ZÁPIS Z OKRESNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ OSL ČLK BRNO-VENKOV

Z Á P I S

z jednání okresního shromáždění OS ČLK Brno – venkov, konaného 15.3.2012 od 17.00 hod. v sálu Břetislava Bakaly v Brně, Žerotínovo nám. 6
__________________________________________________________________________

1. Jednání zahájil předseda OS MUDr. Josef Fiala
Hlasováním schválen program jednání podle pozvánky.
Hlasování schváleno:

a/ předsednictvo okresního shromáždění pracovní ve složení:
    MUDr. Fiala, MUDr. Vargovčíková, MUDr. Chladil, MUDr. Krátký, 
    MUDr. Hrdličková
b/ komise mandátová ve složení: MUDr. Malášková, MUDr. Bendáková,
     MUDr. Pozděnová
c/ komise návrhová ve složená:
    MUDr. Ambroz, MUDr. Novák, MUDr. Rašovský,
    předsedou zvolen MUDr. Novák

2. Zpráva o činnosti OS ČLK Brno-venkov – MUDr. Fiala (příloha).

Předseda OS zhodnotil činnost představenstva a komisí za období od minulého okresního shromáždění v březnu 2011. Nebyla žádná stížnost na tyto orgány ani na kancelář OS a právní poradenství.
Nezůstal žádný nevyrovnaný dluh na výběru členských příspěvků za rok 2011.
Členové představenstva byli účastni na výběrových řízeních na vedoucí místa ve zdravotnictví okresu Brno-venkov, bylo jich méně proti předchozímu roku.
Informováno o činnosti krajské rady ČLK JmK, t.č. předsedou je předseda OS Břeclav. Projednáváno zabezpečování pohotovostních služeb, změny údajů v registraci členů, podmínky celoživotního vzdělávání lékařů atd.
Podána informace o 25. sjezdu ČLK – delegáti za OS MUDr. Fiala a MUDr. Rašovský. Zvýšené členské příspěvky ČLK na rok 2012 o 15%, zvýšeny náhrady za ztrátu času členů spojenou s výkonem funkcí v komoře, schváleny změny stavovského předpisu č. 16 – systém celoživotního vzdělávání lékařů atd.
Podána informace z porad předsedů OS (Praha, Průhonice),zejména k otázkám reforem ve zdravotnictví, zákona o zdravotních službách, protikorupčním opatřením ve zdravotnictví, projektu IZIP atd.

3., 4. Zpráva o činnosti revizní komise a čestné rady OS – MUDr. Dušková – viz příloha.

Revizní komisí bylo řešeno 10 stížností, čestnou radou 2 případy.
Charakter ani četnost stížností zůstal v podstatě stejný jako v předchozích letech. 4 rozhodnutí revizní komise a čestné rady OS byla na základě námitek stěžovatelů přezkoumána čestnou radou ČLK, byla vesměs potvrzena a námitky zamítnuty.
Další stížnosti podávané ústně nebo telefonicky byly běžně vyřizovány právní poradnou OS. Členům OS byly poskytovány rady a jiná pomoc v otázkách pracovního nebo platového zařazení, uznání kvalifikačních podmínek, podávání citlivých informací o pacientech soudům, zpřístupňování zdrav. dokumentace pacientům, příbuzným, pozůstalým, hrazení regulačních poplatků, ve sporech se zdrav. pojišťovnami o úhradách poskytnutých výkonů, komunikační problémy mezi lékaři navzájem, posudková činnost atd.

5. Zpráva o hospodaření OS za rok 2011 a návrh rozpočtu OS na rok 2012 – podal MUDr. Chladil
Hospodaření OS bylo vyrovnané.
Bylo ověřeno a ke schválení doporučeno revizní komisí OS.

Návrh rozpočtu OS 2012 - nepočítá se s žádnými mimořádnými příjmy ani výdaji.
Obě zprávy jsou v podrobnostech k nahlédnutí členům OS v kanceláři OS v jejích úředních hodinách.

6. Vystoupení hostů:

Právník OS JUDr. Ing. Lukáš Prudil, PhD. v přednášce na téma novinky ve zdravotnickém právu podrobně informoval o změnách, které přináší nový zákon o zdravotních službách, zejména v otázkách ekonomiky, práv a povinností pacientů a zdravotnických pracovníků, vedení dokumentace. Upozornil na různá rizika, zejména ve smluvních vztazích atd. K některým novým ustanovením zákona o zdravotních službách, účinného od 1.4.2012, se očekávají ještě prováděcí předpisy ministerstva.

7. Diskuse:

Rozsáhlá diskuse se rozvinula k předneseným zprávám, zejména k výkladu zákona o zdravotních službách. Upozorněno bylo metodické vysvětlení ministerstva k některým §§ zákona. Viz i časopis Tempus Medicorum a zejména poslední Věstník MZ.
Podrobně byl rozebrán stavovský předpis č. 7 – Příspěvky na činnost ČLK, zejm. ve vztahu k pracujícím důchodcům, lékařům na MD a RD, k žádostem o úlevy členských příspěvků.
Diskuse byla vedena k účtování nákladů za vedení běžného účtu u Komerční banky, neúměrně vysokým v porovnání s úroky za vložené prostředky. Uvažováno o vhodnosti změny smluvní banky za jinou, lacinější, hlasováním 17 členů bylo pro zachování stávajícího stavu, 5 pro změnu, 1 se zdržel. Přijat závěr zatím pro rok 2012 změnu smluvní banky neprovádět.

8. Podle zprávy mandátové komise bylo na okresním shromáždění přítomno 26 členů. Celkový počet registrovaných členů OS - 358.

Konstatováno, že okresní shromáždění není usnášeníschopné..

9. Na návrh návrhové komise přijat tento závěr:
Okresní shromáždění OS ČLK Brno-venkov dne 15. 3. 2012 vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti OS
- zprávu revizní komise a čestné rady OS
- zprávu o hospodaření OS
- návrh rozpočtu OS na r. 2012
- stanovisko většiny hlasujících přítomných neměnit pro rok 2012 smlouvu s Komerční bankou o vedení běžného účtu OS ČLK Brno-venkov
Vyjádřilo poděkování členům ve volených orgánech OS za jejich aktivní činnost.

Jednání okresního shromáždění bylo ukončeno v 19.30 hod.

Zapsal: JUDr.Jaromír Kožoušek                                                        MUDr.Josef Fiala
                                                                                                  Předseda OS ČLK Brno-venkov


Zpráva o činnosti Okresního sdružení ČLK Brno venkov – rok 2011 - přednesl MUDr. Josef Fiala

Zpráva za období od 29. března 2011.
Za uplynulý rok jsem nezaznamenal žádnou stížnost na práci kanceláře, představenstva ani revizní komise a čestné rady.
Pro naši kancelář platí nadále režim předešlých let, tedy poměrný podíl na provozu kanceláře Brno město.
Závazky, zejm. odvody centru a splátky úvěru byly splněny.
K dnešnímu dni máme 358 členů.
Za rok 2011 je evidováno 0 neplatičů
Personální a právní obsazení kanceláře je beze změn proti předešlému roku.

Představenstvo se scházelo na pravidelných jednáních v intervalu 1-2 měsíců, vždy v potřebném počtu členů.
Členové představenstva se zúčastňovali výběrových řízení na Krajském úřadě.
Těchto účastí na výběrových řízeních bylo méně, protože většina lékařů si žádá o registraci pro celý Jihomoravský kraj.
V takovém případě je určen 1 zástupce Komory a jeden odborný lékař pro celé jednání napříč okresy. I přes opakovaná jednání Rady kraje ČLK se nepodařilo dosáhnout změny v této nově vynucené praktice krajského úřadu.
Z toho vyplývá, že pokud budete v budoucnu chtít, aby byl přítomen zástupce z vašeho okresu, přihlašujte se jen pro okres Brno venkov

Koordinace činnosti našeho okresního sdružení v rámci kraje je nadále zajištěna činnosti Rady kraje ČLK, jejíž jednání probíhala v uplynulém roce v režii předsedy OS Břeclav, MUDr Karla Klanici. Zúčastnil jsem se všech jednání. Závěry z těchto jednání byly přenášeny do jednání představenstva okresního sdružení. Dalšími tématy byly například otázka zajištění LSPP v budoucnosti, služba koronera, obsazování krajem řízených nemocnic, podmínky vzdělávání lékařů v kraji i změny v systému celoživotního vzdělávání. Vedením komory je plánováno zavedení nového registru lékařů – členů ČLK, který by byl podrobnější, otevřenější a s možností doplňování údajů také o ordinační dobu, přístrojové vybavení apod. – veřejná část by takto mohla sloužit široké veřejnosti jako informačně propagační stránka lékaře. Ministerstvo má snahu zřídit vlastní registr lékařů, tedy další drahou duplicitu již existujícího.

Jako předseda okresního sdružení jsem se také pravidelně zúčastňoval porad předsedů svolávaných prezidentem komory většinou v Praze a dubnové konference ČLK v Průhonicích. Loňská konference byla věnovaná chystané zdravotnické reformě a možnostem boje proti korupci ve zdravotnictví

V září byl poslaneckou sněmovnou pod taktovkou poslance Šnajdra schválen zákon o zdravotnických službách, který ve svých důsledcích může znamenat i konec některých soukromých zdravotnických zařízení a nahrávat rozšiřování zdravotních řetězců. Přináší řadu možných tvrdých sankcí za včasné nevyhovění některému nepodstatnému předpisu.
Jde zejména o takzvané povinné přeregistrace lékařů i velkých zdravotnických zařízení, správněji dle nové terminologie „povolení činnosti“. V posledním půlroce byly přeregistrace opakovaně diskutovány a kritizovány. Prezident Kubek si alespoň vymohl písemný slib ministra, že pro jednotlivé lékaře by to měla být jednoduchá úřednická záležitost. Více nám k této problematice asi řekne pan Dr. Prudil.

V listopadu jsme se s kolegou Rašovským zúčastnili jako delegáti XXV. výročního sjezdu, který se tentokrát konal v Brně. I na sjezdu musel ministr čelit kritice a výtkám. Přestože vytrval na sjezdu několik hodin, většinu delegátů o správnosti svých reforem nepřesvědčil. V situaci března roku 2012 již můžeme vnímat, že proklamované splnění slibů lékařům zaměstnancům v rovině finanční zůstalo jen slibem.
Z praktických závěrů sjezdu dále vybírám :
- Byla zvýšena výše členských příspěvků pro rok 2012 o 15% se stejným procentuálním navýšením rozpočtu
- Byla zrušena představenstvem přijatá změna SP 16 o celoživotním vzdělávání. Zůstávají tedy požadované kredity na předchozí výši.
- Mezi řadou výzev sjezdu je například výzva k odvolání poslance Šnajdra a výzva k zastavení nepotřebného a nedůvěryhodného projektu IZIP a například varování před vyhláškou o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Snížením kvality zdravotní péče mohou být ohroženi jak pacienti, tak i samotní lékaři.

V závěru si dovolím zopakovat upozornění z loňské valné hromady, týkající se placení členských příspěvků.
Neexistuje kategorie „pracující důchodce“. Tedy pokud důchodce vykonává jakoukoli profesní činnost – ať pod svým nebo zaměstnavatelovým razítkem - byť jen několik hodin měsíčně, patří do jedné z kategorií činných lékařů. Rozhodující je pro každý rok stav k 1. březnu. To také znamená, že když skončí lékařskou činnost třeba k 30. březnu, musí zaplatit celý roční příspěvek. Naopak lékař absolvent nebo nezaměstnaný k 1. březnu neplatí členský příspěvek za kalendářní rok, pokud nastoupí do práce například 1. srpna. Dále upozorňuji členy na mateřské a rodičovské dovolené, že žádost o osvobození z placení členských příspěvků (tj. pokud skutečně nepracují), musí poslat každý rok do 1. března, jinak je tento člen/členka považován za pracujícího.

Upozorňuji také na to, že se skončením profesní činnosti končí pojištění odpovědnosti z výkonu povolání, pokud si to předem pro další období lékař smluvně neupraví s příslušnou komerční pojišťovnou. I pro důchodce, kteří dále pracují, je k dispozici odborný právní servis lékařské komory v případě stížností či pochybení.

V posledním čísle Tempus medicorum bylo doporučeno podepsat a zaslat nové plné moci pro ČLK, o.s., které hájí zájmy soukromých lékařů na dohodovacích jednáních. Termín pro skončení dohodovacích jednání byl ministerstvem zkrácen na 120 dní před koncem roku. Došlo také ke změně v počítání a posuzování držených plných mocí.

Ze své vlastní zkušenosti vám mohu potvrdit, že je účelné bránit se proti regulačním pokutám od zdravotních pojišťoven. Pro nás všechny, kteří jsme ohroženi regulacemi za preskripci ve výši desítek tisíc korun je přínosem také to, když se budou bránit regulacím i lékaři s pokutou několika tisíc. Opět o rok se přiblížilo podepisování nových smluv se zdravotními pojišťovnami (2014). Čím více lékařů se bude bránit diktátu nesprávně nastavených úhradových vyhlášek a tedy i zdravotních pojišťoven, tím silnější bude pozice lékařů pro vyjednávání nových podmínek.

Děkuji za pozornost a prosím o sdělení připomínek či dotazů k mému sdělení.

  

SPOLEČNÁ ZPRÁVA
REVIZNÍ KOMISE A ČESTNÉ RADY OSL ČLK BRNO-VENKOV
PRO OKRESNÍ SHROMÁŽDĚNÍ OS ČLK BRNO-VENKOV DNE 15. BŘEZNA 2012
___________________________________________________________________________

Revizní komise OS působila v období od minulého okresního shromáždění 28. 3. 2011 ve složení:

Předseda: MUDr. Aleš Soukal
Členové:   
MUDr. Ladislav Křoustek
MUDr. Jaroslav Jeroušek 
MUDr. Alexander Šín, CSc.

Revizní komise přišla o další členku MUDr. Ladislavu Kremrovou, která zemřela. Revizní komise OS v ní ztrácí obětavou členku s bohatými zkušenostmi, která pomohla významně v řešení složitých kauz.

Čestná rada OS pracovala ve složení:

Předsedkyně: MUDr.Hana Dušková
Členové:          
MUDr. Miroslav Čech
MUDr. Jana Fojtová
MUDr. Jiří Novák
MUDr. Vítězslava Štikarová

Revizní komise prošetřovala 10 stížností, další jedenáctou anonymní odložila bez šetření.

Stížnosti se týkaly
3x tradičně vězeňských lékařů
1x LSPP
1x ambulantního ftizeologa
1x praktické lékařky pro děti a dorost
1x praktického lékaře pro dospělé
1x nemocničních lékařů
1x gynekologa
1x revizních lékařů VZP.

Ve 4 případech stěžovateli podané námitky proti rozhodnutím revizní komise a čestné rady OS čestná rada ČLK tyto zamítla.

Čestná rada OS posuzovala 2 případy - 1x praktického lékaře, 1x vězeňského lékaře, z toho 1x rozhodla o disciplinárním provinění, bez uložení disciplinárního opatření, 1x uznala nevinu lékaře, vina nebyla dostatečně prokázána.

1 případ je dosud v řízení.

Motivy stěžovatelů byly tradičně nedostatečná lékařská péče, nepředepsání požadované zdravotní pomůcky, nepředepsání požadovaných léčiv, nesprávné posouzení dočasné prac. neschopnosti, nesprávné posouzení zdravotní způsobilosti k pracovnímu zařazení, snaha zneužít lékařské péče v rodinných sporech rozvádějících se rodičů o styk s dětmi, nerozpoznání náhlé mozkové příhody při výkonu LSPP. V podstatě se důvody stížností proti minulým letům nemění (ani početně), v r. 2009 - 11 stížností, v r. 2010 - 6 stížností, v r. 2011- 10 stížností.

Řadu stížností a dotazů se podařilo vyřešit právnickou poradnou OS v osobním nebo telefonickém styku se stěžovateli. Šlo zejména o pracovní a platové zařazení, uznání kvalifikačních podmínek, podávání informací a svědectví soudům, zpřístupňování zdravotnické dokumentace pacientům, příbuzným, pozůstalým, hrazení regulačních poplatků, spory ze zdrav. pojišťovnami o úhrady vykázané péče, komunikační problémy mezi lékaři a pacienty, dlouhé čekání v čekárnách ambulantních zařízení. Znovu se ukázala důležitost pochopení, trpělivosti a korektnosti v jednání s pacienty se zohledňováním jejich rozrušenosti v důsledku onemocnění, strachu a přecitlivosti.

Na druhé straně nelze podléhat i agresivním nátlakům některých občanů vyžadujícím různé neoprávněné výhody. Nejčastěji k tomu dochází v posudkové činnosti a při léčení odsouzených vězňů.

Nebylo nutno řešit žádné problémy s plněním členských povinnosti v placení členských příspěvků ČLK.


MUDr. Aleš Soukal
Předseda revizní komise OS ČLK Brno-venkov

MUDr.Hana Dušková
Předsedkyně čestné rady OS ČLK Brno-venkov

 

  

 

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město