Závazné stanovisko č. 2/2000: Podmínky k udělení akreditace v systému celoživotního vzdělávání lékařů

Závazné stanovisko ČLK č. 2/2000:
Podmínky k udělení akreditace v systému celoživotního vzdělávání lékařů

V souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. h) a i) zákona č. 220/1991 Sb. přijímá představenstvo ČLK toto závazné stanovisko, které je oficiálním výkladem k podmínkám udělení akreditace v systému celoživotního vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 – Systém celoživotního vzdělávání lékařů.

Článek 1

Oprávnění držitele akreditace

Akreditace ke školení v systému celoživotního vzdělávání lékařů (dále jen „akreditace“) opravňuje jejího držitele pořádat certifikované vzdělávací akce započítávané Českou lékařskou komorou do systému celoživotního vzdělávání lékařů a vydávat certifikáty a písemná potvrzení (záznam do indexu vzdělávání) dokládající účast na těchto akcích.

Článek 2

Žádost o akreditaci

Písemná žádost o akreditaci se podává kanceláři ČLK. Žadatelem o akreditaci může být právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající na základě registrace podle zvláštního zákona*. Žádost podepsaná statutárním zástupcem žadatele obsahuje tyto údaje o žadateli:

 1. název, sídlo, právní statut,
 2. IČO, případně IČZ,
 3. u právnických osob: jméno a příjmení statutárního zástupce,
 4. výčet lékařských odborností, na něž se má akreditace vztahovat,
 5. jméno, příjmení a rodné číslo osoby, která bude garantem odborné úrovně vzdělávacích akcí (dále jen „garant“) pro každou z odborností uvedených v žádosti o akreditaci.

Součástí žádosti jsou tyto přílohy:

 1. kopie dokladu o registraci (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, doklad o registraci nestátního zdravotnického zařízení, doklad o registraci v registru sdružení vedeném Ministerstvem vnitra),
 2. u právnické osoby: kopie zakladatelské smlouvy, případně zakladatelské listiny, a kopie stanov žadatele,
 3. doklady potvrzující odbornou úroveň garanta (kopie dokladů o atestacích, licence, doklady o publikační a přednáškové činnosti a účasti na vzdělávacích akcích atd.),
 4. vlastní projekt vzdělávacích akcí, které žadatel hodlá pořádat v případě udělení akreditace, včetně odborného a technického zabezpečení a způsobu jejich financování,
 5. pokud žadatel už některé vzdělávací akce zajišťoval nebo se na nich podílel, doklady o těchto akcích,
 6. doklad o úhradě nákladů řízení o udělení akreditace.

Náklady řízení o udělení akreditace hradí žadatel paušální částkou ve výši 9.000,- Kč. Je-li žádost neúplná, vyzve kancelář ČLK žadatele o její doplnění do 30 dnů od výzvy. Pokud žadatel chybějící údaje ve stanovené lhůtě nedoplní, žádost bude zamítnuta. Žadatel v takovém případě nemá nárok na vrácení úhrady nákladů řízení.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*
zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Článek 3
Posouzení žádosti o akreditaci

Žádost posuzuje akreditační komise zřízená představenstvem ČLK a vedená pověřeným členem představenstva ČLK. Akreditační komise nebo představenstvo ČLK předá žádost s přílohami k posouzení Vědecké radě ČLK. Akreditační komise může požádat žadatele o doplnění informací nebo o dodatečné předložení dokladů osvědčujících skutečnosti, které jsou uvedeny v žádosti, a může si také ke svému jednání přizvat statutárního zástupce žadatele. Akreditační komise vypracovává stanovisko k žádosti s návrhem na rozhodnutí. Na základě tohoto stanoviska rozhoduje o žádosti představenstvo ČLK. O rozhodnutí o akreditaci je žadatel písemně informován do 30 dnů ode dne rozhodnutí. Proti rozhodnutí nelze podat opravný prostředek.

Článek 4
Udělení akreditace

Kladné rozhodnutí dle článku 3 má formu dokladu o akreditaci. Doklad o akreditaci obsahuje:

 1. označení subjektu, jemuž je akreditace udělena,
 2. výčet lékařských odborností, na něž se akreditace vztahuje,
 3. jméno a příjmení osoby, která bude u držitele akreditace vykonávat funkci garanta pro konkrétní lékařskou odbornost,
 4. dobu, na kterou je akreditace udělena.

Žádosti o akreditaci může být vyhověno i částečně, např. akreditace může být udělena jen pro některé z lékařských odborností uvedených v žádosti.

Článek 5
Rozhodnutí o neudělení akreditace

Rozhodnutí o neudělení akreditace obsahuje výrok o zamítnutí žádosti, jeho odůvodnění, datum vydání rozhodnutí, razítko a podpis pověřeného člena představenstva ČLK. Paušální úhrada nákladů řízení o udělení akreditace se žadateli, jehož žádost byla zamítnuta, nevrací. Žadatel, jehož žádost byla zamítnuta, může novou žádost podat nejdříve po uplynutí šesti měsíců ode dne vydání zamítavého rozhodnutí. Při podání nové žádosti musí žadatel prokázat, že důvody zamítnutí žádosti byly odstraněny.

Článek 6
Odnětí akreditace

Kromě důvodů uvedených v § 4 odst. 5 stavovského předpisu č. 16 ČLK představenstvo ČLK odejme akreditaci také tehdy, jestliže držitel akreditace přestane splňovat podmínky pro udělení akreditace. Držitel akreditace je povinen do 30 dnů nahlásit akreditační komisy ČLK změnu svého právního statutu a změnu garanta. Pokud změna může znamenat ohrožení kvality vzdělávacích akcí pořádaných držitelem akreditace, podá akreditační komise představenstvu návrh na odnětí akreditace. Představenstvo odejme udělenou akreditaci také tehdy, jestliže zjistí, že akreditace byla udělena na základě nepravdivých údajů. O opětovné udělení akreditace lze žádat nejdříve po uplynutí šesti měsíců ode dne vydání rozhodnutí o odnětí akreditace. Při podání nové žádosti musí žadatel prokázat, že důvody odnětí akreditace pominuly.

Článek 7
Účinnost

Toto závazné stanovisko bylo projednáno a schváleno představenstvem ČLK a nabývá účinnosti dnem 3. 11. 2000. Počínaje tímto datem bude ČLK posuzovat jí adresované žádosti o akreditaci a na jejich základě udělovat akreditace. V rámci systému celoživotního vzdělávání lze započítávat certifikované vzdělávací akce pořádané držitelem akreditace od 1.1. 2001, kdy nabývá účinnosti stavovský předpis č. 16 – Systém celoživotního vzdělávání lékařů.

©2004-2021 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město, publikační systém a webdesign: Synetix