Zápisy

Zpráva ze zasedání 11. 1. 2001

 • dne 8. 1. proběhlo na ředitelství FN výběrové řízení na náměstka pro vědu a výzkum. Konkurzu se zúčastnil předseda dr. Kaňovský.
 • proběhl konkurz na primáře interního oddělení FN Brno-Bohunice. Za OSL ČLK Brno-město byl delegován dr. Klusáček, primářem byl zvolen MUDr. František Várnay, CSc.

Žádosti o licence:
dr. Kiss – klinická onkologie, interna – doporučeno
dr. Strnadlová – A + R – doporučeno
dr. Skalička – A + R – doporučeno
dr. Urbánková – RDG – doporučeno
dr. Švestková – lektor dermatovenerologie – doporučeno
dr. Ondrášková – A + R – doporučeno
dr. Bednaříková – vedoucí lékař, dětská OSL – doporučeno
dr. Obdržálek – lékařská mikrobiologie – doporučeno
dr. Roubal – chybí doložena praxe – nedoporučeno
dr. Pospíšilová – abdomin. ultrasonografie – potvrzení obnoveno
dr. Kremlová – interna – doporučeno
dr. Novotný Fr. – ved. lékař, chirurgie – doporučeno

Žádosti o souhlas s vybavením:
dr. Ach-Hubner – praktický lékař, Trnitá 8, – kontrolu provede dr. Hrbek
dr. Feller - gynekologie, Běhounská 4/6, – kontrolu provede dr. Caha
B.N.N.R. – oftalmologie, nový odborný zástupce, – kontrolu provede doc. dr. Kvapilíková
RTB Holding a.s. – nový odborný zástupce – na podnět odboru zdravotnictví MMB předáno k prošetření revizní komisi. Po prošetření žádosti se bude představenstvo OSL souhlasem znovu zabývat.
AGEL s.r.o. – nový souhlas, – kontrolu provede doc. dr. Skřička
LOGO – interní lékař, neurologie, psychiatrie, – kontrolu provede dr. Weinberger
DAP – dr. Parák, – kontrolu provede doc. dr. Soška
dr. Šejnohová – psychiatrická ordinace pro děti, – kontrolu provede dr. Weinberger
dr. Čapáková – psychiatrická ordinace – kontrolu provede dr.Weinberger
Centrum prenatální diagnostiky dr. Vlašín – genetická laboratoř, předběžný souhlas
dr. Pirochtová – interna, kardiologie – kontrolu provede dr. Mach, předběžný souhlas
dr. Holoubková – psychiatrie – kontrolu provede dr. Weinberger, předběžný souhlas

 • Mgr. Prudil podal informaci o změně Stavovského předpisu s účinností od 1. 1. 2001, týkající se systému kont. vzdělávání. Kliniky, které budou pořádat školící akce, mohou požádat o akreditaci Vědeckou radu ČLK a udělovat poté samy kredity již bez účasti OSL. V případě, že pořadatel akce nebude mít akreditaci, musí být součástí Certifikátu o účasti sdělení, že akce probíhá ve spolupráci daného OSL a představenstvo OSL přidělí kredity v počtu 1-7.
 • Představenstvo schválilo mimořádnou odměnu k nástupu mateřské dovolené pí. Doležalové a pí. Havlíčkové, každé 10tis. Kč. Hlasováno 8 pro, 1 se zdržel.

Zpráva ze zasedání 8. 2. 2001

 • 9. 2. v 11.00 hod. - proběhne výběrové řízení na primáře gynekologického oddělení Nemocnice u Milosrdných bratří - za OSL ČLK je delegován dr. Bystřický
 • dne 11. 1. se konalo v IBC, Příkop 4, Brno jednání Krajské rady ČLK Brněnského kraje.
 • dr. Giacintov - zvolen předsedou Sdružení privátních očních lékařů
 • oznámení o úmrtí dr. Ivana Mládka

Žádosti o licence:
dr. Umlauf – ved. lékař interna – doporučeno
dr. Vít – ved. lékař kardiologie – doporučeno
dr. Nechvátal – ved. lékař kardiologie – doporučeno
prof. dr. Kamarýt – ved. lékař kardiologie – doporučeno
dr. Novák – ved. lékař kardiologie – doporučeno
dr. Horňáček – lektor, ved. lékař kardiologie – doporučeno
dr. Hlinomaz – ved. lékař kardiologie – doporučeno
dr. Kalandrová – oftalmologie – doporučeno
dr. Radimský – ved. lékař psychiatrie – doporučeno
dr. Starčuková – gynekologie (praxe v oboru dět.
gynekologie) – předat odborné sekci k vyjádření
dr. Budínská – psychiatrie, odb. garant, VL
dr. Kaprálová – interna – doporučeno
dr. Stračár – ved. lékař chirurgie – doplnit praxi z nem. v Poličce – odloženo
dr. Ilek - RDG - žádost o výjimku - doložit praxi (doložit zástupy)
dr. Šejnohová – psychiatrie, dopl. příspěvky – doporučeno

Žádosti o souhlas s vybavením:
AGEL s.r.o. – žádost z minula – kontrolu provede doc. dr. Skřička – odložit do příštího zasedání
poliklinika Na Vyhlídce – prodloužení předběžného souhlasu do 31. 7. 2001
dr. Remundová – ordinace pro děti a dorost, Marešova 8 – kontrolu provede dr. Caha
dr. Jonáš – revmatologie, Rotalova 38 – kontrolu provede doc. dr. Kvapilíková
dr. Nevrlka – gynekologie, Kuklenská 31 – kontrolu provede dr.Caha
dr. Ach-Hubner – praktický lékař, Trnitá 8, – kontrolu provedl dr. Hrbek - vystaveno
KURATORIUM – právní rozbor – dr. Lochman, právníci napíší dopis MMB

 • Byla představena nová pracovnice sl. Pavlína Suchánková - absolventka obchodního SOU. Nastupuje do OSL ČLK jako zástup na dobu určitou za pí. Havlíčkovou, která odchází na MD.
 • Představenstvo OSL ČLK pověřuje dr. Macha funkcí tajemníka od 12. 2. 2001 - mzda formou NČ.
 • Podvojné účetnictví nadále povede pí. Doležalová, pokladna se předává v rámci kanceláře - vytvořit předávací protokol.
 • Agendou NČ i výplatami je pověřena pí. Pivoňková.

Zpráva ze zasedání 8. 3. 2001

 • 9. 2. proběhlo výběrové řízení na primáře gynekologické-ho oddělení Nemocnice u Milosrdných bratří – za OSL ČLK se účastnil dr. Bystřický
 • přednostou gyn.-por. odd. zvolen dr. Huvar.
 • Koncem března 2001 proběhne výběrové řízení na kraj-ského zdravotního radu, za Krajskou radu ČLK je delegován předseda OSL Blansko prim. dr. Machač.

Žádosti o licence:
dr. Okáč – ved. lékař, lektor ortopedie, traumatologie – doporučeno
dr. Striová – lektor diabetologie – doporučeno
dr. Čadková – ved. lékař gynekologie – doporučeno
dr. Přidalová – ORL – doporučeno
dr. Kalábová – ved. lékař klinická onkologie (gynekologie) – doporučeno
dr. Radimský – ved. lékař soc. lékařství a org. zdravotnictví – doporučeno
dr. Brázdilová – psychiatrie – doporučeno
doc. dr. Špinar, CSc. – ved. lékař kardiologie – doporučeno
dr. Špinarová – ved. lékař kardiologie – doporučeno
dr. Ilek – RDG – žádost o výjimku – praxe doložena – doporučeno
dr. Maňoušek – ved. lékař kardiologie – doporučeno
dr. Konečná – oftalmologie – doporučeno
dr. Stračár – ved. lékař chirurgie – praxe doplněna – doporučeno
dr. Celerová – ved.lékař hematologie a transfúzní služba – žádost o výjimku – nutno doplnit praxi, poté bude opět projednáno
dr. Tomčík – všeobecné lékařství – doporučit přeregistraci
do OSL Brno-venkov a podat jako žádost o výjimku
dr. Wilhelmová – vrácená licence (klinická biochemie) z Olomouce, proč nebyla licence doporučena – podle vyjádření odborné sekce nelze z důvodů nedostatečné praxe licenci doporučit. Mgr.Ing. Prudil napíše dopis dr. Klimovičové s vysvětlením.

Žádosti o souhlas s vybavením:
dr. Haraštová – gynekologie, Vídeňská ul. – kontrolu provede dr. Caha
dr. Štarhová – urologická ambulance – Poliklinika Viniční – kontrolu provede doc. dr. Kvapilíková, CSc.
LOGO – neurologie, psychiatrie – Merhautova – kontrolu provede dr. Weinberger
RTB Holding – změna odborného zástupce (dr. Zatočil)
dr. Pirochtová – interna + kardiologie, Dobrovského ul. – kontrolu provede dr. Mach
dr. Nevrlka – gynekologická ordinace, Kuklenská – znovu domluvit kontrolu, kterou provede dr. Caha
dr. Křížová – diabetologie, ambulance praktického lékaře
dr.Trpělky – kontrolu provede dr. Caha
Optická laboratoř Joštova – aplikace kontaktních čoček – předběžný souhlas – garant doc. dr. Kvapilíková, CSc. – kontrolu provede dr. Weinberger
dr. Flašar – neurologie, Příkop 8 – předběžný souhlas – přestěhování ordinace v rámci budovy – kontrolu provede dr. Kaňovský, CSc.
dr. Mechl – ambulance ORL, Josefská 25/27 – předběžný souhlas – kontrolu provede dr. Kutal
Klinika GHC Brno, Sportovní 2a – ambulance pro dermatovenerologii, plast. chirurgii a fyzioterapii – předběžný souhlas – kontrolu provede doc. dr. Kvapilíková, CSc.
dr. Jelínková – dermatovenerologická ambulance
dr. Maršálkové, Příkop 6 – kontrolu provede dr. Novotný
Delta s.r.o. – změna odb. zástupce – dr. Salajková – odsouhlaseno

Absolventi – žádosti o přijetí:
dr. Prokopová Gabriela
dr. Musilová Lenka
dr. Floriánová Alena
dr. Mackerle Zdeněk

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město