Okresní shromáždění OSL ČLK Brno-venkov

Z Á P I S

Z OKRESNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLK OS BRNO – VENKOV KONANÉHO 27. BŘEZNA 2007 OD 17.00 HOD.  V MALÉM SÁLU BŘETISLAVA BAKALY V BRNĚ, ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 6. 

 1. Jednání zahájil a dále řídil předseda OS MUDr. Josef Fiala.
  Přivítal přítomné členy OS a hosty.
 2. Schválen program jednání podle pozvánky (příloha). 
 3. Zvoleno pracovní předsednictvo okr. shromáždění ve složení:
  MUDr. Fiala,  MUDr. Vargovčíková, MUDr. Křoustek, MUDr. Dušková,
  MUDr. Pozděnová.   
 4. Zvolena návrhová komise ve složení:
  MUDr. Nečesánek, MUDr. Novák, MUDr. Kocián.  
 5. Zvolena mandátová komise ve složení:
  MUDr. Malášková, MUDr. Bendáková, MUDr. Mádrová.  
 6. Zprávu o činnosti okresního sdružení od 20.4.2006 přednesl předseda OS MUDr.Fiala.Nebyly žádné stížnosti na činnost představenstva, revizní komise, čestné rady, kanceláře OS.Konáno 9 schůzí představenstva OS se standardními body jednání podle jeho příslušnosti  dle stavovských předpisů.V dohodě s OZ KÚ JmK byly obsazovány výběrové komise na vedoucí pracovní funkce ve ZZ a na smluvní vztahy se ZP.Předseda zhodnotil pozitivně činnost Krajské rady ČLK Jm kraje. Zmínil zejména organizování školení sekretářek kanceláří OS a představování kandidátů na funkci viceprezidenta komory.
        Připomněl, že 20. sjezd komory bohužel nezvolil viceprezidenta – kandidáti v posledním kole MUDr. Herman a MUDr.Nečas. Sjezd schválil změny stavovských předpisů -  k celoživotnímu vzdělávání lékařů, k vykazování profesní bezúhonnosti, k výši členských příspěvků na rok 2007. Zavedeno soudní řízení s neplatiči členských příspěvků. Sjezd probíhal v klidném a konstruktivním jednání, i když ukázal rozdělení delegátů na tábory s protichůdnými názory.
        Diskuse a jednání zdůraznily požadavek dodržování nového ZP, nepřetěžování lékařů pohotovostními službami, nevhodnost směnných provozů, možnost zajišťování pohotovostních služeb dohodami o pracovní činnosti – úspěšně vyřešeno i v okrese Brno – venkov.
        Na celostátní poradě předsedů OS bylo přijato většinou hlasů přítomných stanovisko k dalšímu řešení smluvních vztahů se ZP, k povinnému členství v komoře, k úhradovým předpisům a jejich praktické realizaci.
        Všeobecná nespokojenost lékařů se projevuje s průtahy a tendencemi ZP k uzavírání obnovených smluv se smluvními ZZ, s novou vyhláškou o rámcových smlouvách, s úhradovými limity nastavenými ZP. Zatím členové OS nemají nové smlouvy, nikdo nedostal dosud smlouvu na dobu neurčitou, lékaři se zase stávají „zaměstnanci VZP“.
        Přes zvýšení ceny práce lékařů schizofrenními vyhláškami Dr. Ratha zůstávají zakonzervovány ceny práce podle staré vyhlášky. Hrozí snížení plateb za státní pojištěnce. Dohodnuté úhradové limity nebyly dostatečně  projednány s poskytovateli. Hrozí likvidační konkurence rozšiřujících se nemocničních specializovaných ambulancí. Vzrůstají agresivní tendence medií negativně ovlivňovat veřejnost proti lékařům jednotlivcům i jako stavu.
        Nejasná je probíhající transformace nemocnic. Systematicky jsou dále zužovány kompetence komory – jejím vyřazením z kategorizační a přístrojové komise, licence kromě primářských se stávají zbytečnými, tyto kroky jsou směřovány k názorům o zbytečnosti komory a k riziku jejího až zrušení.
        Nový ministr našel odvahu prosazovat některé nepopulární, ale nezbytné kroky, musí však respektovat potřebnou a tvořivou komunikaci s komorou. Komora pak musí lékaře získat pro názor, že je jim dobrým rádcem a pomocníkem, nejen služebníkem. Pomáhá v  prosazování oprávněných zájmů lékařů jak zaměstnancům, tak soukromým.  
 7. MUDr. Dušková přednesla společnou zprávu o činnosti revizní komise a čestné rady OS (příloha).
 8. Podána zpráva o hospodaření OS za rok 2006. Podán návrh rozpočtu OS na rok 2007. 
 9. Podle zprávy mandátové komise má OS t.č. 348 členů, přítomných je 19. Okresní shromáždění není usnášeníschopné.
 10. Diskuse:
  Jako host vystoupil MUDr. Jiří Mach – předseda OS Brno-město, tajemník a člen představenstva ČLK.
  Za vysoce znepokojivé označil vystupování některých medií, např. Mladé fronty Dnes, Lidových novin atd. proti lékařům. Snaží se veřejně skandalizovat lékaře v některých konkrétních, ale šetřením dosud neuzavřených kauzách. Dehonestují tím i celý lékařský stav, obdobně jako postupují proti Policii ČR. Je nezbytné se proti tomu aktivně bránit. Zvažuje se podání žalob na redakce sdělovacích prostředků o finanční náhradu škody úmyslně lékařům způsobované. Komora napadané lékaře z hlediska soudních nákladů podpoří. Pouhé vynucené omluvy považuje za nedostačující.
  V diskusi zazněla na toto téma řada souhlasných příspěvků. Ukazuje se, že problematika dražších léků, zavádění poplatků za recept, hospitalizaci, pohotovost,dopravu, odb. vyšetření ovlivňuje veřejnost negativně proti zdravotníkům.
  Osobní a telefonické rozhovory redaktorů s funkcionáři komory a lékaři obecně na problémy řešených konkrétních kauz jsou podle četných zkušeností zneužitelné a zkreslovatelné. Proto mají být odmítány s tím, že pouze na písemné otázky budou podávány písemné odpovědi, příp. a jejich autorizací před publikováním. Je možno uvažovat o možnosti zřídit funkce tiskových mluvčích na úrovni komory i okresních sdružení, i když si od toho nelze příliš slibovat. Případné žaloby by musely být velmi pečlivě připravovány. Žádný člen představenstva OS nesmí zasahovat do činnosti revizní komise a čestné rady a nějak ji ovlivňovat, zejména v neuzavřených kauzách. Komora by se měla napadených lékařů účinněji zastat.
  Diskuse se rozvíjela kolem otázky možného budoucího zřízení revizních komisí a čestných rad jen při krajských radách ČLK. Většinový názor přítomných diskutujících a podpořený hlasováním byl pro zřízení krajské čestné rady, což by zvýšilo jejích autoritu a pověst nezaujatosti. Revizní komise pak ponechat pro šíři její činnosti na úrovni okresních sdružení, max. zřídit navíc krajskou revizní komisi.
  Za znepokojující úkaz poukazováno na soustavně se zmenšující zájem členů komory o její činnost, což výrazně dosvědčuje snižující se účast členů na okr. Shromážděních. Hrozí riziko, že tím by nakonec komoru zlikvidovali sami její členové i bez cizích zásahu. 
 11. JUDr. Ing. Lukáš Prudil, PhD., právník OS Brno-město a Brno-venkov, přednesl podle programu přednášku na téma právní rizika výkonu lék. povolání. Zasvěceně rozvedl  zejména praktické poučení lékařů, jak postupovat v případech, že je na ně podáváno  pacienty a jejich příbuznými trestní oznámení a jak postupovat  při podávání vysvětlení vyšetřovatelům policie a při výslechu obviněného, dále při vlastním soudním řízení  trestním, navrhování důkazů, znalců atd.
  Přednáška vyvolala bohatou diskusi a řadu dotazů, zejména k soudní znalecké činnosti, ke zpřístupňování zdravotnické dokumentace znalcům, orgánům činným v trestním řízení atd. 
 12. Na návrh návrhové komise přijato na závěr toto prohlášení:
  Okresní shromáždění OS ČLK Brno-venkov, konané 27. 3. 2007, bere na vědomí:
  - že je neusnášeníschopné vzhledem k počtu přítomných
  - zprávu o činnosti OS
  - zprávu o činnosti revizní komise a čestné rady OS
  - zprávu o hospodaření OS za rok 2006
  - návrh rozpočtu OS na rok 2007
  vyjadřuje podporu:
  - námětu zřídit v budoucnu krajskou čestnou radu s krajskou místní působností místo dosavadních okresních čestných rad
  doporučuje:
  - aby komora účinnějšími nástroji právními chránila lékaře napadávané nevybíravými prostředky ze strany stěžovatelů a sdělovacích prostředků
  - spojovat příští okresní shromáždění s přednáškami k aktuálním vybraným právním otázkám k výkonu lékařského povolání.

Návrh prohlášení schválen hlasováním bez dalších připomínek. 

Jednání ukončil předseda OS ve 20.00 hod. 

MUDr. Josef Fiala
Předseda OSL 


 S P O L E Č N Á   Z P R Á V A

revizní komise a čestné rady OS ČLK Brno-venkov pro okresní shromáždění OS ze dne 27. března 2007 o činnosti za rok 2006 

V roce 2006 bylo podáno a řešeno celkem 6 stížností pacientů či jich příbuzných. Proti předchozímu roku 2005 jej to o 2 stížnosti méně. 
4 stížnosti směřovaly na údajné zanedbání lékařské péče, 1 na odmítnutí převzetí do péče a 1 na nepřesný lékařských posudek. 
Z toho 2 stížnosti směřovaly proti ambulantním specialistům, 2 na praktické lékaře pro děti a dorost a 2 na praktické lékaře pro dospělé. 
Všechny stížnosti byla po prošetření a projednání uznány za neopodstatněné, v žádném případě nebylo nutno zavést disciplinární řízení. 
Ve 3 případech stěžovatelé nespokojení s výsledkem šetření podali námitky k čestné radě komory v Praze, všechny byly odmítnuty a potvrzeny rozhodnutí revizní komise OS. 
Můžeme s uspokojením konstatovat, že v rámci našeho okresního sdružení nedošlo k žádným negativním projevům z hlediska kolegiality ve vzájemných vztazích a komunikaci mezi lékaři soukromého a státního sektoru. 
Při šetření stížností jsme využívali ochoty odborných sekcí pro jednotlivé specializované lékařské obory zřízené při OS Brno-město. Za jejich spolupráci děkujeme. 

MUDr. Hana Dušková                                          prim. MUDr. Aleš Soukal
předsedkyně čestné rady                                       předseda revizní komise

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město