ZPRÁVA O ČINNOSTI OSL ČLK BRNO-VENKOV 2010

Zpráva za období od 22. března 2010.

Za uplynulý rok jsem nezaznamenal žádnou stížnost na práci kanceláře, představenstva ani revizní komise a čestné rady. Platí nadále režim předešlých let, tedy poměrný podíl na provozu kanceláře Brno město.
Závazky, zejm. odvody centru a splátky úvěru byly splněny.
K dnešnímu dni máme 353 členů.
Za rok 2010 je evidováno 0 neplatičů
Vedoucí kanceláře OS Brno město a Brno venkov je paní Lenka Pivoňková, sekretářkou je paní Martina Hansová a účetnictví zajišťuje paní Dagmar Doležalová, která je současně i sekretářkou Rady kraje ČLK.
Kancelář a obě okresní sdružení využívají právní pomoc Dr.Ing.Prudila a Dr. Kožouška.
---
Představenstvo se scházelo na pravidelných jednáních, proběhlo 8 schůzí, vždy v potřebném počtu členů. Členové představenstva se zúčastňovali výběrových řízení na Krajském úřadě.
Osobně jsem se zúčastnil také výběrového řízení na primáře gynekologicko-porodnického oddělení v Ivančicích, kde dne 20. dubna byl znovu ustaven primářem pan Dr. Soukal.

Koordinace činnosti našeho okresního sdružení v rámci kraje je zajištěna činnosti Rady kraje ČLK, jejíž jednání probíhala v uplynulém roce v režii předsedy OS Hodonín MUDr. Jiřího Matušky. Zúčastnil jsem se 6 jednání. Závěry z těchto jednání byly přenášeny do činnosti okresních sdružení. Došlo ke zkvalitnění spolupráce na výběrových řízeních Kraje s tím, že přítomnost zástupců ČLK je koordinována s předstihem sekretářkou Rady - paní Doležalovou. Za ČLK je ve výběrovém řízení 1 lékař. Odborného zástupce, tedy 2. lékaře - si zajišťuje správní orgán sám.

Jako předseda okresního sdružení jsem se také pravidelně zúčastňoval porad předsedů svolávaných prezidentem komory většinou v Praze a dubnové konference ČLK v Průhonicích. Tento poradní orgán zajišťuje celorepublikovou koordinaci činnosti jednotlivých sdružení a pomáhá prezidentovi v rozhodování o dalším postupu Komory nejen v odborných, ale také politických rozhodnutích a aktivitách.

Celým posledním rokem se jako nit táhla otázka voleb a stupňující se aktivita lékařů zaměstnanců, zejm. pak akce Děkujeme, odcházíme.

Jarní konference v Průhonicích byla věnována tématu "Jak chtějí politické strany řešit problémy českého zdravotnictví" formou debaty s představiteli parlamentních politických stran. V druhé části se věnovala vnitřní problematice - problémům jednotlivých skupin lékařů - poskytovatelů zdravotní péče. Zatímco sdělení politiků byla převážně obecná a mlhavá, snad slibující, pak sdělení a přání jednotlivých skupin lékařů byla sice konkrétnější, ale ve výhledu při neexistenci reformy zdravotnictví bez naděje na řešení. Obecným trendem mezi lékaři je klesající zájem o sdružování v odborných i oborových seskupeních, což snižuje akceschopnost lékařského stavu a dává zelenou zdravotnickým řetězcům na straně jedné a státním orgánům na straně druhé. Jako nejradikálnější se na této konferenci projevili lékaři zaměstnanci, sdružení v LOKu. V projevu Dr. Engela zazněla nekompromisní kritika ministerstva a vlády, poukázal na korupci úředníků i manažerů velkých ZZ farmaceutickými firmami, dodavatelskými firmami, zájmovými a politickými skupinami, neřešení mzdových nároků lékařů a nekoncepční změny v postgrad. vzdělávání. Navrhl poprvé veřejně podání hromadné výpovědi lékařů.

Jak jistě vzpomenete, v letních měsících, které byly obdobím čekání na sestavení nové vlády a její programové prohlášení, byla středem zájmu komory aktivita mladých lékařů, podpora a pomoc Komory na formulaci představ o specializačním vzdělávání, široce diskutovaná problematika pracovních podmínek lékařů zaměstnanců a postupně narůstající podpora aktivity LOKu ze strany jednotlivých okresních sdružení. ČLK formulovala své představy nejen v otázce vzdělávání, ale také diskutovala o vyhláškách o personálním a věcném vybavení zdravotnických zařízení.

Na listopadovém volebním sjezdu ČLK v Praze byli do nového představenstva Komory za Jihomoravský kraj zvoleni MUDr. Jiří Mach (předseda OS Brno město) a MUDr. Zdeněk Monhart (předseda OS Znojmo). Delegáty sjezdu jsem byl já, Dr. Rašovský a Dr. Hrdličková. Prezidentem byl opět zvolen Dr. Kubek. Průběh loňského sjezdu byl klidný a pracovní. Z vystoupení nového ministra zdravotnictví Hegera zazněly přísliby spolupráce, ale formulace již tehdy byly opatrné a limitovány poukazem na krizové hospodářství.

Sjezd ČLK podpořil akci Děkujeme, odcházíme, vyzval všechny lékaře, aby se bránili regulacím ze strany zdravotních pojišťoven, odmítl plány ministerstva práce a soc. věcí na snižování tarifních platů lékařů a vyzval vládu a ministerstvo k řešení letitých problémů zdravotnictví. Upozornil na korupci ve zdravotnictví i na porušování zákoníku práce ve většině českých nemocnic.

Zdravotnickým tématem posledních 4 měsíců byla pak akce LOKu Děkujeme odcházíme. Lékaři zaměstnanci ukázali celému lékařskému stavu, že pouze jednotným postojem se lze bránit státní moci, a že - slovy prezidenta Kubka - s politiky lze jednat jen pod tlakem. Díky podpoře ČLK a celého lékařského stavu byla akce dotažena do úspěšného konce.

Závěrem tohoto zamyšlení nad uplynulým rokem ještě několik konkrétních údajů:

- Členské příspěvky zůstaly na úrovni loňského roku.

- Dovoluji si zvlášť upozornit pracující důchodce, že možnost platit sníženou částku 410 Kč platí jen pro nepracující důchodce. Pokud důchodce podniká, platí zvýšenou částku 2550 Kč/rok, přitom je rozhodující stav k 28. únoru. Pokud je zaměstnán, třeba jen na dohodu o pracovní činnosti (např. na LSPP), platí 1860 Kč. Je přitom jedno, jak velký pracovní úvazek důchodci mají. Pokud se dostanou při své odborné činnosti do problémů, budou nepochybně žádat pomoc Komory. Ale i jako nepracující důchodce se může lékař dostat do situace, kdy poskytuje lékařskou péči a děje se tak v období, kdy už není nijak pojištěn. Těch 410 Kč tedy není jen za to, že si může pro sebe předepsat nějaké léky.
Podobným problémem je zaměstnání lékařek a lékařů, kteří pracují již během rodičovské dovolené. Na posledním jednání představenstva bylo dohodnuto že od obou skupin lékařů bude požadováno čestné prohlášení, že k rozhodnému dni, tj. ke konci února, nepracují ve výkonu funkce lékaře.
Uvědomte si, prosím, že velkou výhodou svobodných povolání,mezi které patří i povolání lékařské je to, že stížnosti na odbornost a etiku nerozhoduje žádný živnostenský či jiný státní úřad, ale profesní komora složená z kolegů.
Setkal jsem se při VŘ se zajímavou situací, kdy podnikatelka uváděla lékaře-důchodce jako pracujícího na plný úvazek a on přitom platil jen příspěvek důchodce. Pro přerušení činnosti tedy pozbyl z pohledu profesní komory způsobilost pro práci lékaře a podnikatelka nedostala schválení pro svoji činnost.
Při kontrole placení členských příspěvků v tomto roce jsem zjistil, že k 25. březnu neuhradilo ještě 48 kolegů členské příspěvky, z toho je 41 pracujících.

- V posledních letech jsme se mohli přesvědčit o účelnosti a razanci ČLK, o.s. na dohodovacích řízeních. Pro ty z vás, kteří máte zájem o zastupování na těchto řízeních, jsou zde připraveny plné moci k zastupování. Jde o významnou podporu materiálních zájmů všech skupin pracujících lékařů.

- Řada lékařů si nežádá o diplom celoživotního vzdělávání, i když se pravidelně zúčastňují vzdělávacích akcí. Je to škoda, protože - i když nepotřebují diplom pro výkon soukromé praxe - přicházejí o pozitivní reklamu, když si takovýto doklad nemohou ve své ordinaci pověsit.

- Zájemcům byl pořízen Abecední seznam nemocí, úrazů a příčin smrti v posl. aktuální verzi

- Připomínám, že na brněnském webu ČLK lze využít krom jiného také inzerce jednotlivými lékaři i zdravotnickými zařízeními.

- Doporučuji všem členům, aby si zkontrolovali svoje pojištění odpovědnosti. ČLK získala V.I.P. pojištění u Kooperativy, navíc mohou členové ČLK získat 30% zvýhodnění také na pojištění obecná (tj. pojištění havarijní, pojištění majetku, pojištění přerušení provozu apod.). Podrobné informace nám dnes poskytne pověřený zástupce Kooperativy

- Vyzývám z tohoto místa opakovaně všechny soukromé lékaře, aby se právní cestou s podporou ČLK bránili regulačním pokutám, které proti nim uplatňují zdravotní pojišťovny za překračování úřednicky stanovených limitů. A to i tehdy, když se jedná z jejich pohledu o malé částky několika tisíc korun. Ze statistiky VZP je zřejmé, že proti regulacím se ohradilo jen několik procent lékařů! Důsledná obrana proti regulačním srážkám je první fází boje soukromých lékařů za rovnoprávné postavení vůči zdravotnim pojišťovnám. Uvědomte si, prosím, že na kvalitě tohoto postavení závisí také existence a kvalita nových smluv se zdravotními pojišťovnami, které budeme uzavírat v roce 2014. Čím méně doktorů se brání, tím silnější je pozice zdravotních pojišťoven.

Na úplný závěr ještě dvě poznámky:

Společné cíle ČLK byly celkem široce formulovány sjezdem v jeho Usnesení. Komoře tedy přeji, aby byla silná v prosazování těchto závěrů .
A všem jednotlivým přítomným i nepřítomným lékařům přeji, aby v dalším období nebyli finančně trestáni za to, že léčí dobře.


MUDr. Josef Fiala
předseda OSL ČLK Brno-venkov


S p o l e č n á    z p r á v a
revizní komise a čestné rady OS ČLK Brno-venkov
o činnosti pro okresní shromáždění OS ČLK Brno-venkov 28. března 2011

                                         ------------------------------------------------------------

Na loňském okresním shromáždění 22.3.2010 byla zvolena revizní komise ve složení:

MUDr. Jaroslav Jeroušek
MUDr. Ladislava Kremrová
MUDr. Ladislav Křoustek
MUDr. Aleš Soukal
MUDr Alexandr Šín, CSc.

Za předsedu si zvolila MUDr. Aleše Soukala.

Čestná rada OS byla zvolena ve složení:

MUDr. Miroslav Čech
MUDr. Hana Dušková
MUDr. Jana Fojtová
MUDr. Jiří Novák
MUDr. Vítězslava Štikarová

Za předsedu si zvolila MUDr. Hanu Duškovou.


Největší náplní činnosti těchto orgánů bylo šetření a projednávání stížností.

Revizní komisí bylo od minulého okresního shromáždění OS projednáno celkem 8 stížností, z toho 2 došetřované z předchozího období. Tedy nově došlých stížností v r. 2010 do dnešní doby bylo pouze 6, úbytek proti předchozímu roku, kdy jich bylo řešeno celkem 11. To je pozitivní poznatek.

Z těchto 8 stížností bylo shledáno 6 neopodstatněných, v 1 případě uloženo disciplinární opatření důtky a 1 kauza je dosud v neuzavřeném řízení, je vyžádán odborný posudek oborové komise Vědecké rady ČLK.

Stížnosti směřovaly proti praktickým lékařům 4x, proti praktickému lékaři pro děti a dorost 1x, na pohotovostní služby 2x a na vězeňskou zdravotní službu 1x.


K čemu výhrady stěžovatelů směřovaly:

- na nedostatečnou lékařskou péči, zejm. pohotovostní ústavní i ambulantní, tím
    i na údajně zbytečná úmrtí.
- na nedostatečnou komunikaci s lékaři, pacienty a příbuznými
- na dlouhé čekací doby v ambulancích
- na nedodržování ordinačních hodin, nezajištění zastupování v nepřítomnosti
   ošetřujícího lékaře
- na únik chráněných osobních údajů o zdravotním stavu
- na průtahy předávání výpisů z dokumentace při přeregistraci
- na nedostatky ve spolupráci závodních a územních lékařů


Stále se vyskytují tendence rozvrácených rodin vtáhnout lékaře do osobních sporů o svěření nezletilých dětí do rodičovské výchovy a styku rodičů s dětmi.

Početně neevidované stížnosti a požadavky o rady běžně řešila naše právní poradenská služba.
Týkaly se zejména sporů o úhrady vykázané péče od zdravotních pojišťoven, pracovních sporů v oblasti odměňování a platových zařazení, podávání informací a svědectví soudům, oblasti vzdělávání a úlev, placení očkovacích vakcín, doplatků na léky, úhrad za lékařské posudky pro osobní účely, nadměrnou preskripci na léky, zneužívání návykových látek atd.

Jak jsme se již zmínili, problémem zůstává komunikace s pacienty a různé slovní konflikty. Bez ohledu na to, z čí strany jsou vyvolávány, platí zásada, uplatňovaná zejména rozhodovací činností čestné rady ČLK, že větší ústupnost, korektnost a trpělivost v jejich řešení se očekává ze strany lékařů proti projevům rozrušenosti, strachu a přecitlivělosti nemocných. Na druhé straně nelze podléhat i agresivním nátlakům některých občanů o vyhovění různým neoprávněným požadavkům. Nejčastěji se s tím setkáváme v oblasti posudkového lékařství a ve vězeňské zdravotní službě.

Významným kladem je skutečnost, že čestná rada OS nemusela provádět žádná nová disciplinární řízení. Rovněž skutečnost, že nebylo třeba řešit žádné problémy s hrazením členských příspěvků ČLK za rok 2009. 
       MUDr. Aleš Soukal                                                                  MUDr. Hana Dušková
předseda revizní komise OS                                                předsedkyně čestné rady OS


©2004-2021 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město, publikační systém a webdesign: Synetix