Okresní shromáždění lékařů OSL ČLK Brno-venkov 2009

Z Á P I S

z jednání okresního shromáždění lékařů OSL ČLK Brno-venkov
ze dne 26. března 2009 od 17.00 do 20.00 hod. v Brně, v malém sálu Břetislava Bakaly, Žerotínovo nám. 6


1/
Jednání zahájil předseda OS MUDr. Josef Fiala přivítáním přítomných členů a hostů. Hlasováním schválen program dle pozvánky. 

Hlasováním zvoleno pracovní předsednictvo – MUDr. Fiala, MUDr. Rašovský, MUDr. Dušková, MUDr. Soukal, MUDr. Novák.

Hlasováním schválena návrhová komise – MUDr. Pozděnová, MUDr. Křoustek, MUDr. Kocián.

Hlasováním schválena mandátová komise – MUDr. Vargovčíková, MUDr. Bendáková, MUDr. Malášková.

2/
Zprávu o činnosti OS za období od minulého okresního shromáždění přednesl předseda OS MUDr. Fiala.
Ve zprávě pozitivně zhodnotil činnost představenstva OS a kanceláře OS. Uvedl zkušenosti a poznatky z účasti členů představenstva ve výběrových komisích, z celostátních porad předsedů OS. Informoval o činnosti Krajské rady ČLK, jejímž současným předsedou je MUDr. Machač. Informoval o jednáních s vedoucím odboru zdravotnictví KÚ Jm kraje, zejména ve věci budoucnosti Úrazové nemocnice, problémech s nedostatkem lékařů a sester v nemocnicích v rámci kraje a možnostech jejich řešení, např. souběhy praxí. Jednání byla vedena i v otázkách činnosti LSPP a jejího částečného obnovení (zavedením nepřetržitého provozu v každém okrese), k otázkám slučování zaměstnaneckých zdrav. pojišťoven, zavádění řízené praxe, regulačních poplatků, platech zdrav. pracovníků.
S odborem zdravotnictví KÚ JmK byla dohodnuta spolupráce při provádění kontroly zdrav. zařízení.
Podána informace o průběhu a výsledcích XXII. sjezdu ČLK.
Zlepšila se příspěvková morálka členů OS, snížil se počet neplatičů. Zhodnoceny zkušenosti lékařů, zejména negativní, i některé nejasnosti v naplňování nových úkolů lékařů z novelizace zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců.
Na závěr zpráva o činnosti OS upozorňuje, že příští okresní shromáždění bude volební a již od nynějška je třeba zajišťovat dostatek kandidátů o výkon funkcí v orgánech OS.

3/
Zprávu o činnosti revizní komise OS přednesl její předseda prim. MUDr. Soukal.

4/
Zprávu o činnosti čestné rady OS přednesla její předsedkyně MUDr. Dušková.

5/
Zprávu o hospodaření OS za rok 2008 a návrh rozpočtu na rok 2009 přednesl MUDr. Rašovský.


6/
JUDr.Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. jako právník OS Brno-město a Brno-venkov přednesl přednášku na téma Novinky v právu. Zhodnotil zejména změny v rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti nemocenských pojištěnců, problematiku regulačních poplatků, smluvních vztahů se zdrav. pojišťovnami, zkušenosti a některé nové trendy v trestněprávní odpovědnosti lékařů při výkonu povolání.

7/
Rozvinula se velmi bohatá diskuse k předneseným zprávám a k dalším problémům, které v současné době trápí lékaře.
Diskutující zejména uváděli své zkušenosti a poukazovali na řadu nejasností v praxi naplňování jejich nových úkolů ze změněných právních předpisů.
Kritika byla zejména na změny jejich povinností z novely zákona o nemocenském pojištění. Týkají se technických nedostatků nových legitimací PN. Pojištěncům jsou vypláceny nemocenské dávky se značným zpožděním. Nejasnosti jsou v tom, kdo všechno je povinen rozhodovat o dočasné PN, ve vedení evidence práce neschopných, uznávání a ukončování PN v jiné dny než v den zjištění PN vyšetřením, rozhodování o odmítnutí požadovaného uznání PN, vystavování potvrzení pro práce neschopné uchazeče o zaměstnání u úřadů práce, uznávání PN z kosmetických důvodů, uznávání PN při současném výkonu práce pojištěnce pro různé zaměstnavatele. Většina dotazů byla v diskusi zodpovězena ke spokojenosti tazatelů.
Vzhledem k tomu, že SÚKL výrazně rozšiřuje svou kontrolní činnost na hospodaření s léky v ordinacích lékařů spojenou se zjišťováním různých nedostatků pod hrozbou správních sankcí, žádají lékaři při nedostatečné legislativní úpravě o stanovení přesnějších pravidel, jaká množství a druhy léčiv smí lékaři skladovat v ordinaci za jakých podmínek je mohou v ordinaci vydávat pacientům přímo, aniž by tím porušovali zákon. V diskusi zaznělo upozornění, že by si lékaři měli udělat a systematicky kontrolovat pořádek v ordinačních lékárničkách, zejména z hlediska expirace léků, požadavků na jejich uchovávání atd.

V oblasti závodní pracovně-lékařské péče naráží lékaři na tendence zejména menších podniků z úsporných důvodů vypovídat smlouvy a dohody s lékaři v poskytování pracovně-lékařské péče, aniž je zbavují odpovědnosti za provádění preventivních prohlídek u rizikových povolání.
V diskusi ke zprávě o hospodaření OS a návrh rozpočtu OS bylo kladně kvitováno dosažení určitých finančních úspor (zejména z úspornějšího společného provozu kanceláře s OS Brno-město), zároveň podávány různé návrhy, jak dosažené úspory účelně využít. O jednotlivých předložených návrzích bylo hlasovány s těmito výsledky: uspořené peníze držet v celé výši na účtě jako rezervu pro nepředvídatelné výdaje (2 hlasy), ponechat prostředky částečně jako rezervu a částečně vyčlenit na příp. finanční výpomoci členům OS v sociální tísni (16 hlasů), vynaložit prostředky na doškolovací akce (3 hlasy), využít prostředky na motivační účely k aktivizaci členů pro práci v OS (1 hlas), uložit prostředky na výhodnější zúročení (0 hlas), zakoupit nové Seznamy nemocí a úrazů pro zájemce z řad členů OS, kteří se přihlásí do 30. 4. 2009, zbytek prostředků ponechat jako rezervu (20 hlasů).
Podán návrh na uplatňování finančního zhodnocení lékařům za zvýšené administrativní práce spojené s novou úpravou rozhodování o dočasné PN.

8/
Návrhová komise přednesla návrh závěrečného prohlášení okresního shromáždění OS:
„Okresní shromáždění OS ČLK Brno-venkov konané 26. 3. 2009
konstatuje:
že není schopné usnášení – přítomno 25 registr. členů z celkového počtu 351
bere na vědomí:
- přednesenou zprávu o činnosti OS
- přednesenou zprávu revizní komise OS
- přednesenou zprávu čestné rady OS,
- přednesenou zprávu o hospodaření OS
- přednesený a v diskusi upravený návrh rozpočtu OS,

vyslovuje nespokojenost:
nad zaváděnou dvojí praxí v inkasování regulačních poplatků znevýhodňující zejména soukromé poskytovatele zdravotní péče,

nesouhlasí:
s návrhy na nový systém generování léčiv s přenášením pravomoci k předpisu a výdeji konkrétních léčiv z ošetřujících lékařů na lékárníky, kteří k tomu nemají kvalifikaci a znalosti zdravotního stavu pacientů, proto sami nemohou ani určovat, jaké konkrétní léky jim mají být vydány,

upozorňuje:
že nově zavedené administrativní úkony spojené s vedením evidence a oznamovací povinností lékaře ve věci rozhodování o dočasné PN nejsou nijak hrazeny těm, kdo tyto nové povinnosti vykonávají. Existující signální kód výkonu oznámení o vzniku a ukončení dočasné PN slouží pro vnitřní potřebu pojišťovacích orgánů, nikoliv jako odměna za výkony administrativní spojené s vedením agendy PN.
Rovněž není pamatováno a ošetřeno administrativní vedení dočasné PN na formuláři E 116 u českých občanů zaměstnaných a zdravotně a nemocensky pojištěných u zahraničních zaměstnavatelů z oblasti EU,

požaduje:
aby tato problematika byla zanalyzována a řešena opatřeními k nápravě a narovnání odměňování zdravotnických zařízení za tuto vykonávanou činnost,

souhlasí:
aby finanční úspora z rozpočtu OS z roku 2008 byla částečně použita na zakoupení nových klasifikačních seznamů nemocí a úrazů pro zájemce a aktivní členy OS, zbývající část úspory byla určena jako rezerva pro příp. finanční výpomoc členům OS, kteří se nezaviněně ocitnou v sociální tísni,

navrhuje:
aby představenstvo OS organizovalo pro členy OS školení k právní problematice, týkající se výkonu lékařského povolání,

doporučuje:
přítomným členům účastníkům okresního shromáždění OS v časovém předstihu iniciativně získávat potenciální zájemce z řad členů OS na výkon funkcí v orgánem OS pro příští volební okresní shromáždění. "

Závěrečné prohlášení okresního shromáždění hlasováním schváleno.

9/
Jednání okresního shromáždění OS ukončil předseda OS MUDr. Fiala ve 20 hodin.

Zapsal: JUDr. Kožoušek                                                      MUDr. Josef Fiala
                                                                                     předseda OSL ČLK Brno-venkov


ZPRÁVA
O ČINNOSTI REVIZNÍ KOMISE OS ČLK BRNO-VENKOV ZA ROK 2008 PRO OKRESNÍ SHROMÁŽDĚNÍ OS KONANÉ 26. BŘEZNA 2009
 
Pětičlenná revizní komise OS prošetřovala celkem 12 stížností. Byly vesměs podány pacienty nebo jejich příbuznými na lékaře. Nemuseli jsme řešit žádné stížnosti lékařů na sebe navzájem.
 
6 stížností bylo uzavřeno jako oprávněných. Bylo podáno celkem 7 návrhů čestné radě OS na zahájení stavovského disciplinárního řízení. Jejich bližší rozbor je uveden ve Zprávě čestné rady OS.
 
Z uvedených 12 stížností 7 směřovalo vůči praktickým lékařům, 1 proti praktickému lékaři pro děti a dorost a 3 proti nemocničním lékařům.
 
Je třeba doplnit, že mimo uvedené stížností desítky dalších byly řešeny stěžovateli pouze osobně v kanceláři OS našimi právníky, tyto neprochází registrační evidencí.
 
Poněvadž písemné stížnosti lze podle Disciplinárního řádu komory prošetřovat a projednávat pouze za jednání lékařů jeden rok zpětně, byly některé další stížnosti odmítnuty v tomto směru bez šetření jako promlčené, nanejvýš byli stěžovatelé odkázání na příslušné orgány státní správy, které jednoroční lhůtou nejsou vázány. Zde se projevují zřejmě naděje na základě současné judikatury přiznávat za škody na zdraví až miliónové náhrady vytahovat znovu případy již řešené v minulých letech s pokusem něco z nich ještě vysoudit.
 
Činnost revizní komise a čestné rady OS není příjemná, ale prospěšná jak v zájmu pacientů, tak lékařů, a lze právem očekávat její další nárůst.
 
                                                                                                      Prim. MUDr. Aleš Soukal
                                                                                                    předseda revizní komise OS

Z P R Á V A
O ČINNOSTI ČESTNÉ RADY OS ČLK BRNO-VENKOV ZA ROK 2008 PRO OKRESNÍ SHROMÁŽDĚNÍ OS KONANÉ 26. BŘEZNA 2009  
 
Čestná rada OS projednávala v senátech celkem 7 návrhů revizní komise OS na zahájení disciplinárního řízení na základě výsledků předběžného šetření stížností. Z toho v 5 případech bylo v disciplinárním řízení potvrzeno pochybení lékařů, vesměs praktických lékařů. 1 případ je dosud v řízení. Ve všech případech však šlo o pochybení pouze menší závažnosti, takže od uložení disciplinárních opatření mohlo být upuštěno s tím, že dostatečným motivem proti opakování nedostatků bylo projednání věcí v disciplinárním řízení před senátem čestné rady OS.
 
Podstatou uvedených věcí pochybení bylo 2x neoprávněné inkasování regulačních poplatků, dále porušení lékařské mlčenlivosti ve směru k orgánům policie ČR, dále nepovolené vydávání léků v ordinaci, nedostatečné vedení zdravotnické dokumentace, nespolupráce s disciplinárními orgány komory při šetření stížností.
 
Jinak z agendy vyřizování stížností lze vypozorovat některé obecnější poznatky.
 
Na základě zavedení regulačních poplatků se výrazně zvýšila náročnost pacientů na chování ošetřujících lékařů. Pacienti se psychologicky vnímají jako platící zákazníci, požadují zvýšenou pozornost ošetřujících lékařů, vstřícnější komunikaci, poučení a informovanost, důslednější ochranu důvěrnosti osobních údajů, snaží se diktovat ošetřujícím, jakou jim mají poskytovat lékařskou péči, jaké předepisovat léky, nárokují větší toleranci v uznávání pracovní neschopnosti atd. Zejména u lékařů primární péče v případě nespokojenosti s plněním jejich požadavků vyhlašují nedůvěru a přeregistrovávají se nebo aspoň vyhrožují přeregistrací k jiným povolnějším lékařům. Podporu přitom hledají i od různých občanských sdružení na ochranu práv pacientů, na ochranu spotřebitelů, u veřejného ochránce práv.
 
Zde nelze nevidět, že někteří lékaři ještě žijí pod vlivem minulé doby, kdy veřejnost pod vlivem ideologické propagandy vnímala nárok na úplnou bezplatnost zdravotní péče, ale také od ní neočekávala tolik, co dnes. Měli bychom si z toho vzít poučení, že doba se změnila, svobody a práva občanů a pacientů v oblasti zdravotní péče se podstatně zvýšily, což je správné, ale poskytovatelé zdravotní péče si na to musí zvyknout a své postupy tomu přizpůsobit. Zatím ne všichni lékaři toto dostatečně pochopili.
 
Např. při šetření léčebných postupů nadále narážíme na vážné nedostatky ve vedení dokumentace. I zde přetrvávají návyky lékařů z doby ještě před několika roky, kdy neexistovala žádná závazná právní úprava vedení zdrav. dokumentace, bylo na vůli lékaře, jak ji vedl, chráněn přitom její nedostupností vůči pacientům. Je vidět, že dosud neberou dostatečně na vědomí, že dnes v tom máme závaznou zákonnou úpravu, která striktně stanoví náležitosti, úplnost, čitelnost atd. vedené dokumentace, která by měla mimo jiné i garantovat větší ochranu lékařů před stížnostmi, trestními oznámeními a  žalobami k náhradě škody. Proto je také třeba ocenit přístup našeho OS ke zvyšování právních vědomostí a k upozorňování na rizika podceňování právních povinností i zařazováním této problematiky na jednáních našich okresních shromáždění.
 
Dále pozorujeme nápadně se množící projevy nedůvěry občanů v kvalitu LSPP vč. dalších pohotovostních služeb. Zrušení výjezdové LSPP a její koncentrací dochází k odbývání potřebných klinických a pomocných vyšetření pro přetíženost těchto služeb, což pacienti vnímají velmi citlivě, i z důvodu povinného placení regulačních poplatků. My jsme pak nuceni disciplinárně řešit postupy sloužících lékařů i při vědomí jejich časové omezenosti v průměru na 1 ošetřený případ. Přitom je třeba vidět, že tyto služby jsou vyžadovány zpravidla skutečně v akutních případech, na rozdíl od běžné praxe ve všedních pracovních dnech, kdy část frekvence pacientů nevyžaduje náročnější vyšetření. Bylo by asi vhodné zanalyzovat statistické údaje o těchto vyšetřeních, kvality poskytované péče, zajišťované někdy i méně zkušenými lékaři.
 
Problémem množícím se v poslední době jsou stále častější anonymní pomluvy až vulgárního charakteru na adresu konkrétních lékařů přes internet. S jeho provozovateli jsou vedena obtížná jednání o vymazávání těchto zlomyslností z internetových stránek.
 
Již více než rok si stěžují, zejména praktičtí lékaři válcovaní přetahováním registrované klientely ze strany finančně a jinak mocensky vlivných expandujících řetězců zdravotnických zařízení formou reklamy, různých bonusů apod. na hranici jak lékařské etiky, tak obchodněprávních pravidel ochrany proti nekalé soutěži. Vzhledem k tomu, že tyto aktivity označované jako marketingové, přitom poškozující pověst a důstojnost lékařského stavu, jsou prováděny nelékařským managementem těchto společností, nemáme kompetenci chránit proti nim naše lékaře, zejména když i zdravotní pojišťovny jim blahovolně vycházejí vstříc uzavíráním smluvních vztahů.
 
Nakonec i když to není v naší působnosti, prosakují ze stížnostní agendy rostoucí projevy nespokojenosti pacientů s ošetřovatelskou péčí, zejména v nemocničních zařízeních, zřejmě negativně ovlivňovanou nedostatkem personálního vybavení těchto zařízení.
 
Věříme, že i když řešení všech těchto problémů je nad rámec možností našeho OS, že se jimi bude zabývat se vší vážností ústřední orgán naší komory i příslušné orgány státní zdravotní správy.
 
 
                                                                                             MUDr. Hana Dušková
                                                                                        předsedkyně čestné rady OS
publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město