Okresní shromáždění lékařů OS ČLK Brno-venkov

Z Á P I S 
 z jednání okresního shromáždění OS ČLK  Brno-venkov, konaného dne 6. 3. 2008 od  17.00 do 20.00 hod. 
v sálu Břetislava Bakaly v Brně, Žerotínovo nám. 6.  
 Přítomni: dle prezenční listiny
 1. Jednání zahájil a řídil předseda OS MUDr. Josef Fiala. 
 2. Program jednání schválen beze změn jednomyslně dle pozvánky (příloha) 
 3. Zvoleno pracovní předsednictvo: Dr.Fiala, Dr.Dušková, Dr.Rašovský, Dr.Štikarová
  Zápis provede: Dr.Kožoušek 
 4. Zprávu o činnosti OS podal předseda OS Dr.Fiala. 
  • Konstatoval, že v uplynulém roce nebyla podána žádná stížnosti na činnost představenstva, revizní komise, čestné rady a kanceláře OS
  • Činnost  představenstva OS v rámci jejích kompetencí byla zajišťována běžně bez  problémů.
  • Informoval o průběhu celostátních porad předsedů OS, o činnosti krajské rady ČLK Jm kraje, v jejímž je v současné době předsedou.             Z úrovně kraje byla projednávána zejména problematika rušení Úrazové nemocnice v Brně, redukce pohotovostních služeb, školení sekretářek OS apod.
  • Řadou nejasností je provázeno zavedení regulačních poplatků , uváděny příklady , předpis je v každém zařízení vykládán jinak.
  • 21. sjezd ČLK znovu nezvolil viceprezidenta. Nemění výši příspěvků členů na činnost komory. Novelizovaný stavovský předpis 16 o systému celoživotního vzdělávání lékařů umožňuje konat menší vzdělávací akce do 3 kreditů bez poplatku na komoře. Došlo na sjezdu k verbálnímu usmíření mezi prezidentem komory a ministrem zdravotnictví, spolupráce ze strany ministerstva se však nezlepšila. Komora na sjezdu uhájila své přežití oproti likvidačnímu návrhu poslance Kochana, s tím, že musí zůstat silná, ale nestranická.
  • Za nepřijatelnou se považuje postupná centralizace pravomocí ministerstva a státu na úkor profesní samosprávy.
  • Nebezpečná je hrozící majetková provázanost zdravotních pojišťoven se zdrav. zařízeními, přeměna státních a krajských nemocnic a zdrav. pojišťoven na obchodní společnosti, může přinést lékařům snížení příjmů. 
 5. Zprávu o činnosti revizní komise a čestné rady OS přednesla Dr. Dušková. 
 6. Zprávu o hospodaření OS za rok 2007 přednesl Dr. Rašovský.
 7. Návrh rozpočtu  OS na rok 2008 přednesl Dr. Rašovský    
 8. Přednášku na téma „Novinky v právu ve zdravotnictví v r.2008“ přednesl JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.
  Podal přehled od dubna 2007 přijatých nových zákonů v oblasti zdravotnictví a jejich dopady na činnost lékařů.
  Rozebral dobré a špatné zkušenosti z novelizace zák.č. 20/1966 Sb. S její účinnosti od 15. 5. 2007, zejména větší zpřístupnění zdrav. dokumentace pacientům a jejich příbuzným, pořizování  kopií dokumentace na žádost pacientů, růst podaných trestních oznámeních na lékaře.
  Nové problémy a úskalí přináší  pro lékaře ve zdravotnictví zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, nový zákon o léčivech, novela zákoníku práce. Znepokojující dopady lze očekávat od připravovaných 7 dalších reformních zákonů. Často neuvážená kritika kolegů před pacienty vede tyto přesvědčení o lékařských profesních pochybení a následnému podávání trestních oznámení a skandalizaci lékařů za ochotné pomoci médií. 
 9. Diskuse:
  Bohatá diskuse byla zaměřena převážně na problematiku a a potíže plynoucí z dopadů nových zákonů. Týkala se zejména:
  • zavedení regulačních poplatků a zásada bezplatnosti zdravotní péče,
  • poskytování zdravotní péče podle dostupných současných poznatků lékařské vědy, posuzování podle typu a vybavenosti zdr. zařízení, včasný překlad pacienta na vyšší typ zařízení,
  • možnosti zavedení pokladenského systému,
  • zachování bezplatnosti prevence,
  • vyhláška o předepisování léků, povolené počty balení až na 3 měsíce, lékárenská praxe,
  • nové nepřijatelné náležitosti receptů,
  • nejasnosti o povolování ve výběrovém řízení nových smluvních registrovaných zařízení vznikajících v rámci zdrav. řetězců a jejich expanzi,
  • rozhodný nesouhlas s tím, že na vzdělávacím semináři mladých lékařů v oboru všeobecného lékařství v IPV organizátoři změnili plánovaný program a povolili přednášet Agelu, proč vedení SPL s těmito firmami spolupracuje,
  • předpoklady převodu zdrav. zařízení z fyzických osob na právnické a prodeji lékařských praxí – různé právně možné formy,
  • financování přípravy mladých lékařů na specializaci,
  • přiznávání společné sociální potřebnosti, vhodnost potvrzení si kopírovat do dokumentace,
  • vhodnost vybírání záloh na pořizování kopií z dokumentace,
  • možnost nahlížení do zpětné dokumentace,
  • výhody a rizika projektu řízené péče, spojování PL v rámci mikroregionů na obranu proti expanzi nových provozovatelů,
  • potřeba tvorby standardů zdrav. péče , aby pacientům bylo jasné, na co mají nároky, úkol pro odborné společnosti, 
 10. Závěrečné prohlášení:
  Členové přítomní na okresním shromáždění berou na vědomí:
  • zprávu o činnosti OS
  • zprávu revizní komise a čestné rady OS
  • zprávu o hospodaření OS za rok 2007
  • zprávu – návrh rozpočtu na rok 2008
  • podané přínosné informace z oblasti zdravotnického práva s vyjádřením kritického stanoviska k současné legislativě ministerstva, předkládající dostatečně nepřipravené návrhy zákonů nezohledňující připomínková stanoviska profesních partnerů. 
 11. Jednání ukončeno ve 20.00 hodin 
Zapsal: JUDr. Kožoušek  
                                                                                                MUDr. Josef Fiala
                                                                                     předseda OS ČLK Brno-venkov
  
 
Z P R Á V A 
revizní komise a čestné rady OS ČLK Brno-venkov pro okresní shromáždění
6. 3. 2008  
Celkový počet 10 podaných a řešených stížností na lékaře v působnosti OS Brno-venkov se statisticky  proti předchozím letům neměnil. 
I když v disciplinárním řízení nebyl nikdo z lékařů obviňovaných stěžovateli odsouzen   
(1 případ je v odvolacím řízení u čestné rady ČLK), nutno konstatovat, že ne ve všech projednávaných případech byly postupy lékařů zcela bezchybné).
Opakujícím se motivem stížností je vznášení podezření, resp. tvrdošíjné tvrzení stěžovatelů o údajně nedůsledně prováděných lékařských vyšetřeních, chybné diagnostice a navazující terapii, o úniku zákonem chráněných údajů o zdravotním stavu, na neetická jednání. Stížnosti směřovaly zejména proti praktickým lékařům, proti praktickým lékařům pro děti a dorost, na chirurgy, internisty, neurology. 
O kvalitním šetření a řešení podaných stížností revizní komisí OS svědčí skutečnost, že o námitkách takřka v polovině případů vznesených nespokojenými stěžovateli proti rozhodnutím revizní komise rozhodla v dalším řízení čestná rada ČLK tak, že všechna naše rozhodnutí potvrdila jako správná a vznesené námitky stěžovatelů zamítla. 
Přesto lze pozorovat v charakteru písemných stížností řešených revizní komisí a čestnou radou OS a stížností ústních, telefonických apod. řešených naší právní poradnou některé nové prvky, na něž považujeme za nutné upozornit. 
 1. Medializace soudních rozsudků přiznávajících v poslední době pacientům–žalobcům poškozeným lékařskou péčí náhrady škod v částkách statisíců až milionů, tj. mnohonásobkům sazeb podle vyhlášky, svádí některé stěžovatele nespokojené s lékařskou péčí k pokusům znovu vytahovat a obnovovat stížnosti staré a uzavřené před řadou roků, v naději na získání finančních náhrad ve zvýšených částkách. Případně i na údajně psychické újmy z úmrtí příbuzných. Sjednávají si k tomu samozřejmě advokátní zastoupení, nutící pak lékaře k témuž za značné náklady.
 2. Někteří nespokojení pacienti, příp. pozůstalí po úmrtí příbuzných, považují v poslední době stížnost za slabý prostředek a jdou přímo na trestní oznámení. V něm si mimo jiné slibují znalecké posudky bez rizika jejich hrazení oznamovateli.
 3. Stížnosti jsou v písemné formě podávány často souběžně k několika orgánům se stejným obsahem. Tyto stížnosti pak jsou vyšetřovány duplicitně a ještě vícenásobně těmito orgány samostatně a nezávisle na sobě. Motivem k tomu je naděje, že příp. pochybná stížnost obstojí aspoň u některého orgánu.Vede to až k tomu, že vyšetřovat a soudit lékaře se pokoušejí i některá občanská sdružení, zaměřená např. na ochranu spotřebitelů, na práva pacientů apod.
 4. V souvislosti s dlouhodobě předem medializovanou kampaní a od 1.1.2008 se zavedením regulačních poplatků za zdravotnické služby lze pozorovat i psychologický vliv na zvyšující se občany uplatňovanou náročnost na postupy a jednání ošetřujících lékařů ve smyslu zásady zákazník – náš pán. 
  Na tyto změny si musíme zvyknout a své jednání jim přizpůsobit. Hlavní roli zde hraje ani ne tak kvalita vlastní lékařské péče, která je ve většině řešených případů na odpovídající úrovni , ale chování lékařů a ostatního personálu. Bohužel dobrou kvalitu léčebných výkonů někdy snižují u občanů projevy netrpělivosti, verbální i neverbální negativní reakce lékařů na nepřiměřené požadavky a jiné projevy pacientů nebo jejich příbuzných. Zřejmě jsme si ještě dost neosvojili nově zákonnými předpisy zvýrazněná práva pacientů na informace,  poučení, souhlasy, atd. 
  Na závěr bychom chtěli díky naší vzájemné dobré spolupráci s OS Brno-město ocenit účinnou pomoc, kterou nám na naše požádání poskytují odborné sekce pro jednotlivé lékařské odbornosti, zřízené při OS Brno-město. Jejich posudky nám umožňují řešit stížnosti s maximální objektivitou vzhledem k lékařům i pacientům, s vysokou odborností a s omezováním častého nás napadání z falešné kolegiality a zásady „ruka ruku myje“.  
  Naší společnou snahou bude i nadále na úseku disciplinárních pravomocí plnit jedno ze základních poslání komory, dbát na kvalitu a etiku péče. 
 
prim. MUDr. Aleš Soukal                                                        MUDr. Hana Dušková
 předseda revizní komise                                                         předsedkyně čestné rady
publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město