Sdružení pro pomoc mentálně postiženým

MUDr. VRATISLAV VRZAL, CSc.
psychiatr, odborný poradce SPMP v ČR

Na okresním shromáždění členů okresního sdružení lékařů České lékařské komory Brno-město dne 12. 3. 2001 byla probírána řada aktuálních věcí tematických, ekonomických, organizačních, personálních, provozních aj.

V celém kontextu pracovního zaměření ČLK jsem postrádal při jejím zaměření do terénu – její spolupráci s neziskovým sektorem – humanitárními organizacemi a jejich zdravotní složkou.

V této souvislosti vzpomínám akce minulého rektora prof. RNDr. E. Schmidta, CSc. v říjnu 1997. Ve svém přípise členům MU v Brně sděloval, že hledá způsoby, jak ještě více rozvinout dialog a spolupráci s mimoakademickými institucemi či aktivitami. Doslova píše: „Chceme se dovědět co nejvíce o očekáváních a požadavcích, které má mimoakademická veřejnost vůči universitě. Chceme vědět o potřebách, k jejichž uspokojení můžeme přispět. Usilujeme o spolupráci, která je oboustranně výhodná: zajímá nás tedy i to, co do ní případně mohou vložit naši potencionální partneři.“ Inicioval tímto diskusi, vyplňovali jsme tedy dotazník spolupráce. Šlo o podporu a inspiraci v programu „Dialog universit“ s jejich regionálními sociálními partnery „Asociace evropských universit“ při Evropské komisi.

Tato akce se pak v terénu rozrůznila a našla některé své oslovitele a patrně i realizaci.

V naší pozici (ozývám se za SPMP – Sdružení pro pomoc osobám s mentálním postižením) můžeme pokládat za příspěvek do této akce – i když s delším časovým prodlením – sdruženou akci fakulty sociálních studií MU v Brně (doc. Sirovátka, doc. Musil, Mgr. Pavel a Jolana Navrátilovi) s představiteli organizací pečujících o zdravotně postižené v městě Brně.

20. 2. 2001 se konala na sociálním odboru magistrátu města Brna za předsednictví Ing. Foltýna a Dr. Tesařové konference, zabývající se propracováním koncepce sociální péče o zdravotně postižené v městě Brně. Toto zasedání projednávalo tematické návrhy zpracované členy fakulty sociálních studií MU v Brně z podkladů poskytnutých představiteli příslušných organizací poskytujících péči zdravotně postiženým v městě Brně na společné schůzi konané 21. 11. 2000 na fakultě sociálních studií MU v Brně.

Z tohoto zasedání po diskusi v oddělených skupinách podle postižení vzešly pak návrhy na prioritní opatření podle poznatků, zkušeností a potřeb jednotlivých skupin.

Vytvořily se podklady pro konkrétní jednání a příslušná řešení nedostatků a potřeb současné sociální péče o zdravotně postižené v městě Brně na příslušných odborech Magistrátu MB. Jde tedy nyní o konkrétní praktické řešení této péče v úzké spolupráci terénu s institucemi státní (ev. krajské) správy, kontinuální, závazné a doufejme včasně efektivní.

V naší problematice mentálního (diagnostického, intelektové-ho) postižení a péče o osoby s tímto postižením a jejich rodiny jsme jako prioritní zdůrazňovali péči o jejich zdravotní stav se všemi jeho zdravotními i zdravotnickými aspekty a naplňování jejich obsahu.

Zde bychom viděli potřebu zainteresovanosti i ČLK do naší problematiky a její účast na řešení s tím souvisejících opatření, např.: umožňovat legalizovaně zřizované a oficiálně při-znané přímé provádění odborné péče v rámci dobrovolných sdružení, vymezení její kompetence a návaznosti na ostatní zdravotnická zařízení a podporovat ekonomické a profesionální zabezpečení praktického provozu, možnost ev. akreditace k přispění školení v celoživotním vzdělávání a návaznost na výuková a výzkumná pracoviště v daném odoru s cílem sdělování poznatků a zkušeností z práce v terénu aj. Také i iniciovat u nás ještě neexistující zařízení, jako například francouzský IME (Institut médico-éducatif), jeden ze 4 hlavních zařízení pro osoby s mentálním postižením.

V našem oboru péče o osoby s mentálním postižením provozujeme řadu aktivit pro členy našeho sdružení pro uspokojování jejich potřeb o své členy v pojetí celostátní medicíny se sociálně psychiatrickým přístupem. V průběhu 32-leté naší působnosti máme své poznatky a zkušenosti a dáváme je
k dispozici. Spolupracujeme s fakultami MU v Brně, našimi institucemi zdravotnickými, sociálními a školskými, máme kontakty se zahraničím (ARC Michigan USA, BC ACL Kanada, AKIM Tel Aviv Israel aj.).

Je to činnost z naší iniciativy, vyplývající ze skutečných potřeb terénu a ČLK by jí měla ve své kompetenci věnovat pozornost.

Tímto sdělením bychom rádi otevřeli ČLK pole naší působnosti i pro její účast. Jistě povede ke zlepšení naší práce a k většímu prospěchu z této činnosti pro naše postižené.

Nelze také opomíjet, že úroveň péče o zdravotně postižené má svoje místo v seznamu plnění požadavků při našem vstupu do EU, kde je významně favorizovaná.

PS:
Rádi z tohoto místa nabízíme opět zdravotnickým pracovníkům všech zařízení svoji pomoc v jejich péči o mentálně postižené. Sdružení pro pomoc osobám s mentálním posti-žením (SPMP), Helfertova 7c, 613 00 BRNO, tel. 581458. Speciální poradenství středa 10–12 hod.

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město