Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

Doc. MUDr. KVĚTA KVAPILÍKOVÁ, CSc.
členka ravizní komise LOK – SČL

Pod tímto názvem byla 10. dubna 2001 ustavena jednotná lékařská odborná organizace, která vznikla sloučením Lékařského odborného klubu a Svazu českých lékařů. Jde o samostatnou, politicky, ekonomicky a organizačně nezávislou organizaci s právní subjektivitou, která se řídí demokratickými principy. Předmětem činnosti sdružení je obhajoba sociálních práv a ekonomických zájmů jejích členů a snaha o zlepšení postavení lékařů a zdravotníků v České republice. Za své členy pracující v zaměstnaneckém či odborně pracovně právním vztahu plní podle platných předpisů funkci odborové organizace. Sdružení prosazuje profesní zájmy svých členů a podporuje společenský život lékařů.

Členem se může stát občan, který absolvoval lékařskou fakultu, a to na základě podané místní organizaci. Členem se může stát také vysokoškolsky vzdělaný zdravotnický pracovník nelékař po souhlasu předsednictva sdružení. Místní organizace vzniká zpravidla v jednotlivých zdravotnických zařízeních, musí mít minimálně 3 členy a její vznik je vázán na udělení licence, obsahující jméno předsedy. Členské příspěvky zaměstnanců jsou měsíčně dány půl procentem hrubé mzdy a do centra odvádění místní organizace polovinu vybraných členských příspěvků. U ostatních členů je členský roční příspěvek 1 000 Kč.

V těch zdravotnických zařízeních, ve kterých existovaly původně obě organizace LOK a SČL dojde ke sloučení a majetkovému i příspěvkovému vyrovnání podle jejich dohody a podle platných předpisů. V těchto zařízeních se budou konat nové volby, tam, kde byla pouze jedna organizace, se volby konat nemusí. Po schválení stanov nové organizace Ministerstvem vnitra budou jednotlivé místní organizace ještě přesněji informovány.
Není pochyb o tom, že přibližně 15.000 lékařů zaměstnanců potřebuje nejen pro jednání s řediteli nemocnic a při dohodovacích řízeních s pojišťovnami, ale i při jednání s Ministerstvem zdravotnictví a na půdě parlamentu, silnou odbornou organizaci. Sloučením obou dosavadních organizací a rozšířením členské základny, především také o nové členy, lékařská veřejnost takovou jednotnou a silnou výchozí pozici pro veškerá jednání dosáhne. Bude záležet na nás lékařích, zda budeme schopni své zájmy společně a z jednotné platformy hájit, Lékařský odborný klub již se svým předsedou Dr. Milanem Kubkem mnohé dokázal. Doufejme, že pod jeho vedením bude i nově pojmenované sdružení prosperovat.

Pracovní náplň má bohatou. Bude se účastnit kolektivního vyjednávání na všech stupních, navrhovat a připomínat právní předpisy, účastnit se zasedání ve správních a dozorčích radách a v konkurzních komisích. Do jeho kompetencí bude spadat i obhajoba členů v pracovně právních sporech vůči zaměstnavateli, bude dále jednat se zdravotními pojišťovnami o ekonomických zájmech členů, spolupracovat s profesními komorami a dalšími organizacemi zdravotníků a v neposlední řadě obhajovat zájmy členů všemi zákonnými prostředky včetně stávky. Do rámce činností bude zařazeno i pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí.

Ke plnění a splnění těchto všech úkolů bude zapotřebí nejen široká členská základna, ale i její pracovní aktivita. Lhostejností a pasivitou ničeho nedosáhneme a důvodů k nespokojenosti máme přehršel!

Brno 17. 4. 2001

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město