Okresní shromáždění OSL ČLK Brno-město

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OKRESNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ OSL ČLK BRNO-MĚSTO
12. března 2001, BIOLOGICKÁ POSLUCHÁRNA MU BRNO

Jednání v 17,00 hod. zahájil předseda OSL MUDr. Petr Kaňovský, CSc. Přivítal přítomné a čestné hosty, jmenovitě
za ČLK víceprezidentku Dr. Fouskovou, tajemníka
Dr. Nováčka, Dr. Bryšovou, prof. Dr. Čerbáka, Dr. Holanovou. Dále přivítal děkana LF prof. Vorlíčka, předsedu brněnské lékárnické komory Dr. Pacolda , předsedu OSL Brno-venkov
Dr. Rašovského, ředitele OP VZP Ing. Kořínka, ředitele
brněnských nemocnic Dr. Štětkovou, Dr. Rychnovského
za doc. Žaloudíka. Omluvil presidenta ČLK Dr. Ratha, který měl jednání s děkany lékařských fakult.

Zvoleno jednomyslně

 • mandátová komise ve složení:
  doc. Soška, Dr. Mareš, Dr. Hrdinová
 • návrhová komise ve složení:
  doc. Kvapilíková, Dr. Ryšánková, Dr. Vévoda
 • zapisovatel:
  JUDr. Kožoušek
 • ověřovatel zápisu:
  prim. MUDr. Gaillyová

Schválen návrh programu okresního shromáždění dle pozvánky.
Zprávu o činnosti OSL Brno-město přednesl Dr. Kaňovský. Seznámil účastníky s personálními změnami kanceláře OSL (odchod na MD paní Doležalové a paní Havlíčkové, za ně nastoupivší paní Pivoňková a slečna Suchánková, dočasně pověřený funkcí tajemníka Dr. Mach). Pořízen nový nábytek kanceláře na archiválie. Rozšířeny úřední hodiny kanceláře a právní poradny. Zmodernizováno účetnictví. Ustanovena krajská rada ČLK, pro tento rok předseda Dr. Kaňovský, zás-tup je předseda OSL Blansko Dr. Machač. Pro výběrové řízení na siť smluvních ZZ se ZP pověřen Dr. Kutal a Dr. Mach, za odborníky mluvčí odborných sekcí OSL. OSL zvýrazňuje kritéria řízení odbornosti a etiku uchazečů.

Podána podrobnější informace o novém systému celoživotního vzdělávání lékařů, zejména o podmínkách spolupořádání akcí s OSL. Dohledem pověřeni Dr. Bystřický a Dr. Mach.

Zahájeny organizační přípravy doprovodných akcí spojených s letošním sjezdem komory v Brně dne 4. 11. 2001 v hotelu Voroněž. Za aktivitu a podněty poděkováno Dr. Dolinovi. Podána informace o změnách volebního řádu ČLK a stavov-ského předpisu o výběru a odvodech členských příspěvků. Upozorněno na diskrepanci týkající se členských příspěvků lékařek na MD, které příspěvky sice neplatí, ale za něž musí OSL procentní částky odvádět centrální komoře. Doc. Soška jménem mandátové komise uvedl počet přítomných - 166, tj. 5% členské základny OSL. Prim. Dr. Gaillyová přednesla zprávu revizní komise OSL. Dr. Weinberger podal zprávu čestné rady OSL. Čestná rada vidí hlavní problém a důvod ke stížnostem ve špatné komunikaci lékař – pacient, nedostatečné informovanosti pacientů a způsobu jejich léčení, nepřesnost údajů v lékař-
ských zprávách, rozdílnosti v obsahu lékařských nálezů a znaleckých posudků. Uvedl některé konkrétní kasuistiky. Zvyšuje se angažovanost advokátů v zastupování stěžo-vatelů. Dodané k značnému procentnímu nárůstu stížností na lékařskou péči.

Zprávu o hospodaření OSL přednesl prim. Dr. Klusáček.
Dr. Kaňovský blíže seznámil s organizací a plánovanou činností krajské rady ČLK. Uskutečnilo se první jednání této rady s krajským hejtmanem.
Dr. Mach zhodnotil činnost kanceláře. Třeba obsahově zdokonalit vydaný Zpravodaj OSL, zejména aktualizaci podávaných informací. OSL vzhledem ke svému rozsahu členské základny by mělo mít svou vlastní webovou stránku na Inter-netu. Kancelář dobře zvládá velmi rozsáhlou agendu, noví zaměstnanci jsou dobře zaškoleni. Poděkoval dlouholeté tajemnici paní Doležalové v souvislosti s jejím nástupem na MD za úspěšnou práci.

Mgr. Ing. Prudil informoval o činnosti právní poradny OSL. Náročnost její práce je zvyšována rozsáhlými změnami v legislativě a ve stavovských předpisech. Jedná se zejména o nový Zákon o ochraně osobních údajů s jeho širokým dopadem i na zdravotnictví, dále novelizaci Občanského soudního řádu, zpřísňující dokazování a novelizaci zákoníku práce. Náš právní řád je neustálený, čekáme na indikaturu našich soudů. Dr. Mach informoval o změně počtu delegátů sjezdu, pro naši OSL snižující tento počet z 34 na 23. Jsou možnosti buď provést novou volbu delegátů na změněný klíč jejich počtu, nebo vycházet z poslední volby a počtu odevzdaných hlasů jednotlivým delegátům. Představenstvo OSL se připojilo k této druhé variantě.


Vystoupení hostů

 • Dr. Fousková vyřídila pozdrav od prezidenta Dr. Ratha. Internovala o zkušenostech s obsahem časopisu Tempus medicorum, s přestěhováním kanceláře a orgánů komory do vlastních prostorů podle vzoru OSL Brno-město a Brno-venkov, o kontaktech komory ze zahraničními lékařskými komorami v Rakousku, Německu a Polsku, o účasti komory v legislativním procesu a nízké úspěšnosti jejich připomínek při přípravě nových zdravotnických zákonů. Výběrová řízení na síť smluvních ZZ ztrácí na významu pro nezávaznost pro zdravotní pojišťovny, zejména VZP. Zdůvodnila změny v systému kontinuálního vzdělávání, v úpravě členských příspěvků. Poděkovala představenstvu OSL za jeho úspěšnou práci.
 • Dr. Nováček informoval o organizaci práce sekretariátu komory rozdělené do dvou částí (licence a ekonomika v Olomouci, další činnosti v Praze). Informoval o prostorových změnách komory, o financování pořízení vlastního objektu v Praze v hodnotě 15 mil. s hypotečním úvěrem na 15 let. Kancelář komory má stabilizované zaměstnance, dva vlastní právníky. 1. června slavnostním večerem v Praze oslaví desetileté výročí založení ČLK. Těší se na příští sjezd v Brně.
 • Dr. Rašovský pozdravil okresní shromáždění jménem OSL Brno-venkov a poděkoval za velmi dobrou spolupráci.

Diskuse

 • Prof. Čerbák podpořil vystoupení Dr. Weinbergra, zejména v nutnosti nápravy váznoucí komunikace lékař-pacient. Pacientům se věnuje málo času v jejich informování o tom, co je v léčebném procesu čeká, vede to ke stížnostem. Jako člen České kardiologické společnosti označuje
  za nutné vybírání poplatku komorou 9 000 Kč za akredi-taci ZZ v systému celoživotního vzdělávání lékařů.
 • Dr. Nováček obhajuje výši tohoto poplatku rostoucími ná-klady na činnost komory, jež má členské příspěvky
  na dolní hranici únosnosti mantinelů. Stanovení poplatků předcházela provedená kalkulace nákladů.
 • Dr. Berka kritizuje, že návrhy dodatků ke smlouvám s VZP na úhrady péče došly až koncem 2. měsíce tohoto čtvrtletí. V posledním čísle Tempus medicorum bylo věnováno hodně prostoru nadstandardům. Tento projekt je třeba důsledněji podporovat, zatím jde o první malý krůček. Měli bychom se zaměřit na snížení míry solidarity v hrazení péče.
 • Ing. Kořínek vysvětlil technickými důvody pozdního rozesílání návrhů dodatků ke smlouvám, zejména zatížením pojišťovny indexací. První návrhy dodatků byly nahrazeny novou verzí. Rozeslali je již v počtu přes tisíc, zbývající přijdou v nejbližších dnech.
 • Dr. Bareš nesouhlasí s rozhodnutím představenstva OSL k výběru varianty způsobu snížení počtu delegátů sjezdu. Komora se stává hoblištěm vnitřních sporů, což snižuje efektivnost její práce. Více než se stalo jsme očekávali pro zdravotnictví od nového krajského zřízení. Nevydobyli jsme si odpovídající finanční zhodnocení. Lepší výsledky vykazuje Stomatologická komora. Vyzývá orgány komory, aby lépe informovaly veřejnost o problematice zdravotnictví, např. v řešení přesčasové práce podle zákoníku práce apod.
 • Dr. Mach zdůvodnil stanoviska představenstva OSL k určení sníženého počtu delegátů na sjezd. Toto stanovisko je demokratické. Přihlíží i k značným nákladům na svolání nového volebního okresního shromáždění. Všichni zvolení delegáti jsou plnohodnotní, každý obdržel více než třetinu z všech odevzdaných hlasů.
 • Dr. Kaňovský navrhuje vyhlásit v příštím Zpravodaji OSL anketu, kterou variantu členská základna preferuje.
 • Dr. Fousková oznámila, jak se komora snaží odstranit nedostatek definice nadstandardní péče v zákonných předpisech svými návrhy, např. návštěva specialisty u pacienta, možnost využití mobilu, kontakt pacienta s lékařem v noci apod. tato snaha naráží na absolutní odpor všech politických stran. Snažíme se využívat všech příležitostí k informování novinářů. Rozmíšky v orgánech komory nevidí dramaticky. Je normální, že každý má a preferuje svou vizi, která nemusí být jednotná.

Závěrečné prohlášení okresního shromáždění

Doc. Kvapilíková jménem návrhové komise naznačila návrh prohlášení. Důraz položila na vyšší náročnost stížnostní agendy. Tempus medicore je nyní kvalitním časopisem. Pozitivně hodnotí akce komory v zjišťování reálných nákladů zdravotních zařízení. Přiklání se ke kritickému diskusnímu příspěvku Dr. Bareše. Navrhuje mu jeho zveřejnění v časopise OSL. Polemizuje s diskusními příspěvky Dr. Berky k projektu nadstandardní péče. Míra solidarity může být omezena jenom zákonem a komora ji není oprávněna měnit. Navrhuje vzít na vědomí přednesené zprávy. Po diskusi upraven text prohlášení a schválen s 1 hlasem proti a 4 zdrženými se hlasování.

Dr. Kaňovský jednání uzavřel ve 20.00 hodin.

Zapsal: JUDr. Jaromír Kožoušek

Ověřila: prim. MUDr. Renata Gaillyová

Okresní shromáždění lékařů ČLK Brno-město, konané dne 12. 3. 2001 schválilo hlasováním na závěr svého jednání Prohlášení, kterého znění Vám přinášíme.

PROHLÁŠENÍ

Okresní shromáždění

 1. schvaluje přednesené zprávy o činnosti představenstva OSL, revizní komise, čestné rady, o hospodaření, o činnosti kanceláře OSL, o činnosti právní poradny
 2. bere s lítostí na vědomí, že stále chybí zákonná úprava o zdravotnických zařízeních, o zdravotní péči, považuje za nutné přepracovat Sazebník výkonů hrazených ze zdravot. pojištění
 3. nesouhlasí s opožďováním plateb od zdravotních pojišťoven
 4. souhlasí s tím, aby rozhodování o tvorbě sítě zdravotnických zařízení bylo plně v působnosti veřejné správy
 5. vítá ustanovení krajských článků struktury orgánů ČLK
 6. vítá iniciativu komory v návrhu projektu nadstandardních služeb ve zdravotnictví a vyzývá členskou základnu v jeho aktivní podpoře
 7. bere na vědomí různost názorů z diskuse na formu řešení změnění delegace zástupců na sjezd ČLK s tím, že představenstvo OSL v tom směru zváží odpovídající opatření
 8. vyzývá všechny své členy ke zvýšení aktivity v činnosti OSL
 9. z diskuse bere na vědomí názory, že hlavním problémem financování zdravotnictví je neúměrně vysoká míra solidarity v úhradách z veřejného zdravotního pojištění, že povinnost komory je garantovat odbornou úroveň svých členů naráží na systém, kdy je pro ně finančně výhodnější neléčit
 10. vyzývá všechny lékaře, aby se nebáli informovat své pacienty o skutečných nákladech výkonů zdravotní péče, o výši jejich skutečné odměny za práci, o omezených možnostech práce přesčas a výši úhrad.
publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město