Okresní shromáždění lékařů OSL ČLK Brno-venkov 2010

Z Á P I S

 
z okresního shromáždění České lékařské komory, okresního shromáždění lékařů Brno-venkov, konaného 22. 3. 2010 v Brně, v malém sálu Břetislava Bakaly, Žerotínovo nám. 4/6 od 17.00 hod.

1.                   
Okresní shromáždění zahájil přivítáním přítomných předseda OS MUDr. Josef Fiala.
 
2.                   
Veřejným hlasováním odsouhlasen program jednání podle pozvánky z 28.1.2010. Nové návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny. 
                                                           
Hlasy všech přítomných členů OS byly zvoleny:
- pracovní předsednictvo: MUDr. Fiala, MUDr. Rašovský, MUDr. Dušková,
MUDr. Nečesánek, MUDr. Čtvrtníček
 
- mandátová komise: MUDr. Kremrová, MUDr. Pozděnová, MUDr. Jeroušek
 
- volební komise: MUDr. Soukal, MUDr. Macíčková, MUDr. Krátký
 
3.                   
Zprávu o činnosti OS za období od 26.3.2009 do současné doby přednesl předseda OS  MUDr.Fiala (viz příloha)
OS má k dnešnímu datu 356 členů.
Kancelář OS je společná s OS Brno-město, společná je internetová stránka. Splátky  za pořízení kanceláře do vlastnictví
jsou řádně odeslány. Představenstvo se schází 1x za 2 měsíce, celkem bylo 6 zasedání. Na posledním zasedání bylo schváleno
prohlášení k případu MUDr. Soukala  (medializovaný případ ponechání operačního nástroje v dutině břišní pacientky),
odesláno k zveřejnění do sdělovacích prostředků.
 
Zástupci OS představenstva se účastňují výběrových komisí na smlouvy se ZP.
Vyskytují se případy spekulativního obcházení  tohoto postupu. Všechny úkoly  
uložené  z minulého okresního shromáždění byly splněny. Nebyl zájem členů o 
nabízené semináře právní problematiky.
Podána informace z porady předsedů OS. Na poslední projednávána zejména problematika předatestační přípravy mladých
lékařů na akreditovaných pracovištích, kde dochází k jejich pracovnímu zneužívání.
 
Zájem odboru zdravotnictví KÚ JmK o užší spolupráci  nebyl. Jako nastávající
problém se rýsuje vystavování PN u praktických lékařů a specialistů, nutno řešit
především osobní domluvou lékařů obou stran.
Slibně se jeví úprava hrazení poštovného při zasílání hlášení PN OSSZ.
V komunikaci s OSSZ se vyskytují některé administrativní nedostatky ze strany jejích zaměstnanců.
Doporučuje se v rámci celoživotního vzdělávání využívat nový projekt ČLK.
 
4.                   
Zprávu o hospodaření OS za minulý rok přednesl MUDr. Rašovský. Byl projednán a schválen revizní komisí OS . (viz příloha)
Návrh rozpočtu OS na rok 2010 přednesl MUDr. Rašovský. Nebyly k němu připomínky. Vzhledem k neusnášení schopnosti
okresního shromáždění je vzat na vědomí s tím, že návrh bude předložen centrálním orgánům ČLK. (viz příloha)
 
 
5. - 6. 
Zprávu o činnosti revizní komise a čestné rady OS přednesla předsedkyně čestné rady OS MUDr. Dušková. (viz příloha)
 
7.       
Volební komise zorganizovala podle volebního řádu ČLK volbu předsedy OS, představenstva OS, revizní komise, čestné rady,
delegátů sjezdu ČLK.
Podle zprávy mandátové komise/viz příloha/ je přítomno 23 členů s právem hlasovacím, stejný počet jako zapsaných v prezenci.
Podáno poučení o způsobu provedení volby, rozdány hlasovací lístky.

Předseda volební komise MUDr. Krátký seznámil s výsledky volby:
- předsedou OS zvolen MUDr. Josef Fiala /23 hlasů/

- členy představenstva OS zvolení MUDr.Vladislav Ambroz, MUDr. Alena Bendáková, MUDr. Lucie Hrdličková, MUDr. Petr Chladil,
MUDr. Rudolf Krátký, MUDr. Zdeňka Malášková,  MUDr. Veronika Pozděnová, MUDr. Petr Prokop, MUDr. Jiří Rašovský,
MUDr. Leona Vargovčíková /všichni po 23 hlasech/
.

Do revizní komise OS zvoleni MUDr. Jaroslav Jeroušek, MUDr. Ladislava Kremrová, MUDr. Ladislav Křoustek, MUDr. Aleš Soukal, MUDr.Alexandr Šín,CSc. /všichni po 23 hlasech/.

Do čestné rady OS zvolení MUDr. Miroslav Čech, MUDr. Jana Dušková, MUDr. Jana Fojtová, MUDr. Jiří Novák, MUDr. Vítězslava Štikarová /všichni po 23 hlasech/.

Za delegáty sjezdu ČLK za OS zvoleni MUDr. Josef Fiala, MUDr. Lucie Hrdličková, MUDr. Jiří Rašovský, jako příp. náhradník MUDr. Petr Prokop (všichni po 23 hlasech).

Všichni zvolení vyslovili souhlas.
 
8.       
Diskuse:
- OS má na účtě disponibilní částku asi 100 tisíc,- Kč - je vhodné ji využít buď jako rezervu na finanční výpomoc členům,
kteří  se ne vlastní vinou ocitnou v sociální tísni nebo na doplnění odborné literatury nebo na pořádání odborných seminářů,
zejm. k právní problematice zdravotnictví,

 -vzniká nový problém přenášení preskripce léčiv na praktické  lékaře od ambulantních specialistů, jimž ZP hrozí krácením  úhrad,
neboť téměř všichni odborní lékaři překračují náklady¨na léky oproti roku 2008. Přeleváním preskripce na praktické lékaře
se toto riziko přenáší na ně,
 
 - komora se musí postavit za ty lékaře, kterým bude ZP se snažit krátit úhrady regulací  nákladů na léky, ZP jim nejprve musí
prokázat neodůvodněnost překročení nákladů, jinak úhrady nesmí krátit.
Doporučuje se, aby představenstvo OS v tomto směru zaslalo ZP dopis upozorňující na tento problém a nezbytnost jeho řešení,
 
- v diskusi někteří členové upozorňovali na konkrétní zkušenosti, kdy se cítí neoprávněně pojišťovnami  kráceni na úhradách,
předložené doklady o nárůstu provedených vyšetření (např. u pooperačních stavech katarakty, jejichž počet se zvyšuje) pojišťovny
vůbec nezajímají a odmítají k nim přihlížet,
 
- docházívá se ke zneužívání ze strany některých pacientů, kteří si nechávají předepsat v téže době tytéž léky u různých lékařů,
dosud užívané léky buď zatajují nebo je zapomínají ošetřujícím uvést, pak hrozí riziko interakcí. Pojišťovny to nemohou uhlídat,
nejsou elektronicky navzájem propojeny,
 
- přítomní se shodující na názoru, že se členové musí krácení úhrad neoprávněně společně bránit tím, že konkrétní případy
budou hlásit komoře ke společnému dalšímu postupu. Jednotlivci nemají šanci ve sporu se ZP obstát,
 
- upozorněno, že OS má v kanceláři na skladě několik loni zakoupených výtisků Mezinárodní statistické klasifikace nemocí
MKN-10 - tabelární část - přihlášení zájemci se mohou o ně přihlásit a odebrat. V současné době k tomu vychází abecedník
(570,- Kč), který je na účet OS objednán, zájemci se mohou o něj přihlásit u prezence (k tomu bodu hlasováno  22 hlasů pro, 1 se zdržel).
 
9.  
Návrhová komise přednesla návrh prohlášení okresního shromáždění (usnesení není  možno přijímat).
Na základě diskuse návrh byl doplněn o 3 body:
 - dopis představenstva OS zdravotním pojišťovnám k problematice přelévání
preskripce léčiv mezi praktickými lékaři a ambulantními specialisty,
 
- návrh na organizování odborného semináře k právní problematice zdravotnictví pro  zájemce,
 
- nákup abecedníků k Mezinárodní statistické klasifikaci nemocí.
 
Doplněný návrh prohlášení byl všemi hlasy schválen.
 
Zvolená revizní komise a čestná rada OS se sejdou a zvolí se svého předsedu, nahlásí kanceláři OS, která o tom uvědomí kancelář ČLK v Praze.
 
10.
Jednání okresního shromáždění OS ukončil předseda MUDr. Josef Fiala v 19.00 hodin.
 
 
 
Zapsal: JUDr. Jaromír Kožoušek                                   MUDr. Josef Fiala
                                                                                       Předseda OS ČLK Brno-venkov

ZPRÁVA
 
REVIZNÍ KOMISE A ČESTNÉ RADY OS ČLK BRNO-VENKOV PRO OKRESNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DNE 22. března 2010

 
V roce 2009 do současné doby bylo řešeno 11 stížností:
 • 1 stížnost  na 6 neplatičů členských příspěvku za rok 2008 - řízení zastaveno 
                           revizní komisí poté, když všichni dlužný příspěvek dodatečně   
                           zaplatili
 • 1 stížnost na neoprávněný výdej léků v ordinaci - prošlo disciplinárním   
                          řízením v čestné radě OS - uznáno disciplinární provinění, sankce 
                          neuložena 
 • 1 stížnost na nadměrný předpis návykových léků pro vlastní potřebu - 
                          stížnost oprávněná disc. Řízení nezahájeno pro zdravotní 
                          indispozici lékařky  
 • 1 stížnost na závodního lékaře pro posudek o omezené zdrav. Způsobilosti
                          zaměstnance k práci - neopodstatněná 
 • 1 stížnost na praktického lékaře pro údajně nepravdivé lékařské zprávy 
                          o rodičích 2 stěžovatelek - neopodstatněné v odvolacím řízení 
                          u čestné rady ČLK v Praze 
 • 1 stížnost na nespokojenost obyvatel penzionu důchodců s ošetř. lékařem
                          - odloženo pro věcnou nepříslušnost a promlčení 
 • 1 stížnost na odmítnutí okamžitého  neurol. ambul. vyšetření s objednáním
                          za týden - neakutní stav - neopodstatněné 
 • 1 stížnost na nevystavení návrhu na posudkové invalidní řízení - podle 
                          nového zákona si musí pacient žádat sám, neopodstatněné 
 • 1 stížnost na lékaře uprchlického zařízení pro nedostatečnou lékařskou péči
                          o cizince - odmítnuto pro neopodstatněnost, v odvolacím řízení u 
                          čestné rady ČLK 
 • 1 stížnost na údajně neoprávněné provozování privátní lékařské praxe
                          - nepotvrzeno - neopodstatněné 
 • 1 stížnost na nedostatečné vyšetření nezl. pacienta v ústavní pohotovostní
                          službě - zavedeno disciplinární řízení u čestné rady OS, uznáno
                          disciplinární provinění, rozhodnutí zatím nepravomocné, běží
                          odvolací lhůta.  
Pro úplnost lze uvést, že kromě těchto písemných stížností řešila naše kancelář, zejména naše právní poradna, navíc desítky různých ústních a telefonickývhc stížností na lékaře, tyto stížnosti byly vyřešeny vysvětlováním apod. mimo jejich evidenci a registraci.
 
Z celkového souhrnu stížností vyplývají některé obecnější poznatky:
      I když v menším rozsahu proti roku 2008, stále ještě někteří pacienti žehrají na regulační poplatky v ordinacích a za pohotovostní služby, odmítají je uhradit, nespokojenost uplatňují hrubostí a urážkami vůči ošetřujícím lékařům.
 
      Celkem bezmocně jsme nuceni čelit stále rostoucí oblibě určité veřejnosti projevovat svou averzi vůči lékařům anonymním jejich napdáním na webových stránkách ve snaze poškozovat jejich profesní pověst. Zpravidla se ukazuje jako nejvhodnější na tyto pomluvy nereagovat, neboť motivem jejich autorůje vyprovokovat na webu k tomu diskusi s napadenými lékaři jako formu určité zvrácené zábavy. Ke snaze o dehonestaci bohužel přispívají přiléváním oleje do ohně touto formou i někteří lékaři pod rouškou anonymity. Bez rizika osobní odpovědnosti a bez znalosti konkrétní situace diskutují s laiky o odborných medicínských postupech i kvalifikovanějších lékařů a zařízení kriticky a protti svým kolegům u případů, které nikdy osobně neviděli. Samozřejmě se snaží být sami utajení.
 
      Také se setkáváme i s opačnými stížnostmi našich lékařů na agresi pacientů. Žádají komoru o právní ochranu a pomoc, mimo jiné i vůči vysoce přehnaným požadavkům na mnohamiliónová odškodnění i v neodůvodněných případech, motivováni medializovanou blahovůlí soudů při jejich přiznávání. Z nárůstu těchto případů lze očekávat i zvýšení sazeb odpovědnostního pojistného.
 
      Kladně můžeme zhodnotit úspěšné zlikvidování všech dlužných členských příspěvků za rok 2008. Podařilo se dosáhnout i v některých případech přes vleklá jednání dodatečná uhrazení od dlužníků a tím umožnit zastavení disciplinárních řízení.
 
      Pozitivním poznatkem je i to, že v rámci našeho sdružení jsme nemusili řešit žádné problémy ve vzájemných vztazích mezi kolegy.
 
  
 
             MUDr. Aleš Soukal                                                       MUDr. Hana Dušková
    Předseda revizní komise OS                                        předsedkyně čestné rady OS
publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město