ZPRÁVA O ČINNOSTI OSL ČLK BRNO-VENKOV 2009

Zpráva za období od 26. března 2009.
 
K dnešnímu dni máme  356 členů.
Za rok 2009 evidujeme celkem 0 neplatičů, což je historicky první rok. Projevilo se nesporně opatření centra vymáhat členské příspěvky soudní cestou
 
V uplynulém roce nebyla řešena žádná stížnost na práci kanceláře, představenstva,  revizní komise nebo čestné rady. Závazky vůči centru byly splněny, obsazení kanceláře se nezměnilo.
 
Představenstvo se scházelo na pravidelných jednáních v intervalu obvykle 1x za 2 měsíce, celkem jsme měli 6 schůzí představenstva, Vždy se sešel potřebný počet členů. Na poslední schůzi  dne 9. března t.r. jsme mimo jiné přijali také prohlášení k osobě pana primaře gynekologicko-porodního oddělení Nemocnice Ivančice, MUDr. Aleše Soukala - a to zejména jako reakci na hrubou medializaci případu pacientky se zřejmým pozadím politickým.
Toto prohlášení je umístěno na našich webových stránkách, bylo zasláno řediteli nemocnice Ivančice, prezidentovi ČLK, je dále umístěno na oficiálních stránkách města Ivančice, vyjde v dubnovém čísle Ivančického zpravodaje a bylo umístěno formou inzerátu v deníku Mladá Fronta Dnes.
 
Členové představenstva se zúčastňovali výběrových řízení na obsazování ambulancí v okrese, přesto že výsledek hlasování není pro zdravotní pojišťovny nadále závazný. Setkali jsme se snahami některých kolegů obcházet absenci dostatečného vzdělání a komorových licencí. Nezávaznost výsledků výběrových řízení je možnou živnou půdou korupčního jednání.  Zjistil jsem, že ředitelé nemocnic nezvou k výběrovým řízením na primaře zástupce ČLK. Ve zjištěném případě byla cestou právnické informace zajištěna snad náhrada. Pokud sami takový případ zaznamenáte, sdělte to, prosím, kanceláři.
 
Představenstvo splnilo svůj závazek zakoupit zájemcům z řad účastníků poslední valné hromady aktualizované vydání „Seznamu nemocí, úrazů a příčin smrti“ .
Bohužel, v minulém roce nebyl vydán abecední seznam, jak jsem si představoval, ale jen seznam číselný. Školení v právní problematice neproběhlo - nebyl žádný zájem.
 
Jako předseda OS jsem se pravidelně zúčastňoval  porad předsedů svolávaných prezidentem komory v Praze. Poslední porada se konala 18. března a její náplní bylo specializační vzdělávání lékařů, aktivity Mladých lékařů,Vyhláška o minimálním personálním vybavení ZZ, rozhodnutí Ústavního soudu ve věci platnosti vyhlášky o rámcových smlouvách a další. Seznámili jsme se s otrokářskými praktikami vedení akreditovaných nemocnic, které např. zaměstnávají a platí absolventy na úvazek 0,1 i nižší, ale lékaři tam denně pracují 8 více hodin. Občanské sdružení Mladí lékaři  žádá za podpory ČLK takovou změnu financování předatestační přípravy, aby tuto povinnou přípravu nebyli nuceni dotovat ze svých podprůměrných platů. Není tajemstvím, že pokračuje emigrace českých lékařů,a to již lékařů čerstvě promovaných. Komunikace ČLK s MZ byla i za  ministrování paní Juráskové krkolomná a málo plodná, posun byl snad jen v tom, že nedocházelo k vzájemným výpadům. Sliby ve většině případů nebyly ze strany ministerstva splněny.
Výstupy z předešlých porad byly publikovány v časopise Tempus medicorum.
 
Spolupráce okresů  je na krajské úrovni zajištěna činností Rady kraje ČLK Jihomoravského kraje, která se také schází v pravidelných dvouměsíčních intervalech. Zájem úředníků zdravotnického odboru Jihomoravského kraje na spolupráci ovšem v nevolebním období nebyl  žádný.
 
V organizaci LSPP a dvojí praxi vybírání regulačních poplatků nedošlo v posledním roce k žádné změně. Nadále platí, že téměř ve všech nemocnicích kraje je nedostatek lékařů a zdravotnických pracovníků.

V listopadu minulého roku se konal XXIII. sjezd ČLK. Velká část programu se věnovala specializačnímu vzdělávání lékařů a zapojení mladých lékařů, ale bouřlivě se diskutoval návrh Dr. Hermana na nové uspořádání ČLK, aby více respektovalo zájmy různých segmentů zdravotní péče.

Jak většina z vás ví ze svých ordinací, byl za pochodu upravován Zákon o nemocenském pojištění, zejména co se týká vystavování a ukončování pracovních neschopností a OČR. Na logických změnách se významně zasadila svými připomínkami jak ČLK, tak SPL. Co se týká honorování evidence a vedení pracovních neschopností, tak zřejmě žádné nebude, i když se ČLK  velmi těšila na slíbenou domluvu s Ministerstvem práce a soc. věci. V současnosti se rýsuje pouze možnost úhrady poštovních nákladů spojených s touto činností - ze strany MPSV. Přijmout myšlenku zpětné úhrady vynaložených poštovních poplatků za zasílaná hlášení může snad jen nemocnice, která na to má příslušný personál.
 
Praxe předávání pracovních neschopností se neujala téměř vůbec a s vystavováním PN v odborných ambulancích to také není růžové. Myslím si však, že nějaké velké jiskření mezi našimi ordinacemi nebylo, doporučuji v zájmu slušnosti a kolegiality se na tom domluvit telefonicky, přičemž první by měl telefon zvednout ten, kdo první pacientovi sdělí, že s tou či onou chorobou nemůže chodit do práce.
 
Stále narážíme na neschopnost OSSZ Brno-venkov zkompletovat evidenci jejích pojištěnců v různých kancelářích a na byrokratické postupy.
Naposledy jsem řešil s vedoucí referátu LPS JM kraje  - paní Dr. Tajovskou - jak se chovat v případě vyžádaného vyšetření zdravotního stavu u osob závislých na pečovateli, kteří zemřeli ještě před vyžádaným vyšetřením. LPS OSSZ Brno venkov trvá na nutnosti zprávu jim dodat.
 
I když ČLK má garantovat zejména profesní úroveň lékařů a zajistit nám k tomu přiměřené společenské postavení, má k tomu díky centralizaci a monopolizaci státní správy jen omezený prostor. Obvykle při každé změně ministra se začne trochu blýskat na lepší časy, ale vzápětí následuje vystřízlivění. V posledním roce se to obešlo alespoň bez hromobití. Finanční ohodnocení lékařské péče má naplánovánu sestupnou křivku, protože úsporná opatření dočasné vlády nalajnovala příjmy stejné nebo nižší než v roce minulém - díky vztažení k úhradám za rok 2008.
K celoživotnímu vzdělávání: připomínám, že nově můžeme využít k rozšíření svých znalostí i spuštěný projekt elektronického vzdělávání ČLK.
 
Do příštího období nám všem přeji, abychom s pomocí ČLK i odborných a oborových sdružení a svazů dokázali uhájit svou prestiž - jak osobní, tak celé profese. Politický a mediální tlak na shánění různých kauz z oblasti zdravotnictví a jejich využívání k politickým a finančním ziskům je stále častější a nebezpečnější. Na lékaře to současně klade větší nároky - jak na vzdělání odborné, tak i na znalosti právní a sociálně ekonomické. Právní oddělení ČLK je připraveno zastupovat lékaře v každém takovém případě. Představenstvo našeho OS bylo a věřím tomu, že i nadále bude, připraveno morálně i finančně pomoci každému potřebnému členu.
 
MUDr. Josef Fiala
Předseda OS ČLK Brno-venkov
©2004-2021 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město, publikační systém a webdesign: Synetix