Aktuality
SEKCE MLADÝCH LÉKAŘŮ ČLK
Sekce mladých lékařů ČLK vznikla na jaře roku 2016 s cílem sdružovat a zastupovat zájmy mladých lékařů především v oblasti postgraduálního vzdělávání, ale
Inzerce
Do ordinace VPL
30 minut od Brna nabízím k dlouhodobé spolupráci

Úvod

POZVÁNKA

Okresní sdružení České lékařské komory v Brně připravilo pro své členy i na konci roku 2017 cyklus adventních koncertů

ADVENTNÍ CESTA BRNĚNSKÝMI CHRÁMY 

                                                  

1. koncert bude ve čtvrtek 7. prosince ve 20:00 hod. v Katedrále svatého Petra a Pavla v Brně na Petrově.

Největší brněnské varhany doprovodí stříbrný hlas houslí v působivém interiéru brněnské katedrály

Varhany: Petr Kolař; Housle: Pavel Kyncl
 

2. koncert bude ve středu 13. prosince ve 20:00 hod. v Chrámu sv. Tomáše na Moravském náměstí.

Nově rekonstruované a rozšířené varhany svatotomášského kostela. Sametová barva hoboje se propojí s čistotou a ušlechtilostí obnoveného nástroje významného brněnského chrámu.

Varhany: Petr Kolař


3. koncert bude ve čtvrtek 21. prosince ve 20:00 hod. v Chrámu Nanebevzetí Panny Marie u Jezuitů v Jezuitské ulici.

Mathisovy varhany jezuitského kostela – pilíř varhanní kultury Brna. Kompozice českých a světových autorů zazní na nejnovějších brněnských varhanech, považovaných za jedny z nejlepších v naší vlasti, v uchvacujícím prostředí barokního chrámu.

Hoboj: Hana Bartoníková; Varhany: Petr Kolař

VSTUPNÉ PRO ČLENY OSL ČLK BRNO + rodinný příslušník ZDARMA

PROGRAM JEDNOTLIVÝCH KONCERTŮ:

Adventní cesta brněnskými chrámy

Koncert I.

Katedrála svatého Petra a Pavla v Brně, Petrov

Čtvrtek 7. prosince           20.00 hodin
Vstup do adventu brněnskou katedrálou
Největší brněnské varhany doprovodí stříbrný hlas houslí v působivém interiéru brněnské katedrály.
 
Wolfgang Amadeus Mozart       Chrámová sonáta C dur
(1756 – 1791)
 
Archangelo Corelli                        Adagio ze Sonáty D dur                                     
(1653 – 1713)
 
František Musil                              Andante aus Sonata solemnis
(1852 – 1909)
 
Jules Massenet                                Meditace Thais
(1842 – 1912)
 
Eugene Gigout                                Toccata h moll
(1844 – 1925)
 
Johann Sebastian Bach                 Adagio pro sólové housle z Partity g moll
(1685-1750)
 
Alexandre Guilmant                      Marche
(1837 – 1911)
 
Franz Schubert                               Ave Maria
(1797 – 1828)
 
Leoš Janáček                                    Varhanní sólo z Glagolské mše                                                   
(1859-1856)
 
 
Varhany Petr Kolař
Housle Pavel Kyncl
 
Koncert II. 

Chrám sv. Tomáše - Moravské náměstí

Středa  13. prosince        20.00 hodin
Nově rekonstruované a rozšířené varhany svatotomáškého kostela
Sametová barva hoboje se propojí se čistotou a ušlechtilostí obnoveného nástroje významného brněnského chrámu.
 
Max Reger                                        Introdukce a passacaglia d moll
(1873 -1916)
 
Caesar Franck                                 Cantabile                                        
(1822 – 1890)
 
František Xaver Brixi                     Preludium a fuga in C
(1732 – 1771)
 
Josef Norbert Seger                      Toccata in D a fuga in G
(1716 – 1782)
 
Maurice Greene                             Voluntary No.1 in G
(1695 – 1755)
 
Jakub Jan Ryba                               Varhanní píseň
(1765 – 1815)
 
Johann Sebastian Bach                 Preludium in h, BWV 545
(1685-1750)
                                                           Vor deinen Thron tret ich hiermit BWV 668
 
                                                           Fuge in h, BWV 545
 
Bohuslav Martinů                           Vigilia                                                                
(1890 – 1959)
 
Joseph Callaerts                             Toccata
(1830 – 1901)
                       
 Varhany Petr Kolař
 
Koncert III. 

Chrám Nanebevzetí Panny Marie u Jezuitů, Jezuitská ulice

Čtvrtek 21. prosince         20.00 hodin
Mathisovy varhany jezuitského kostela - pilíř varhanní kultury Brna
Kompozice českých a světových zazní na nejnovějších brněnských varhanách, považovaných za jedny z nejlepších v naší vlasti, v uchvacujícím prostředí barokního jezuitského chrámu.
 
Johann Sebastian Bach                Sinfonie z kantáty 29, „Wir danken dir Gott , wir
(16851750)                                    danken dir“   upravil Alexandre Guilmant
                                                          
 
Antonio Vivaldi                              Koncert F dur         Allegro – Adagio - Allegro
(1678 – 1741)
 
Jan Křtitel Kuchař                         Fantasie in g Largo – Andante – Pastorale – Largo
(1751 – 1829)
 
Alesandro Bosozzi                        Sonata C dur            
(1702 – 1793)                                Andante- Allegro – Larghetto – Allegretto
 
Anonimus                                       Pastorela in G
 
Antonio Vivaldi                              Adagio za sonaty c moll   
(1678 – 1741)
 
Padre Davido da Berghamo        Elevazione                                                             
(1791-1863)
 
Johann Sebastian Bach                 Siciliane
(1685-1750)
 
Gordon Young                               Preludium v klasickém stylu                            
(1919 – 1998)
           
 
Hoboj Hana Bartoníková
Varhany Petr Kolař 

UPOZORNĚNÍ

      Z provozních důvodů jsou hodiny právnické poradny OSL ČLK Brno až do odvolání změněny takto:

pondělí      14.00  -  17.00 hodin

čtvrtek        13.00  -  15.00 hodin

Děkujeme za pochopení.
MUDr. Svatopluk Dobeš
předseda OSL ČLK Brno-město

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2017

XXXI. sjezd ČLK schválil členské příspěvky ČLK na rok 2017 v nezměněné výši bez navýšení: 

skupina 1
soukromí lékaři
a lékaři ve vedoucí funkci
2.930,- Kč
skupina 2
zaměstnanci a ostatní lékaři
2.140,- Kč
skupina 3a
absolventi
neplatící x
0,- Kč
skupina 3b
absolventi
platící
950,- Kč
skupina 4
nepracující důchodci
470,- Kč
skupina 5
lékařky na mateřské
a  rodičovské dovolené
0,- Kč
skupina 6
pozdní vstup
(pro lékaře, který již před vstupem do ČLK
vykonával na území ČR lékařské povolání déle než 1 rok)
10.000,- Kč

x   ABSOLVENT NEPLATÍCÍ -  v kalendářním roce, kdy lékař ukončil lékařskou fakultu, a v kalendářním roce následujícím je osvobozen od placení příspěvku na činnost.
V roce, v němž lékaři poprvé nevzniká nárok na osvobození od placení příspěvku dle tohoto ustanovení, platí snížený příspěvek  na činnost ve výši stanovené sjezdem delegátů.

Členský příspěvek je splatný vždy k 1. březnu běžného kalendářního roku. Pro stanovení výše příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku.
 
Poštovní poukázky na úhradu členských příspěvků 2017 budou lékařům rozesílány v průběhu měsíce ledna a začátkem února 2017.
Členský příspěvek lze uhradit též bezhotovostně na účet OSL ČLK Brno-město nebo OSL ČLK Brno-venkov (čísla účtů viz odkaz KONTAKT - KANCELÁŘ ČLK).
 

KRITÉRIA PRO PŘIZNÁVÁNÍ ÚLEV Z PLACENÍ PŘÍSPĚVKU NA ČINNOST ČLK

       -          příspěvek na činnost je splatný předem vždy k 1. březnu běžného roku
       -          pro stanovení výše příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku (§ 5 odst. 2 SP ČLK č. 7)
       -          písemně zdůvodněnou žádost o úlevu z placení příspěvků na činnost podává člen komory představenstvu 
            okresního sdružení, do jehož seznamu členů je zapsán, nejpozději 1 měsíc před datem splatnosti příspěvku (§ 
            9 odst. 1 SP ČLK č. 7)

      -          Představenstvo okresního sdružení může snížit, prominout nebo odložit splatnost příspěvku z důvodů:

a) mateřské dovolené, dlouhodobé pracovní neschopnosti člena komory,
b) nepříznivé sociální situace člena komory, jehož čistý příjem dosáhl v předchozím kalendářním roce pouze životního minima podle obecně platných právních předpisů,
c) dalších, o kterých rozhodne představenstvo okresního sdružení. (§ 9 odst. 2 SP ČLK č. 7)
 
Pro rozhodování o případné úlevě se vychází z ekonomické situace v předchozím kalendářním roce.
 
Žádostem o úlevu doručené po lhůtě stanovené § 9 odst. 1 nebude vyhověno
Nad rámec úlev dle § 9 odst. 2 písm. a), b) zváží představenstvo OSL ČLK Brno-město poskytnutí úlevy pouze v mimořádných případech, kterými je vznik plné invalidity v uplynulém roce, úmrtí druhého rodiče u osoby vyživující nezletilé dítě a jiné mimořádné události obdobného charakteru.

VÝZVA

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

vzhledem k tomu, že se na naši kancelář OSL obrací lékaři. kteří potřebují zastoupit ve svých ordinacích, s požadavkem o kontakt na lékaře, který má zájem zastupovat v případě čerpání dovolené, nemoci atd., chtěli bychom vyjít vstříc tomuto požadavku a vytvořit seznam lékařů ochotných zastoupit svého kolegu.

V případě, že patříte k těmto lékařům vlastnící licenci ČLK k výkonu lékařské praxe, kteří by rádi zastoupili v privátní ambulanci, prosím, napište do kanceláře OSL
na e-mail: brno@clkcr.cz tyto údaje:

  1. jméno a příjmení
  2. odbornost
  3. kontakt

Jedná se o zastupování na území okresu Brno-město a Brno-venkov.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a ochotu.
 

Kancelář OSL ČLK Brno

 


©2004-2017 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město, publikační systém a webdesign: Synetix