OKRESNÍ SHROMÁŽDĚNÍ OSL ČLK BRNO-VENKOV 2014

 

ZÁPIS Z OKRESNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ OSL ČLK BRNO-VENKOV
konaného dne 24. března 2014
v malém sálu Břetislava Bakaly v Brně, Žerotínovo nám. 6


Hlasováním byl schválen program jednání podle pozvánky.
Okresní shromáždění se sešlo v neusnášeníschopném počtu.
OSL ČLK Brno venkov má 364 členů, přítomno bylo 23 členů.
Byly zvoleny orgány okresního shromáždění v následujícím složení:

a/ pracovní předsednictvo okresního shromáždění ve složení:
    MUDr. Fiala, MUDr. Pozděnová , MUDr. Rašovský, MUDr. Soukal,  MUDr. Vargovčíková.

b/ komise mandátová ve složení:  
    MUDr. Čtvrtníček, MUDr. Dušková, MUDr. Malášková                    
c/ komise návrhová ve složená:   
    MUDr. Chladil (předseda), MUDr. Novák, MUDr. Prokop
 
Provedením zápisu byl určen MUDr. Chladil.
Přítomní hosté: PhDr. Ing Lukáš Prudil, PhD.                 
2. Zpráva o činnosti OS ČLK Brno-venkov – MUDr. Fiala (příloha).
Předseda OS zhodnotil činnost představenstva a komisí za období od minulého okresního shromáždění v březnu 2013. Nebyla žádná stížnost na tyto orgány ani na kancelář OS a právní poradenství.
Nezůstal žádný nevyrovnaný dluh na výběru členských příspěvků za rok 2011, byly splněny závazky, není evidován žádný neplatič za rok 2012
Členové představenstva se zúčastňovali výběrových řízení na Krajském úřadu Jihomoravského kraje.
byla poskytnuta informace o jednáních Rady kraje ČLK a porad předsedů. V dalším sdělení byly členům podány informace k protestním akcím ČLK a k rizikům, plynoucím z připravovaných legislativních změn.
 
3., 4. Zpráva o činnosti revizní komise a čestné rady OS
Zprávy přednesli MUDr. Dušková a MUDr. Soukal
Proti předchozím letům došlo k poklesu stížnostní agendy. Byly řešeny pouze 2 stížnosti na členy OSL. Čestná rada se za celé období nemusela sejít. Problémem pro členy je podávání stížností pacientů přímo Policii ČR a soudům.
 
5. Zpráva o hospodaření OS za rok 2012 a návrh rozpočtu OS na rok 2013
Zprávu přednesl MUDr. Rašovský
Hospodaření OS v r. 2013 bylo ziskové (471 vers. 372 tisíc Kč). Ze zisku byly poskytnuty finanční dary Lékaři bez hranic a MSAZ Kociánka.
Bylo ověřeno a ke schválení doporučeno revizní komisí ČLK.
Návrh rozpočtu OS 2014 je koncipován jako vyrovnaný s objemem 489 tisíc Kč.
Okresní shromáždění hlasováním odsouhlasilo použít část zisku jako dar pro neziskové a humanitární organizace.
 
6. Vystoupení hostů:
Právník OSL ČLK Brno JUDr. Ing. Lukáš Prudil, PhD. v přednášce na téma Nový Občanský zákoník v roce 2014 nastínil problematiku nové právní úpravy pro činnost zdravotníků.
 
7. Diskuse:
V diskusi byly zodpovězeny dotazy k přednášce Dr. Prudila
 
9. Na návrh návrhové komise přijat tento závěr:
Okresní shromáždění OS ČLK Brno-venkov dne 24. 3. 2013 vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti OS v roce 2013
- zprávu revizní komise a čestné rady OS za rok 2013
- zprávu o hospodaření OS v roce 2013
- návrh rozpočtu OS na r. 2014
 
Jednání okresního shromáždění bylo ukončeno v 19.00 hod.
 
Zapsal: MUDr. Petr Chladil                                                  
Ověřil: MUDr. Josef Fiala, předseda OS ČLK Brno-venkov

Zpráva o činnosti Okresního sdružení ČLK Brno venkov – rok 2013 

Zpráva za období od března 2013.
V uplynulém roce nebyla evidována žádná stížnost na práci kanceláře, představenstva ani revizní komise a čestné rady.
Závazky, zejm. odvody centru a splátky úvěru byly splněny.
Podílíme se podle počtu členů na provozu kanceláře společně s OSL Brno město.
K dnešnímu dni máme 364 členů.
K dnešnímu dni neuhradilo příspěvky za rok 2013 celkem 50 členů, tj. 14 %.
Vedoucí kanceláře OS Brno město a Brno venkov je paní Lenka Pivoňková, sekretářkou je paní Martina Hansová a účetnictví zajišťuje paní Dagmar Doležalová, která je současně i sekretářkou Rady kraje ČLK.
Kancelář a obě okresní sdružení využívají právní pomoc JUDr. Ing. Lukáše Prudila a JUDr. Jany Konečné.
 
 
Vzhledem ke komornímu charakteru tohoto shromáždění si dovolím svoji zprávu zkrátit na základní údaje. Zbude nám tak více času na případnou diskusi s dnešním hostem.
Představenstvo se scházelo na pravidelných jednáních v intervalu 1-2 měsíců, v potřebném počtu členů. Vzhledem k centralizaci výběrových řízení na kraj byli lékaři zastupující ČLK delegováni Radou kraje ČLK Jihomoravského kraje.
Koordinace činnosti našeho okresního sdružení v rámci kraje je zajištěna právě činností Rady kraje ČLK, jejímž předsedou jsem byl zvolen pro tento rok . Závěry z těchto jednání byly předneseny a diskutovány v představenstvu okresního sdružení. 
V rámci Jihomoravského kraje a našeho okresu funguje i nadále bez problému   síť LSPP a služby koronera pro oblast Brno-venkov a Brno – město. Obojí je zajištěno Krajským úřadem
Opakovaně zjišťuji, že naši členové nevyužívají registr ČLK k své prezentaci a jako svou reklamu pro pacienty.
Jako předseda okresního sdružení jsem se zúčastňoval porad předsedů svolávaných prezidentem komory. Na těchto jednáních prezentuje prezident své plány a konzultuje je s předsedy okresních sdružení.
 
Jistě dobře víte, že aktivitou ČLK byla v tomto roce a i zpětně narovnána úhrada interním oborům, že byla zvýšena hodnota bodu pro držitele Diplomu celoživotního vzdělávání a navýšena obdobně i kapitace praktikům.
Jak se zatím jeví, tak jednání s novým ředitelem VZP – Ing. Kabátkem – jsou v tomto pohledu velmi plodná.
 
Aktuální dění a aktivity Komory můžete sledovat nejen v komorovém časopise, ale i na internetových stránkách.
Jako každý rok – i dnes apeluji na všechny lékaře, aby se aktivně bránili proti případným regulacím ze strany zdravotních pojišťoven, pokud si stojí za kvalitou své péče a oprávněností preskripce. 
Děkuji za pozornost a prosím o sdělení připomínek či dotazů k mému sdělení.
 
 


 

 

 

 

 

 
 
 
publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město