Po sametové revoluci získala ČLK jako profesní komora velkou moc na poli profesionálním i hospodářském. Stát se této role zalekl a systematicky oklešťuje pravomoci Komory. Pokud Komora nebude mít podporu svých členů, zanikne. Jednotlivá profesní sdružení pak zůstanou buď trafikami vyvolených nebo zaniknou také.
Aktuální dění a aktivity Komory můžete sledovat nejen v komorovém časopise, který po určitých bojích byl zachován v současné podobě, ale i na internetových stránkách.
V závěru si dovolím zopakovat své doporučení z předešlých let, že je účelné bránit se proti regulačním pokutám od zdravotních pojišťoven – a to i v tom případě, že jsou nevelké. Podpoříte tím ty lékaře, jejichž regulace jsou vysoké.
Čím více lékařů s čímkoli nesouhlasí, tím jsou ve svém protestu silnější.

Děkuji za pozornost a prosím o sdělení připomínek či dotazů k mému sdělení.
 


 SPOLEČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI REVIZNÍ KOMISE A ČESTNÉ RADY OKRESNÍHO SDRUŽENÍ LÉKAŘŮ BRNO-VENKOV ZA ROK 2012 PRO OKRESNÍ SHROMÁŽDĚNÍ OS ČLK BRNO-VENKOV DNE 26. 3. 2013

1) Revizní komise pracovala ve složení MUDr. Aleš Soukal jako předseda, MUDr. Ladislav Křoustek, MUDr. Jaroslav Jeroušek a MUDr. Alexander Šín, CSc.

2) Čestná rada pracovala ve složení MUDr. Hana Dušková jako předsedkyně, MUDr. Miroslav Čech, MUDr. Jana Fojtová, MUDr. Jiří Novák a MUDr. Vítězslava Štikarová

3) Revizní komise prošetřovala 5 stížností.

4) Stížnosti se týkaly
2x vězeňských lékařů
1x praktického lékaře pro dospělé
2x byla řešena problematika neplacení členských příspěvků.

5) V 1 případě bylo rozhodnutí čestné rady zrušeno Čestnou radou ČLK a věc bude znovu projednána, ostatní kauzy jsou v řízení.

6) Motivy stěžovatelů byly tradičně nedostatečná lékařská péče, nepředepsání požadované zdravotní pomůcky, nepředepsání požadovaných léčiv spod. Oproti minulým letům došla k poklesu počtu stížností. Důvody tohoto poklesu nejsou známy, může to být způsobenou i tím, že se stěžovatelé obrací na jiné orgány a instituce (krajský úřad, Policie ČR).

7) Řadu stížností a dotazů se podařilo vyřešit právnickou poradnou OS v osobním nebo telefonickém styku se stěžovateli. Šlo zejména o pracovní a platové zařazení, uznání kvalifikačních podmínek, podávání informací a svědectví soudům, zpřístupňování zdravotnické dokumentace pacientům, příbuzným, pozůstalým, hrazení regulačních poplatků, spory se zdravotními pojišťovnami o úhrady vykázané péče, komunikační problémy mezi lékaři a pacienty, dlouhé čekání v čekárnách ambulantních zařízení. Znovu se ukázala důležitost pochopení, trpělivosti a korektnosti v jednání s pacienty se zohledňováním jejich rozrušenosti v důsledku onemocnění, strachu a přecitlivosti.
 

MUDr. Aleš Soukal
předseda revizní komise OS ČLK Brno-venkov

MUDr. Hana Dušková
předsedkyně čestné rady OS ČLK Brno-venkov
 

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město