Okresní shromáždění OSL ČLK Brno-venkov

Zápis z jednání okresního shromáždění OSL ČLK Brno-venkov konaného dne 15. 3. 2001 v biologické posluchárně LF MU v Brně

 1. Jednání zahájil v 17,15 hod. předseda OSL MUDr. Jiří Rašovský.
  Program jednání schválen podle pozvánky bez připomínek.
  Mandátová komise zvolena ve složení:
  MUDr. Křoustek, MUDr. Pospíšil, MUDr. Svoboda
  Návrhová komise zvolena ve složení:
  MUDr. Fiala, doc.MUDr. Sitar, MUDr. Novák.
 2. Zprávu o činnosti OSL přednesl MUDr. Rašovský.
  Ve shodě s usnesením posledního sjezdu komory zastává OSL stanovisko neomezovat administrativně tvorbu sítě zdrav. zařízení v okrese. Odborníci a zástupci představenstva OSL postupují na výběrových řízeních na síť smluvních zdrav. zařízení jednotně. V rámci vyvolaného jednání s OP VZP se představenstvo ostře postavilo proti nekompetentním kontrolám věcné a technické vybavenosti smluvních zařízení ze strany úředníků VZP. Úspěšně byl vyřešen spor o indexaci úhrad péče podle stupně atestace. OSL naplňuje úkoly vyplývající z novelizovaných stavovských předpisů, zejména licenčního řádu, disciplinárního řádu, systému kontinuálního vzdělávání.
  Podle nového volebního řádu komory se snižuje počet delegátů sjezdu komory z OSL Brno-venkov ze 4 na 3. Představenstvo OSL považuje za nejvhodnější řešit snížení počtu delegátů na základě pořadí počtu hlasů odevzdaných jednotlivým delegátům při minulém volebním okr. shromáždění.
  Společná kancelář OSL Brno-město a Brno-venkov doznala dočasné personální změny v souvislosti se dvěma mateřskými dovolenými. Rozšířila úřední hodiny. Pokračuje společné vydávání Zpravodaje OSL. Spolupráce s představenstvem OSL Brno-město je jednoznačně pozitivní.
  V nastávajícím období bude nutno zlepšovat komunikaci lékařů s pacienty, informování pacientů o léčebném procesu, dodržovat důsledně ochranu osobních údajů pacientů, prohloubit vyřizování stížností v souvislosti se změnami disciplinárního řádu, prosazovat úpravy hodnoty bodu podle vývoje inflace, podporovat komoru v úsilí o tvorbu katalogu služeb nehrazených ze zdravotního pojištění. Byla ustavena krajská rada ČLK a navázán přímý kontakt s krajským hejtmanem. Přečten dopis ministra zdravotnictví k úvahám o změnách statutu nestátních zdr. zařízení na neziskové obecně prospěšné společnosti, dále dopis presidenta MUDr. Ratha k téže problematice.
 3. Přednesena zpráva revizní komise OSL ČLK Brno-venkov:
  Revizní komise prošetřovala v roce 2000 celkem 11 stížností, tj. stejný počet jako v roce 1999. Z toho 3 byly došetřovány z roku 1999, jedna k nám byla delegována z okresu Břeclav, podle místní příslušnosti jedna byla postoupena okresnímu sdružení Blansko a tři Generálnímu ředitelství Vězeňské služby České republiky, jedna stížnost je dosud v řízení.
  Tři stížnosti směřovaly na údajně nedostatečnou zdravotní péči ve Vězeňském zařízení v Kuřimi, jedna na ústavní léčbu, jedna na výkon LSPP, jedna na provozně-technické a hygienické závady ve zdrav. zařízení, jedna na neoprávněné vybírání úhrad za péči hrazenou ze zdravotního pojištění, jedna na posudkovou činnost a dvě na ne-kolegiální vztahy mezi lékaři.
  Výsledky šetření předávala revizní komise čestné radě ke konečnému rozhodnutí. Nebyla nucena šetřit žádné případy neplacení členských komorových příspěvků.
 4. Přednesena zpráva čestné rady OSL ČLK Brno-venkov:
  Čestná rada přejímala od revizní komise výsledky šetření podaných stížností. V roce 2000 nebyla v žádném případě nucena zavádět disciplinární řízení pro porušení stavovských předpisů. Ve většině projednávaných případů rozhodla o jejich odložení pro neopodstatněnost.
  Přesto ve třech případech vydala příslušná upozornění, a to na povinnosti v dodržování hygienických opatření proti nosokomiálním nákazám ve zdrav. zařízení, dále na zúžený výběr lékařů vypisovaných do LSPP a na nezákonnost vybírání příplatků za zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění.
  V žádném z šetřených případů nebylo zjištěno zanedbání léčebné péče nebo neetické jednání vůči pacientům. Naopak setkali jsme se s případy různých vyhrožování lékařům ze strany nespokojených občanů, kde se čestná rada musela postavit na ochranu lékařů.
 5. Přednesena zpráva o hospodaření OSL ČLK Brno-venokov (Hospodaření OSL ČLK Brno-venkov)
 6. Vystoupení hostů:
  Předseda OSL ČLK Brno-město MUDr. Kaňovský, CSc. zhodnotil pozitivně spolupráci obou OSL. Kladně se vyjádřil i celkové činnosti komory v posledních 2 až 3 letech a k návrhům nově připravovaných zdravotnických zákonů.
 7. Diskuse:
  MUDr. Křoustek – jménem mandátové komise informoval, že přítomnost je 28 členů OSL (z 365 členů OSL). Doporučil hledat cesty k posílení aktivního zájmu členů o komorovou činnost.
  MUDr. Rašovský – lékaři by měli otevřeně pacienty a veřejnost informovat o reálných nákladech poskytované zdravotní péče a o výši své odměny za tuto péči.
  MUDr. Křoustek – pacienty náklady zdravotnických zařízení nezajímají.
  návrh z pléna – k lepší informovanosti svých pojištěnců by měly přispět i zdravotní pojišťovny
  MUDr. Máček – mezi zdravotními pojišťovnami by měla být větší konkurence. Lékaři sami nemají čas podávat pacientům informace o svých nákladech.
  MUDr. Rašovský – vyzval komoru,aby prostřednictvím svého časopisu Osobní lékař informovala veřejnost
  o skutečných nákladech zdravotní péče.
  MUDr. Říčková – nabízí ženám mamografické vyšetření nehrazené zdravotním pojištěním. Náklady vyšetření činí 500 až 600 Kč. Ženy se vyslovují proti přímé úhradě této služby.
 8. Jednomyslným hlasováním schváleno závěrečné prohlášení okresního shromáždění, jehož text předseda návrhové komise doc.MUDr. Sitar doplnil podle diskuse.
 9. MUDr. Rašovský v 18,30 hod. jednání uzavřel.
publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město