Okresní shromáždění lékařů OSL Brno-venkov 2011

 Z Á P I S 

z jednání České lékařské komory, okresního sdružení lékařů Brno - venkov, konaného 28. března 2011 od 17.00 hodin v malém sálu Břetislava Bakaly v Brně, Žerotínovo nám. 4/6
____________________________________________

Přítomní členové OS dle prezenčních listin

Hosté:
pí. Baláčová, zástupkyně pojišťovny KOOPERATIVA
MUDr. Jiří Mach, člen představenstva ČLK a předseda OS ČLK Brno-město
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, PhD., advokát, právní OS ČLK

1. Zahájení - předseda OS MUDr. Josef Fiala

Zvoleno pracovní předsednictvo: MUDr. Fiala, MUDr. Vargovčíková, MUDr. Chladil, MUDr. Čtvrtníček, MUDr. Hrdličková (všemi hlasy).

Zvolena komise mandátová: Mudr. Malášková, MUDr. Bendáková, MUDr. Pozděnová (všemi hlasy).

Zvolena komise návrhová: MUDr. Novák, MUDr. Kuczman, MUDr. Rašovský (všemi hlasy).

2. Zpráva o činnosti OS

Zprávu o činnosti za období od 22. 3. 2010 do 28. 3. 2011 přednesl MUDr. Fiala (viz příloha):
- OS má v současné době 353 registrovaných členů
- úkoly společné kanceláře s OS ČLK Brno-město bezchybně zajišťují vedoucí kanceláře pí. Pivoňková, sekretářka pí. Hansová, kancelář Krajské rady ČLK pro Jm kraj pí. Doležalová, právní poradnu JUDr. Kožoušek, JUDr. Ing. Prudil, PhD, JUDr. Konečná.
- členové představenstva se účastňují výběrových řízení KÚ Jm kraje na jmenované vedoucí funkce ve zdrav. zařízeních a na smlouvy zdrav. zařízení se zdr.avotními pojišťovnami
- Radě kraje ČLK t.č. předsedá MUDr. Matuška - předseda OSL ČLK Hodonín
- představenstvo OS se v průběhu celého období zabývalo problematikou postgraduálního vzdělávání lékařů, personálním a věcným vybavením zdrav. zařízení, udělování souhlasu k preskripci léků a zdrav. prostředků pro vlastní potřebu lékařů, akcí LOK Děkujeme-odcházíme, tarifními platy lékařů, spoluprací ČLK s ministrem zdravotnictví, bojem proti korupci ve zdravotnictví, bojem proti porušování zákoníku práce zaměstnavateli, pojištěním odpovědnosti lékařů za škody, závěry sjezdu komory a celostátních porad předsedů OS atd.
- členské příspěvky na rok 2011 zůstávají stejné jako v r. 2010. Snížený členský příspěvek 410 Kč ročně platí jen důchodci již nepracující, a to ni na částečný prac. úvazek
- praktickým privátním lékařům se doporučuje bránit se proti regulačním srážkám za provedenou a vykázanou péči ze strany zdrav. pojišťoven, poskytnutá péče musí být vždy na úrovni lege artis, spory a problémy lze řešit s právní pomocí komory
- splněn úkol z minulého okr. shromáždění a pro členy OS zakoupen z prostředků OS nový klasifikační seznam nemocí

3.-4. Zprávu revizní komise a čestné rady OS přednesla předsedkyně ČR OS ČLK Brno-venkov MUDr. Dušková (viz příloha).

V roce 2010 zvolena
- revizní komise OS: MUDr. Jeroušek, MUDr. Kremrová, MUDr. Křoustek, MUDr. Soukal, MUDr. Šín, CSc. - předseda MUDr. Soukal
- čestná rady OS: MUDr. Čech, MUDr. Dušková, MUDr. Fojtová, MUDr. Novák, MUDr. Štikarová - předsedkyně MUDr. Dušková

5. Zpráva o hospodaření OS - MUDr. Rašovský

Hospodaření OS bylo vyrovnané, bez zvláštních problémů.
Bylo ověřeno a ke schválení doporučeno revizní komisí OS.

Návrh rozpočtu OS 2011 - MUDr. Rašovský

Nepočítá s žádnými mimořádnými příjmy ani výdaji.
Obě zprávy jsou v podrobnostech k nahlédnutí členům OS v kanceláři OS v jejích úředních hodinách.

6. Vystoupení hostů

Zástupkyně pojišťovny KOOPERATIVA pí. Baláčová podala podrobnou informaci o nově nabízené úpravě pojištění lékařů z odpovědnosti k náhradě škod při výkonu lékařského povolání, zavedené na základě exkluzivní dohody s ČLK.
Smluvní pojištění lékařů podle této úpravy může přinést až 30% úspor na nákladech na pojištění. Podala přehled alternativních typů pojištění s jejich podmínkami a výhodami, ceny pojistného atd. Rozdán informační materiál. Nabídnuta možnost změnit dosavadní smlouvu s Kooperativou za novou výhodnější.
Kontakt: balacova@kooperativa.cz 
                 tel. 602 144 587.

MUDr. Jiří Mach na dotaz na informace z jednání představenstva ČLK uvedl, že v současné době se musí čelit zvýšeným snahám politických a jiných odpůrců komory změnit zákon o komorách o zrušení povinného členství a dalším omezením jejich kompetencí ve prospěch státní správy.
Doporučuje přijmout nabídku výhodnějšího pojištění lékařů u Kooperativy jako vstřícnější jejich potřebám.

JUDr. Ing. Prudil, PhD. upozornil na současnou soudní praxi přiznávající žalobcům o náhradu škody od zdravotnických zařízení, zejména u škod nemajetkové povahy (psychické újmy) stále větší náhrady, pojištění lékařů na škody do 400 tisíc jeví se již nedostačující, doporučuje jít zpravidla na 1 mil. korun.
Vysvětlil administrativní a právní postup při přeměně soukromé lékařské praxe z fyzické osoby na výhodnější právnickou osobu, zejména s.r.o., jaké doklady jsou k tomu zapotřebí, bohužel řízení u KÚ v tom může trvat několik měsíců.

7. Diskuse

- vysvětlen rozdíl ve složení výběrových komisí na vedoucí funkce ve zdrav. zařízeních podle zdrav. zařízení státních, krajských, městských a privátních

- k možnosti vedení finančních prostředků OS na účtech termínovaných nebo běžných doporučeno ponechat na účtech běžných

- živá diskuse byla k problematice odpovědnostního pojištění lékařů, k výkladům postupů lege artis a non lege artis, nositel odpovědnosti za škody - zaměstnavatel, lékař podnikatel jako fyzická nebo právnická osoba atd.

8. Závěrečné prohlášení a závěr jednání

Podle zprávy mandátové komise přítomno 20 registrovaných členů, okresní shromáždění je neusnášeníschopné.

Přijato (všemi hlasy) prohlášení:
Okresní shromáždění lékařů ČLK Brno-venkov konané dne 28. 3. 2011 v Brně bere na vědomí:
- zprávu o činnosti OS
- zprávu revizní komise a čestné rady OS
- zprávu o hospodaření OS
- návrh rozpočtu OS 2011.


Zapsal: JUDr. Jaromír Kožoušek                                      MUDr. Josef Fiala
                                                                                       Předseda OSL ČLK Brno-venkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město