Krajská rada ČLK Brněnského kraje

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Datum konání:
11.1.2001

Místo konání:
Brno, IBC, Příkop 4

Přítomni:
Prim. MUDr. Jan Machač
MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
MUDr. Jiří Rašovský
MUDr. Radovan Volejníček
MUDr. Vladimír Okáč
MUDr. Pavel Veselý
prim. MUDr. Zdeněk Půček

Hosté:
Prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc.
MUDr. Jiří Mach
Mgr. Ing. Lukáš Prudil

Průběh jednání:

 1. Předseda hostitelského Okresního sdružení MUDr. Kaňovský přivítal členy Rady a hosty na ustavující schůzi.
 2. Rada schválila program prvního zasedání.
 3. Rada se dohodla, že náklady na činnost Rady ponesou jednotlivá Okresní sdružení lékařů České lékařské komory poměrně podle počtu členů jednotlivých OSL. Zasedání Rady se budou konat postupně v jednotlivých okresech s tím, že místo dalšího zasedání bude dohodnuto vždy pro následující jednání Rady. Kontaktní adresou pro korespondenci je: OSL ČLK Brno, Příkop 4, 602 00 Brno.
 4. Rada se dohodla, že zasedání se budou konat pravidelně vždy jedenkrát za čtvrtletí. Další zasedání se pak budou konat ad hoc.
 5. Agendu Rady při jednotlivých jednáních bude při jedno-tlivých zasedáních zajišťovat vždy administrativní pracovník zajištěný tím předsedou OSL, v jehož okrese je zasedání koná.
 6. Rada se dohodla, že kromě předsedajícího Rady bude pro každé období zvolen rovněž budoucí předsedající s tím, že tento se bude spolu s předsedajícím účastnit jednotlivých jednání. V případě, že předsedající se ne-bude moci účastnit za Radu některého jednání, zastupuje ho automaticky budoucí předsedající. Rada se dohodla, že předseda příslušného OSL může být na jednání Rady zastoupen místopředsedou představenstva OSL.
 7. Rada zvolila předsedajícího na období do 31.1.2002.
  Předsedajícím byl zvolen MUDr. Petr Kaňovský, CSc. (7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
  Budoucím předsedajícím na období do 31.1.2002 byl zvolen prim. MUDr. Jan Machač (7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 8. Rada stanovila následující priority svého jednání:
  – konzultace při výběru krajského zdravotního rady
  – koncepce krajského zdravotnictví
  – zajištění dostupnosti zdravotní péče v kraji
  – zdravotní síť v kraji
 9. Rada se rozhodla požádat hejtmana Brněnského kraje Ing. Stanislava Juránka o schůzku. Předmětem schůzky by bylo seznámení hejtmana s prioritami Rady a nabídka spolupráce a konzultací při rozvoji zdravotnictví v Brněnském kraji. Hlavním tématem schůzky budou konzultace ohledně výběru krajského zdravotního rady.
 10. Rada se dále zabývala problematikou souběhů. Konstatovala, že je žádoucí, aby privátní lékaři měli návaznost na nemocnice a byla tak lépe provázána ambulantní a nemocniční péče.
 11. Úkoly do příštího zasedání:
  I. Informovat představenstvo ČLK o ustavení Rady, jejím složení a předsedajícím. Zaslat zápis z ustavujícího zasedání. (zajistí MUDr. Kaňovský)
  II. Informovat hejtmana a ředitele krajského úřadu o vzniku Rady, jejím složení a předsedajícím. (zajistí MUDr. Kaňovský)
  III. Pozvat hejtmana na schůzku s Radou. Volba termínu a místa bude ponechána na hejtmanovi. (zajistí MUDr. Kaňovský po konzultaci s ostatními členy Rady)
  IV. Informace o vzniku Rady v médiích (lokální rádia, tisk). - zajistí MUDr. Rašovský
  Termín splnění úkolů je do 25.1.2001.
 12. Příští řádné zasedání Rady se bude konat v Hodoníně dne 20. 4. 2001. Přesné místo a čas sdělí předseda OSL Hodonín. Zasedání ad hoc se uskuteční podle dohody s hejtmanem Brněnského kraje.
  V Brně dne 11.1.2001

Zapsal: Mgr. Ing. Lukáš Prudil
Ověřil: MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

Složení Krajské rady ČLK Brněnského kraje 2001

 1. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. – OS ČLK Brno-město,
  Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno
 2. prim. MUDr. Jan Machač – OS ČLK Blansko,
  Nemocnice IN Boskovice, Boskovice
 3. MUDr. Vladimír Okáč – OS ČLK Hodonín,
  Nemocnice Hodonín, Hodonín
 4. prim. MUDr. Zdeněk Půček – OS ČLK Znojmo,
  Nemocnice Znojmo, Znojmo
 5. MUDr. Jiří Rašovský – OS ČLK Brno-venkov,
  privátní praktický lékař, Kuřim
 6. MUDr. Pavel Veselý – OS ČLK Vyškov,
  Nemocnice Vyškov, Vyškov
 7. MUDr. Radovan Volejníček – OS ČLK Břeclav,
  Nemocnice Valtice, Valtice
publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město