VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ VEDOUCÍHO PRACOVNÍHO MÍSTA

Ředitel Masarykova onkologického ústavu

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
PRIMÁŘ/PRIMÁŘKA ODDĚLENÍ LABORATORNÍ MEDICÍNY  (OLM)

Odborné požadavky:

- lékař/ka se specializovanou způsobilostí v oboru klinická biochemie dle zák. č. 95/2004 Sb.,
v platném znění.

Ostatní požadavky:

- minimálně 8 let praxe v daném oboru,

- spolehlivost, pečlivost a plné pracovní nasazení na svěřeném pracovišti,  

- řídící, organizační a komunikační schopnosti,

- zdravotní způsobilost a bezúhonnost,

- zájem o vědeckou práci.

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

- návrh koncepce řízení pracoviště na období 5 let, se zaměřením
na oblast:
I.        zajištění provozu (včetně organizace práce, zajištění lidských zdrojů, spolupráce s ostatními pracovišti),

II.        indikátorů hospodaření a kvality (včetně návrhů na jejich použití pro hodnocení pracoviště a motivaci zaměstnanců),

III.        podpory zavádění inovací a výzkumné činnosti.

Dále požadujeme:

- životopis a prosté kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně dokladu o získané specializované způsobilosti (neplatí pro zaměstnance MOÚ),

- kopii licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře/ky a primáře/ky v příslušné odbornosti
nebo doložení podané žádosti o licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře/ky a primáře/ky, která musí splňovat kritéria požadovaná ČLK pro vydání takové licence,

- u uchazečů ze zahraničí doložení kopie podané žádosti o uznání odborné a/nebo specializované způsobilosti k výkonu povolání v ČR, která musí splňovat kritéria požadovaná MZ ČR pro tento účel. V případě lékařů předpoklad k získání licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře/ky a primáře/ky,

- výpis z rejstříku trestů (s datem vystavení ne starším 3 měsíců),

- čestné prohlášení a osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. pokud nebylo doloženo dříve (povinné pro zaměstnance narozené před datem 1.12.1971).

Pracoviště OLM provádí laboratorní vyšetření zaměřené na diagnostiku a monitorování stavu onkologických pacientů, laboratorní screening maligních onemocnění, podílí se na zpracování vzorků pro klinická hodnocení a pro banku biologického materiálu, poskytuje konzultační služby v oblasti laboratorní medicíny, především v problematice nádorových markerů. Vyšetření uskutečňovaná na OLM zahrnují oblast klinické biochemie, klinické hematologie, imunohematologie, imunoanalýzy, molekulární diagnostiky, sérologie virových onemocnění a další.

Masarykův onkologický ústav poskytuje široké spektrum zaměstnaneckých benefitů:
·
       závodní stravování s příspěvkem od zaměstnavatele – zaměstnanecká jídelna přímo v místě pracoviště,
·
       příspěvky na rekreaci, wellness, sport, kulturu, penzijní či životní pojištění dle vlastního výběru v rámci osobního účtu zaměstnance,
·
       1 Sick-Day (možnost čerpat 1 den zdravotní volno),
·
       zvýhodněný telefonní tarif pro zaměstnance a až pro 3 rodinné příslušníky,
·
       aktuálně slevy 6 - 18 % u CK Alexandria na pobytový zájezd,
·
       aktuálně sleva 25 % na produkty Pojišťovny VZP (cestovní pojištění, pojištění domácnosti apod.) zahrnující i rodinné příslušníky,
·
       Multisport karta,
·
       klubová karta INFINIT + (slevy 15 - 30 % na produkty),
·
       možnost čerpat bezúročné sociální půjčky,
·
       peněžní dary z fondu kulturních a sociálních potřeb.

Externím uchazečům doporučujeme vykonat návštěvu pracoviště, nejpozději však 7 dnů před konáním výběrového řízení s cílem získat konkrétní poznatky o případném budoucím pracovišti
ve smyslu poznání jeho struktury a organizace. Zájemce se předem ohlásí v sekretariátu ředitele MOÚ Ing. Leoně Šafránkové na tel. čísle: 543 134 103 a následně mu bude umožněna prohlídka pracoviště.

Další informace poskytne: náměstek pro léčebně preventivní péči doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.  Kontakt: tel.: 543 134 113, 543 134 102, email: kiss@mou.cz

Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení. Předpokládaný termín výběrového řízení mezi 10.8. až 14.8.2020 (dle domluvy s uchazeči).

Nástup na pozici dle dohody.

Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 5. srpna 2020 včetně. Písemné přihlášky označte
VŘ PRIMÁŘ/KA ODDĚLENÍ LABORATORNÍ MEDICÍNY“ a zašlete na adresu:

Masarykův onkologický ústav
Oddělení personální a mzdové
Žlutý kopec 7
656  53 Brno 


©2004-2020 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město, publikační systém a webdesign: Synetix