Úvodník

Vážené kolegyně, vážení kolegové, drazí přátelé,

dostáváte do rukou první letošní číslo časopisu, společného Zpravo-daje OSL ČLK Brno-město a OSL ČLK Brno-venkov.
Hned na začátku tedy vysvětlení, proč k Vám toto číslo přichází až v tuto dobu, kdy jste byli normálně zvyklí dostávat číslo druhé. Představenstvo OSL jednalo o výdajích na rok 2001 koncem roku předchozího a začátkem roku tohoto, vzhledem k nutnosti obnovy řady předmětů vybavení kanceláře (mj. kopírka, frankovací stroj, software), které bez výjimky jsou spíše z kategorie dražších než levnějších věcí. Protože neradi utrácíme zbytečně, analyzovali jsme obsah časopisů předchozího ročníku a došli jsme k názoru, tradičně jednomyslnému, že informace, obsažené ve čtyřech číslech časopisu, jsme schopni podat v číslech dvou. Proto jsme rozhodli (a redakční rada akceptovala), že budou nadále vydávána 2 čísla společného zpravodaje obou OSL, a to jedno číslo před prázdninami a další číslo před koncem roku. Pokud by se v mezidobí objevil problém, o kterém by bylo nutno brněnské lékaře informovat, jsme schopni všechny obeslat oběžníkem. Kromě toho jsou všechny aktuality sdělovány na webové stránce našich sdružení (www.clkbrno.cz).
Tolik tedy ke změnám týkajícím se časopisu.
Důležitou událostí, která proběhla v období od posledního čísla, byla valná hromada (oficiálně výroční Okresní shromáždění lékařů) OSL Brno-město, která se konala v biologické posluchárně Lékařské fakulty MU. Na této valné hromadě byly podány zprávy jednotlivých členů představenstva a předsedů Čestné rady a revizní komise OSL. Já sám jsem referoval o událostech ve sdružení a souhrn tohoto referátu bych rád podal zde.
Důležité věci se odehrály v kanceláři OSL. Vzhledem k očekávaným radostným událostem v rodinách jak tajemnice paní Doležalové, tak i hospodářky paní Havlíčkové, jsme byli nuceni řešit novou personální strukturu kanceláře OSL. Na místo hospodářky byla přijata paní Lenka Pivoňková a na místo sekretářské slečna Pavlína Suchánková. Výkonem funkce tajemníka byl představenstvem pověřen (po dobu nepřítomnosti paní Doležalové) místopředseda OSL Brno-město, pan MUDr. Jiří Mach. Musím přiznat, že ochota doktora Macha se této zodpovědné funkce ujmout byla velkým činem, jedná se skutečně obrovské množství povinností a zodpovědnosti, a všichni si práce doktora Macha pro Českou lékařskou komoru nesmírně ceníme.
V kanceláři OSL bylo dále modernizováno počítačové vybavení, byla upravena webová stránka a byl zdokonalen systém elektronické pošty. Prosíme všechny členy o maximální využívání této cesty komunikace, která je pro kancelář nejvíce efektivní, nakonec celá ČLK spolu nyní komunikuje prakticky výhradně elektronicky. Rádi bychom, aby všichni členové OSL, kteří mají přístup k e-mailu, odeslali velmi krátkou zprávu se svou adresou do kanceláře. Budou tím zařazeni do elektronického adresáře a veškeré důležité zprávy jim budou nadále zasílány e-mailem. Předpokládaná úspora na poštovném (v tak velkém sdružení jako Brno-město) je skutečně veliká. Adresa je clkbrno@iqnet.cz.
V minulém roce byl rozšířen počet hodin právní poradny.
JUDr. Kožouška a Mgr. Ing. Prudila můžete nyní zastihnout v kance-láři ke konzultaci nejméně dvakrát týdně po dobu prakticky celého odpoledne. Upozorňuji znovu, že pro členy OSL Brno-město je tento právní servis bezplatný. Výběrová řízení vyhlašovaná Magistrátem města Brna probíhala pravidelně po celý rok, a ČLK byla vždy v komisi zastoupena členem představenstva a delegovaným členem odborné sekce. Domníváme se, že takto je ze strany ČLK více než dostatečně kontrolována objektivita výběrových řízení. Druhá věc je samozřejmě rozhodnutí zdravotních pojišťoven, pro které je výsledek výběrového řízení pouze doporučující. Starou písničkou je odmítnutí uzavření smlouvy i v případě pozitivního výsledku výběrového řízení. Celá věc je pochopitelně trvale v hledáčku ČLK. Nicméně představenstvo OSL Brno-město dospělo k názoru, že pro komoru je podstatné
i tzv. stanovisko vyhlašovatele – tj. Magistrátu města Brna. Potřeby i politika zdravotních pojišťoven se průběžně mění a o uzavření smlouvy lze vždy dále jednat. Důležité je však to, že principielně je výsledkem výběrového řízení doporučení k uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami, které vlastně daného kolegu v činnosti v privátním sektoru kvalifikuje.
Rád bych poděkoval doktoru Kutalovi, který představenstvo OSL ve výběrových řízeních zastupuje, za tuto náročnou práci na skuteč-ně úhelném úseku činnosti ČLK. K velkým změnám došlo v minulém roce v tzv. doškolování. Legis-lativní sjezdy ČLK v minulém roce zcela změnily předpisy týkající se celoživotního vzdělávání lékařů. Výsledkem jsou novelizované stavovské předpisy č. 12 a 16. S jejich platností byla ukončena praxe přidělování bodového ohodnocení příslušným OSL. K tomu, aby akce byla ČLK hodnocena v rámci celoživotního vzdělávání, je nyní potřeba akreditace příslušného zařízení, kde akce probíhá nebo které akci organizuje. Pokud toto není možné, je nutno aby spolupořadatelem akce byla ČLK, tedy příslušné okresní sdružení. Akci, kterou chce mít organizátor zařazenou do systému celoživotního vzdělávání, je nutno měsíc předem písemně zaregistrovat žádostí o zařazení do registru na vědeckovýzkumném oddělení ústředí ČLK v Praze. Uvádím tyto údaje proto, že stále se objevuje řada dotazů na nový systém a řada žádostí na OSL o přidělení bodového ohodnocení. Novelizované stavovské předpisy 12 a 16 potom již taxativně vypočítavají hodnocení v kreditech a certifikátech, které určitému druhu doškolovací akce či aktivity náleží. MUDr. Zdeněk Bystřický zastupoval představenstvo OSL v regionální Znalecké komisi. Jde o velmi důležitou aktivitu ČLK, a jde také o časově náročnou činnost. Rád bych zde MUDr. Bystřickému poděkoval a zadoufal, že mu všechny jeho povinnosti dovolí v této činnosti pokračovat. Těžko by se nahrazoval.
Poslední hradecký sjezd ČLK rozhodl ve svém usnesení o ustavení Krajských rad ČLK, aby byl vytvořen partner k jednání se vznikající krajskou administrativou. Krajská rada ČLK Brněnského kraje byla ustavena v únoru 2001 v Brně a je složena s předsedů OSL jednot-livých okresů, které kraj tvoří. Rada volí vždy na 1 rok rotujícího předsedajícího. Je mi ctí, že prvním předsedajícím zvolili kolegové mne, tzv. zvoleným předsedajícím na období 2002-2003 byl zvolen prim. MUDr. Jan Machač z boskovické gynekologie, předseda OSL ČLK Blansko-Boskovice. Zatím jsme představili nově vzniklou kraj-skou strukturu ČLK hejtmanovi Brněnského kraje Ing. Juránkovi. O dalších jednáních krajské rady ČLK bychom rádi informovali vše-chny členy okresních sdružení v kraji, brněnské členy ČLK prostřednictvím časopisu. Další zasedání je naplánováno na 20. 4. 2001.
Na konec mi nezbývá, než připomenout, že další sjezd ČLK se bude konat v Brně, a to první listopadový víkend v hotelu Voroněž. Budeme se snažit připravit další číslo časopisu (které obdrží všichni delegáti sjezdu ČLK) tak, aby důstojně reprezentovalo obě dvě okresní sdružení, Brno-město i Brno venkov.

Srdečně
Váš Petr Kaňovský

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město